Printer Friendly

Browse Chlebnikovas, Aleksandras; Baltrenas, Pranas

1-4 out of 4 article(s)
Title Type Date Words
SPECIALAUS CIKLONO SU ANTRINIAIS SRAUTAIS AERODINAMINIU PARAMETRU TYRIMAI. Report Aug 1, 2017 4040
Theoretical valuation of multi-channel cyclone to reduce gas flow dustiness in aggressive environment/Daugiakanalio ciklono panaudojimo duju srauto dulketumui mazinti agresyvioje aplinkoje teorinis vertinimas. Report Aug 1, 2016 4572
Experimental researches and comparison on aerodynamic parameters and cleaning efficiency of multi-level multi-channel cyclone/Daugialygiu daugiakanaliu ciklonu aerodinaminiu parametru ir valymo efektyvumo eksperimentiniai tyrimai ir palyginimas. Report Aug 1, 2015 4923
Analysis of experimental research on cyclones with cylindrical and spiral shells/Ciklonu su cilindriniu ir spiraliniu korpusais eksperimentiniu tyrimu analize. Report Oct 1, 2012 3859

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters