Printer Friendly

Cleddyf coll Tomen y Mur [...]; LLYTHYRAU.

Cleddyf coll Tomen y Mur Dyma ddarn allan o erthygl gan Marion B. Owen yn yr Herald Cymraeg, Hydref 11, 1948: 'Daeth y tenant oedd yn byw yn Nhomen y Mur ar draws cleddyf wrth agor ffos, a bu'r cleddyf hwnnw yn cael ei ddal uwchben y bardd buddugol a gadeirid mewn Eisteddfod Llun gwyn yn Nhrawsfynydd' Diddorol iawn yw nodi fod cleddyf o Domen y Mur wedi ei ddefnyddio wrth gadeirio'r bardd buddugol yn Eisteddfod Llungwyn Traws.

Oes rhywun yn gwybod mwy o hanes y gleddyf dybed? Byddwn yn falch ryfeddol o glywed gennych os felly - gyda diolch.

Keith O'Brien Cadeirydd canolfan Llys Ednowain 01766 770324 ebost: llysednowain@btconnect.

com

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 6, 2016
Words:111
Previous Article:Mae dewis y llyfr perffaith yn un o hanfodion gwyliau da; BARN.
Next Article:Dewi Sant yn codi atgofion [...]; LLYTHYRAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters