Printer Friendly

Articles from Chinese Medical Journal (March 18, 2018)

1-38 out of 38 article(s)
Title Author Type Words
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study of the Effects of Tongxinluo Capsules in Acute Coronary Syndrome Patients with High On-Treatment Platelet Reactivity. Zhang, Lei; Li, Yi; Yang, Bai-Song; Li, Lu; Wang, Xiao-Zeng; Ge, Mei-Ling; Jing, Quan-Min; Ma, Ying- Report 5022
Aberrant Functional Connectivity Patterns of Default Mode Network May Play a Key Role in the Interaction between Auditory Verbal Hallucinations and Insight. Jing, Ri-Xing; Li, Shen; Zhang, Xin-Jun; Long, Jing; Zhou, Tian-Hong; Zhuo, Chuan-Jun Report 1551
Acute Fornix Deep Brain Stimulation Improves Hippocampal Glucose Metabolism in Aged Mice. Wang, Xiu; Hu, Wen-Han; Zhang, Kai; Zhou, Jun-Jian; Liu, De-Feng; Zhang, Mei-Yu; Zhang, Jian-Guo Report 4011
Attitudes, Knowledge, and Practices Regarding Blood Glucose Control: A Survey of Intensive Care Unit Professionals. Liu, Xu; Wang, Di-Fen; Liu, Ying; Tang, Yan; Xiong, Jie Report 1424
Basic and Clinical Evidence of an Alternative Method to Produce Vivo Nanofat. Bi, Hong-Sen; Zhang, Chen; Nie, Fang-Fei; Pan, Bo-Lin; Xiao, E. Report 2929
Blood Pressure Variability and Outcome in Patients with Acute Nonlobar Intracerebral Hemorrhage following Intensive Antihypertensive Treatment. Jeon, Jin; Kim, Chulho; Kim, Sung-Eun Report 4595
Brain Impairment in Chronic Schizophrenia Patients with Depressive Symptoms Differs from Brain Impairment in Chronic Depression Patients with Psychotic Symptoms. Ji, Feng; Chen, Ce; Chen, Min; Wang, Li-Na; Li, Jie; Zhuo, Chuan-Jun Report 1258
Clinical and Radiological Features of Wallerian Degeneration of the Middle Cerebellar Peduncles Secondary to Pontine Infarction. Zhang, Zhi-Yong; Liu, Zhi-Qin; Qin, Wei; Chen, Ya-Wen; Liu, Zun-Jing Report 3893
Comparison of Clinical Effects between Percutaneous Transluminal Septal Myocardial Ablation and Modified Morrow Septal Myectomy on Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. Guo, Hong-Chang; Li, Jin-Hua; Jiang, Teng-Yong; Ren, Chang-Wei; Dai, Jiang; Zhou, Yu-Jie; Lai, Yong- Report 3144
Comparison of Intracorporeal and Extracorporeal Esophagojejunostomy after Laparoscopic Total Gastrectomy for Gastric Cancer: A Meta-Analysis Based on Short-Term Outcomes. Zheng, Xue-Yong; Pan, Yu; Chen, Ke; Gao, Jia-Qi; Cai, Xiu-Jun Report 4372
Corrigendum: Proportion of Uterine Malignant Tumors in Patients with Laparoscopic Myomectomy: A National Multicenter Study in China. .. Correction notice 152
Drug-Eluting Balloon versus New-Generation Drug-Eluting Stent for the Treatment of In-Stent Restenosis: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Cui, Kong-Yong; Lyu, Shu-Zheng; Zhang, Min; Song, Xian-Tao; Yuan, Fei; Xu, Feng Report 4557
Effect of Primary Elective Cesarean Delivery on Placenta Accreta: A Case-Control Study. Shi, Xiao-Ming; Wang, Yan; Zhang, Yan; Wei, Yuan; Chen, Lian; Zhao, Yang-Yu Report 3176
Effectiveness and Safety of a Novel Approach for Management of Patients with Potential Difficult Mask Ventilation and Tracheal Intubation: A Multi-center Randomized Trial. Wang, Ji-Ming; Ma, Er-Li; Wu, Qing-Ping; Tian, Ming; Sun, Yan-Yan; Lin, Jing; Peng, Liang; Xu, Qiang Report 4365
Effects of Paclitaxel-conjugated N-Succinyl-Hydroxyethyl Chitosan Film for Proliferative Cholangitis in Rabbit Biliary Stricture Model. Wang, Tao; Zou, Hao; Liu, Yun-Xia; Zhang, Xiao-Wen Report 5239
Exosomal MicroRNA-10a Is Associated with Liver Regeneration in Rats through Downregulation of EphA4. Luo, Lin; Yu, Ze-Ping; Qin, Han; Zhu, Ze-Xin; Liao, Ming-Heng; Liao, Hao-Tian; Yuan, Ke-Fei; Zeng, Y Report 4596
Expression Pattern of the Hippo Pathway Effector TAZ in Cellular and Fibrotic Nonspecific Interstitial Pneumonia. Yeo, Min-Kyung; Park, Hee; Park, Yeon; Lee, Choong-Sik; Yoo, Geon; Park, Dong; Lee, Jeong; Moon, Jae Report 1304
Hypertension-Induced Cerebral Small Vessel Disease Leading to Cognitive Impairment. Liu, Yang; Dong, Yan-Hong; Lyu, Pei-Yuan; Chen, Wei-Hong; Li, Rui Report 4694
Identification of Circular RNAs as a Novel Biomarker for Ovarian Endometriosis. Xu, Xiao-Xuan; Jia, Shuang-Zheng; Dai, Yi; Zhang, Jun-Ji; Li, Xiao-Yan; Shi, Jing-Hua; Leng, Jin-Hua Report 4442
Imaging Gliomas with Nanoparticle-Labeled Stem Cells. Deng, Shuang-Lin; Li, Yun-Qian; Zhao, Gang Report 8912
Impact of Temperature in Summer on Emergency Transportation for Heat-Related Diseases in Japan. Ito, Yukie; Akahane, Manabu; Imamura, Tomoaki Report 4923
Impaired Coagulation Status in the Crohn's Disease Patients Complicated with Intestinal Fistula. Li, Yuan; Ren, Jian-An; Wang, Ge-Fei; Gu, Guo-Sheng; Wu, Xiu-Wen; Liu, Song; Ren, Hua-Jian; Hong, Zh Report 4252
Inhalation of Sevoflurane and Desflurane Can Not Affect QT Interval, Corrected QT, Tp-Te/QT or Tp-Te/JT in Children. Lee, Ji-Hyun; Kim, Eun-Hee; Jang, Young-Eun; Kim, Jin-Tae; Kim, Hee-Soo Letter to the editor 1266
Intact Canal Wall Mastoidectomy Combined with Balloon Dilation Eustachian Tuboplasty in the Treatment of Middle Ear Cholesterol Granuloma. Ou, Yong-Kang; Zhang, Xue-Yuan; Xu, Yao-Dong; Xiong, Hao; Liang, Mao-Jin Letter to the editor 1459
Isolated Unilateral Horizontal Semicircular Canal Malformation. Liu, Yi-Wei; Sun, Ke; Tang, Jian-Guo Clinical report 1312
Management of Urinary Incontinence before and after Total Pelvic Reconstruction for Advanced Pelvic Organ Prolapse with and without Incontinence. Song, Yu; Wang, Xiao-Juan; Chen, Yi-Song; Hua, Ke-Qin Report 3738
Outcomes of Liver Transplantation Using Pediatric Deceased Donor Livers: A Single-Center Analysis of 102 Donors. Zhang, Rui; Zhu, Zhi-Jun; Sun, Li-Ying; Wei, Lin; Qu, Wei Report 3830
Patients Administered Neoadjuvant Chemotherapy Could be Enrolled into an Enhanced Recovery after Surgery Program for Locally Advanced Gastric Cancer. Zhao, Jian; Wang, Gang; Jiang, Zhi-Wei; Jiang, Chuan-Wei; Liu, Jiang; Xia, Can-Can; Li, Jie-Shou Report 5235
Primary Pulmonary Germ Cell Tumor with Bone Metastasis. Li, Tong-Tong; Yan, Xu; Zhou, Tong; Liu, Ying; Yu, Zhen-Xiang Clinical report 1175
Protection Effect of Exogenous Fibroblast Growth Factor 21 on the Kidney Injury in Vascular Calcification Rats. Shi, Yu-Chen; Lu, Wei-Wei; Hou, Yue-Long; Fu, Kun; Gan, Feng; Cheng, Shu-Juan; Wang, Shao-Ping; Qi, Report 4615
Pulmonary Metastasis of a Gigantic Cystosarcoma Phyllodes of the Breast. Gao, Yan-Hong; Xiang, Hui-Juan; Zhu, Jian; Duan, Yun; Zhou, Pei Clinical report 771
Reply to 'Clonorchiasis or Paragonimiasis?'. Sheng, Yuan-Jian; Xu, Dan; Wu, Lei; Chen, Zhi-Min 628
Research Progress on the Relationship between Coronary Artery Calcification and Chronic Renal Failure. Lai, Jun; Akindavyi, Gael; Fu, Qiang; Li, Zhi-Liang; Wang, Hui-Min; Wen, Li-Hua Report 5279
Sigma-1 Receptor Stimulation with PRE-084 Ameliorates Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Rats. Gao, Qi-Jun; Yang, Bo; Chen, Jing; Shi, Shao-Bo; Yang, Hong-Jie; Liu, Xin Report 3078
ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients Complicated by Out-of-Hospital Cardiac Arrest May Not Benefit from Emergency Percutaneous Intervention. Wang, Kun; Shen, Yu; Li, Pei-Wen; Gu, Rong; Zhang, Jing-Mei; Wang, Lian; Bai, Jian; Xu, Biao Report 1270
The Spectrum of Biopsy-Proven Glomerular Disease in China: A Systematic Review. Yang, Yue; Zhang, Zheng; Zhuo, Li; Chen, Da-Peng; Li, Wen-Ge Report 3522
Tracheal Intubation Awake or Under Anesthesia for Potential Difficult Airway: Look Before You Leap. Xue, Fu-Shan; Liu, Qian-Jin Report 2811
Variant of EOMES Associated with Increasing Risk in Chinese Patients with Relapsing-remitting Multiple Sclerosis. Chen, Sheng; Zhang, Juan; Liu, Qi-Bing; Zhuang, Jing-Cong; Wu, Lei; Xu, Yong-Feng; Li, Hong-Fu; Wu, Report 3294

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |