Printer Friendly

Christoffel Petrus (Staff) Pauw (09/05/1947-16/03/2009).

Staff Pauw, soos hy algemeen bekend was, is onverwags op 16 Maart 2009 oorlede.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Hy is op 9 Mei 1947 gebore in Plumstead as die tweede van drie kinders. In 1965 matrikuleer hy aan die Hoerskool Punt in Mosselbaai, waar sy vader skoolhoof was.

Na 'n diensplig-jaar as militere loteling begin hy geneeskunde studeer aan die Universiteit van Stellenbosch waar hy 'n inwoner van Wilgenhof-manskoshuis was. Nadat hy gekwalifiseer het, werk hy eers as huisdokter en later as mediese beampte in o.m. Tygerberg, Paarl, George en Eben Donges hospitale.

Staff is in 1975 getroud met Vivien Reyneke, en hulle het drie dogters gehad - Jeanne, Nina en Christelle.

In 1979 word Staff 'n vennoot van drr. Alan Blyth en Johan Uys se algemene praktyk in Ladismith. Hy was toe reeds 'n gryskop en het die wysheid van die grysheid gehad. Sy mensekennis, mediese vaardighede en jarelange ondervinding het hy graag gedeel. Staff was 'n dokter van die 'ou skool'. Hy kon alles doen - van narkose tot chirurgie tot obstetrie. Hy was die een vir wie ons in moeilike situasies geraadpleeg het vir hulp en raad. Hy het 'n voorliefde gehad vir chirurgie en het menige inguinale breuke herstel, karpale tonnelsindrome geopereer, hidrosele gedreineer, mangels uitgehaal, frakture geplaat en keisersnitte gedoen.

Staff se pasiente was vir hom besonder belangrik. Elke bevalling wat hy gehanteer het, het hy opgeteken en jare later die kinders (toe al volwassenes) gebel op belangrike verjaardae. Deeglikheid was nog 'n kenmerk van Staff. Hy het nie halwe werk geduld nie, en wee jou as daar spelfoute in jou notas was of jou handskrif onleesbaar was! Hy was 'n toegewyde dokter, en vir baie pasiente was hy ook hul vriend en vertroueling.

Staff het van jongs af uitgeblink in sport, en rugby en krieket gespeel vir Wilgenhof en Medies.

Tot in sy vyftigerjare het hy nog vir die Ladismith-dorpspan krieket gespeel, maar toe die wilgerlat vir golfstokke verruil en ook in golf uitgeblink. Staff se ander groot liefde was filatelie--hy het 'n omvattende versameling seels opgebou. Hy was vir 19 jaar voorsitter van die beheerliggaam van Hoerskool Ladismith.

Kort na sy 60ste verjaardag in 2007 het Staff besluit om 'af te tree' en Suid-Afrika tydelik vir Kanada te verruil om in Creston, BC, by 'n algemene praktyk aan te sluit. Selfs in die verre vreemde het Staff vinnig diep spore getrap en baie pasiente en dorpenaars se lewens aangeraak.

Staff was op besoek in Suid-Afrika vir sy dogter, Nina, se troue toe hy 'n stil diep-veneuse trombose opgedoen het--waarskynlik vanwee die lang vlug--en 'n pulmonale embolus tot sy skielike dood gelei het.

Ons groet 'n toegewyde kollega en goeie vriend. Aan Vivien, Jeanne, Christelle, Nina en Gert - ons diepe meegevoel met jul verlies.

COPYRIGHT 2010 South African Medical Association
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:IN MEMORIAM
Author:Denkema, Jaco; Blignaut, Pieter
Publication:South African Medical Journal
Date:Apr 1, 2010
Words:457
Previous Article:Measles in antiquity and the Middle Ages.
Next Article:Louis Frederik Coetzee (1940-2009).

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters