Printer Friendly

Cip tu ol i lenni Gwesty'r Strade.

BYDD S4C yn codi'r caead ar un o westai enwocaf Cymru mewn cyfres newydd sy'n dechrau nos Wener.

Bydd Gwesty Parc y Stradey yn olrhain bywyd beunyddiol staff a gwesteion Gwesty'r Strade yn Llanelli ac yn rhoi cyfle i wylwyr gwrdd a rhai o gymeriadau lliwgar tref y sosban a'r cyffiniau. Boed yn briodas, yn barti pen-blwydd, yn wledd arbennig neu'n de angladd, mae Gwesty Parc y Stradey wedi bod yn ganolbwynt i gymuned Llanelli ac yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid ers blynyddoedd.

Bydd y cyflwynydd Aled Samuel yn ein tywys drwy'r trefnu a'r paratoi, y cwynion a'r ciniawa ac yn dangos sut mae'r staff gweithgar yn mynd ati i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth 24 awr y dydd.

Byddwn yn cyfarfod a Debs o Bontyberem sy'n benderfynol o wneud yn siwr bod brecwast yn cael ei weini mewn pryd, Netra'r cogydd o Nepal sy'n ffrio'r wyau a'r bacwn bob bore, a'r gwesteion ffyddlon sy'n ymweld a'r gwesty bob wythnos - er bod rhai ohonyn nhw ond yn byw tafliad carreg o'r gwesty.

Yn y rhaglen gyntaf, byddwn yn dilyn diwrnod ym mywyd staff y gwesty o'r bore bach tan ganol nos ac yn gofyn beth sydd wedi digwydd i gyflenwad cig y gegin? Lesley Morgan yw uwch reolwr dyletswydd y gwesty, a hi sy'n gyfrifol am drefniadau'r gwesty o ddydd i ddydd.

"Roedd hi'n brofiad od cael y camerau yn dilyn fi o gwmpas y lle! Ond er o'n i'n nerfus, ar ol sbel ro'n i wedi anghofio eu bod nhw yna. Mae pethau mor brysur yma weithiau does dim amser i droi!" meddai Lesley.

"Dw i wedi bod yma nawr ers 15 mlynedd ond mae pob diwrnod yn wahanol ac mae'n rhaid bod yn barod i wynebu unrhyw broblem.

"Mae Llanelli'n dre' a chymuned glos ac arbennig iawn. Mae pawb yn gyfeillgar a dw i'n dwlu ar edrych ar ol y cwsmeriaid a sicrhau bod popeth yn ei le. Mae pobl yn dod yma am y profiad ac mae'n bwysig cofio taw'r cwsmer sy'n iawn bob tro!" TRANSL888 it: An S4C fly-on-the-wall documentary goes behind the scenes at Llanelli's famous Stradey Park Hotel in a new series which begins on Friday. Gwesty Parc y Stradey will follow the staff and the day-to-day running of the venue and will introduce viewers to the colourful characters of the area.

Gwesty Parc y Stradey, S4C, Dydd Gwener (Friday), 8.25pm (English Subtitles)

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Apr 11, 2015
Words:402
Previous Article:7 WORTH STAYING IN FOR.
Next Article:DYW fy mherthynas gyda the[...].

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters