Printer Friendly

Cleaning And Sanitation Services.

Contract award notice: lokalvrd 2017 (ellagrdsskolan, byleskolan, kyrkskolan).

Tby kommun (nedan kommunen) inbjuder hrmed leverantrer att inkomma med anbud i upphandling avseende lokalvrd.

Denna upphandling avser lokalvrd fr 3 objekt inom Tby kommun: Ellagrdsskolan, Byleskolan och Kyrkskolan.

Anbud lmnas p hela uppdraget. Sledes lmnas anbud p samtliga 3 objekt.

Fljande tjnster ingr i anbudsgivarens tagande (uppdraget):

regelmssig stdning samt periodiska tjnster (storstdning och golvvrd),

anskaffning och hantering av samt kostnader fr stdmaterial/stdutrustning,

hantering av och kostnader fr entrmattor,

anskaffning samt hantering av frbrukningsmaterial.

Som tillkommande tillggstjnster kan ven fljande bli aktuellt:

extra stdtimmar.

Som tillkommande optionstjnster kan ven fljande bli aktuellt:

fnsterputs,

saneringsstd,

flyttstd nollstllning av golv.

Fr information om respektive objekts stdytor, se bilaga 4 Information om ingende objekt.

Avtalet planeras att glla ca tv (2) r, frn och med 1.1.2017 t.o.m. 30.6.2018 med mjlighet till fyra (4) rs frlngning med upp till tv (2) r i taget (total avtalstid ca 6 r).

Total final value of contract(s): 8 400 000 SEK Excluding VAT

Date of contract award: 18.10.2016

Number of offers received: 9

Contractor name : PMI CLEAN AB

Contractor address : Flygfltsgatan 4 B

Se-128 30 Skarpnck

Implementing agency : Tby kommun

Stationsvgen 13

For the attention of: Emelie Olsson

SE-183 80 Tby

Sweden

E-mail: emelie.olsson@taby.se

Country :Sweden

Email : peter.milosevic@pmiorginalstad.se

Url : http://www.pmiorginalstad.se

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Nov 16, 2016
Words:244
Previous Article:Education And Training Services.
Next Article:Refuse Transport Services.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters