Printer Friendly

Articles from Chinese Medical Journal (May 1, 2017)

1-24 out of 24 article(s)
Title Author Type Words
A Novel Frameshift Mutation in Neurofibromin 1 Gene in a Chinese Family with Neurofibromatosis Type 1. Dong, Ying-Ying; Zhang, Yan-Hong; Li, Hong-Wen; Chen, Lu-Zhu; Wang, Ting-Mei; Hu, Wei; Hu, Man; She, Letter to the editor 1065
A Novel Mutation in the Pyrin Domain of the NOD-like Receptor Family Pyrin Domain Containing Protein 3 in Muckle-Wells Syndrome. Hu, Jian; Zhu, Yun; Zhang, Jian-Zhong; Zhang, Rong-Guang; Li, Hou-Min Report 3908
Acupuncture Improves Intestinal Absorption of Iron in Iron-deficient Obese Patients: A Randomized Controlled Preliminary Trial. Xie, Xin-Cai; Cao, Yan-Qiang; Gao, Qian; Wang, Chen; Li, Man; Wei, Shou-Gang Report 6249
Acute Myeloid Leukemia Masquerading as Acute Appendicitis. Shen, Kai; Yang, Chen-Lu; Cui, Xu; Liu, Ting Letter to the editor 798
Anatomical Knee Variants in Discoid Lateral Meniscal Tears. Chen, Xu-Xu; Li, Jian; Wang, Tao; Zhao, Yang; Kang, Hui Report 3960
Application of Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Failure: Situations, Issues, and Trends. Li, Xu-Yan; Sun, Bing Report 2200
Association between N-terminal proB-type Natriuretic Peptide and Depressive Symptoms in Patients with Acute Myocardial Infarction. Ren, Yan; Jia, Jiao; Sa, Jian; Qiu, Li-Xia; Cui, Yue-Hua; Zhang, Yue-An; Yang, Hong; Liu, Gui-Fen Report 4398
Circulating-free DNA Mutation Associated with Response of Targeted Therapy in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-positive Metastatic Breast Cancer. Ye, Qing; Qi, Fan; Bian, Li; Zhang, Shao-Hua; Wang, Tao; Jiang, Ze-Fei Report 4675
Clinical Analysis of Postpartum Hemorrhage Requiring Massive Transfusions at a Tertiary Center. Hu, Jun; Yu, Zhu-Ping; Wang, Peng; Shi, Chun-Yan; Yang, Hui-Xia Report 2820
Consensus on the Prevention of Type 2 Diabetes in Chinese Adults. Tong, Yu-Zhen; Tong, Nan-Wei; Teng, Wei-Ping; Mu, Yi-Ming; Zhao, Jia-Jun; Shan, Zhong-Yan; Ning, Gua Report 5656
Endometrial MicroRNA Signature during the Window of Implantation Changed in Patients with Repeated Implantation Failure. Shi, Cheng; Shen, Huan; Fan, Li-Juan; Guan, Jing; Zheng, Xin-Bang; Chen, Xi; Liang, Rong; Zhang, Xia Report 3959
Establishment and Application of Early Risk Stratification Method for Acute Abdominal Pain in Adults. Wang, Yu; Zhao, Hong; Zhou, Zhen; Tian, Ci; Xiao, Hong-Li; Wang, Bao-En Report 2780
Executive Function Training for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Shuai, Lan; Daley, David; Wang, Yu-Feng; Zhang, Jin-Song; Kong, Yan-Ting; Tan, Xin; Ji, Ning Report 6679
Immunotoxin Therapy for Lung Cancer. Xie, Li-Yi; Piao, Hai-Lan; Fan, Min; Zhang, Zhen; Wang, Chen; Bigner, Darell; Bao, Xu-Hui Report 5746
Increased 5-hydroxymethylcytosine and Ten-eleven Translocation Protein Expression in Ultraviolet B-irradiated HaCaT Cells. Wang, Dan; Huang, Jin-Hua; Zeng, Qing-Hai; Gu, Can; Ding, Shu; Lu, Jian-Yun; Chen, Jing; Yang, Sheng Report 3300
Kinetics of Hepatitis B Surface Antigen Level in Chronic Hepatitis B Patients who Achieved Hepatitis B Surface Antigen Loss during Pegylated Interferon Alpha-2a Treatment. Li, Ming-Hui; Zhang, Lu; Qu, Xiao-Jing; Lu, Yao; Shen, Ge; Wu, Shu-Ling; Chang, Min; Liu, Ru-Yu; Hu, Report 4538
Neurolymphomatosis Caused by Nasal-type Extranodal Natural Killer/T-cell Lymphoma. Yi, Fang-Fang; Luo, Su-Shan; Zhu, Wen-Hua; Zhao, Chong-Bo Letter to the editor 868
Pheochromocytoma Characterizing Both Fever and Acute Renal Failure. Jin, Yan-Sheng; Fan, Mao-Xiao Case study 1148
Postprocedural Outcomes and Risk Factors for Arrhythmias Following Transcatheter Closure of Congenital Perimembranous Ventricular Septal Defect: A Single-center Retrospective Study. Zhao, Li-Jian; Han, Bo; Zhang, Jian-Jun; Yi, Ying-Chun; Jiang, Dian-Dong; Lyu, Jian-Li Report 4160
Pregnancy Combined with Epilepsy and Cerebral Cavernous Malformation. Xu, Ya-Lan; Liu, Jun-Tao; Song, Yi-Jun; Zhou, Xi-Ya; Qi, Qing-Wei; Bian, Xu-Ming; Xu, Zhi-Qin; Li, L Case study 962
Prenatal Diagnosis of Right Dominant Heart in Fetuses: A Tertiary Center Experience over a 7-year Period. Feng, Juan; Zhu, Mei; Liang, Hao; Li, Qiao Report 4337
Sonographic Assessment of the Terminal Thoracic Duct in Patients with Lymphedema. Gao, Chao; Yang, Meng; Su, Na; Li, Xiong-Wei; Yang, E-Lan; Huang, Jiu-Zuo; Yu, Nan-Ze; Long, Xiao Report 2357
Splenic Infarction as Starting Symptom in Minimal Change Nephropathy. Li, Qiu-Yue; Yang, Yu-Juan; Chen, Qin-Kai Letter to the editor 684
Usage of Molecular Pathology in a Rare Oral Tuberculosis Diagnosis. Nie, Wen-Juan; Che, Nan-Ying; Cai, Bao-Yun; Chu, Nai-Hui Letter to the editor 849

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |