Printer Friendly

Articles from Chinese Medical Journal (January 1, 2017)

1-24 out of 24 article(s)
Title Author Type Words
A Pneumonia Case Associated with Type 2 Polio Vaccine Strains. Li, Mao-Zhong; Zhang, Tie-Gang; Li, Ai-Hua; Luo, Ming; Jiao, Yang; Dong, Mei; Gong, Cheng; Huang, Fa Case study 1487
A POU3F4 Mutation Causes Nonsyndromic Hearing Loss in a Chinese X-linked Recessive Family. Du, Wan; Han, Ming-Kun; Wang, Da-Yong; Han, Bing; Zong, Liang; Lan, Lan; Yang, Ju; Shen, Qi; Xie, Li 2556
Apoptosis of Lewis Lung Carcinoma Cells Induced by Microwave via p53 and Proapoptotic Proteins In vivo. Zhang, Kou-Dong; Tong, Lin-Rong; Wang, Shui-Ming; Peng, Rui-Yun; Huang, Hai-Dong; Dong, Yu-Chao; Zha Report 4677
Association of Chronic Kidney Disease with Coronary Heart Disease and Stroke Risks in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: An Observational Cross-sectional Study in Hangzhou, China. Sun, Xue; He, Jie; Ji, Xiao-Li; Zhao, Yi-Ming; Lou, Han-Yu; Song, Xiao-Xiao; Shan, Li-Zhen; Kang, Yi Report 4973
Behavioral Analysis of Chinese Adult Patients with Type 1 Diabetes on Self-monitoring of Blood Glucose. Qin, Zhao-Yi; Yan, Jin-Hua; Yang, Dai-Zhi; Deng, Hong-Rong; Yao, Bin; Weng, Jian-Ping; Group, On Beh 2867
Blood Oxygenation Level-dependent Magnetic Resonance Imaging of Breast Cancer: Correlation with Carbonic Anhydrase IX and Vascular Endothelial Growth Factor. Wang, Ying; Liu, Min; Jin, Mu-Lan Report 3593
Bronchopulmonary Lophomonas blattarum Infection: Still a Pending Issue. Li, Ran; Gao, Zhan-Cheng Editorial 511
Circulating MicroRNA-145 is Associated with Acute Myocardial Infarction and Heart Failure. Zhang, Ming; Cheng, Yun-Jiu; Sara, Jaskanwal; Liu, Li-Juan; Liu, Li-Ping; Zhao, Xin; Gao, Hai Report 3570
Cutaneous Metastasis as the First Symptom: An Uncommon Presentation of Squamous Cell Lung Cancer. Wang, Feng; Tong, Zhao-Hui Letter to the editor 1184
Diagnosis with Multiple Epiphyseal Dysplasia Using Whole-exome Sequencing in a Chinese Family. Liu, Hong-Yan; Xiao, Ji-Fang; Huang, Jia; Wang, Yue; Wu, Dong; Li, Tao; Wang, Hong-Dan; Guo, Liang-J Report 2785
Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration Increases the Yield of Transbronchial Lung Biopsy for the Evaluation of Peribronchial Lesions. Chen, Cheng; Mu, Chuan-Yong; Su, Mei-Qin; Mao, Jing-Yu; Zhu, Ye-Han; Huang, Jian-An Report 1792
Epigallocatechin-3-gallate Modulates MicroRNA Expression Profiles in Human Nasopharyngeal Carcinoma CNE2 Cells. Li, Bin-Bin; Huang, Guo-Liang; Li, Hua-Hui; Kong, Xia; He, Zhi-Wei 4090
Hemodynamics in Transplant Renal Artery Stenosis and its Alteration after Stent Implantation Based on a Patient-specific Computational Fluid Dynamics Model. Wang, Hong-Yang; Liu, Long-Shan; Cao, Hai-Ming; Li, Jun; Deng, Rong-Hai; Fu, Qian; Zhang, Huan-Xi; F Report 4455
Impact of Antiretroviral Therapy on the Spread of Human Immunodeficiency Virus in Chaoyang District, Beijing, China: Using the Asian Epidemic Model. Tao, Li-Li; Liu, Min; Li, Shu-Ming; Liu, Jue; Jiang, Shu-Lin; Wang, Li-Juan; Luo, Feng-Ji; Wang, Nin 5280
Improvement of Malignant Pleural Mesothelioma Prognosis: Early Diagnosis and Multimodality Treatment. Ban, Cheng-Jun; Shi, Huan-Zhong; Zhang, Yu-Hui Report 2112
Influence of Marital Status on the Quality of Life of Chinese Adult Patients with Epilepsy. Wang, Fu-Li; Gu, Xiang-Min; Hao, Bao-Yun; Wang, Shan; Chen, Ze-Jie; Ding, Cheng-Yun 3478
Inverted Acetabular Labrum: An Analysis of Tissue Embedment in Hip Joint in 15 Patients with Developmental Dysplasia of the Hip. Zhang, Hui-Liang; Liang, Jun-Sheng; Li, Li-Geng; Luo, Dian-Zhong; Xiao, Kai; Cheng, Hui; Zhang, Hong 2553
Lophomonas blattarum: Is it Only its Morphology that Prevents its Recognition?. Van Woerden, Hugo; Martinez-Giron, Rafael 583
Lung Function in Wheezing Infants after Acute Lower Respiratory Tract Infection and Its Association with Respiratory Outcome. Qi, Yuan-Yuan; Jiang, Gao-Li; Wang, Li-Bo; Wan, Cheng-Zhou; Zhang, Xiao-Bo; Qian, Li-Ling Report 3925
Medial Rectus Nuclear Palsy as a Sole Feature of Midbrain Infarction Secondary to Stenosis of Posterior Cerebral Artery. Zhang, Zhi-Yong; Liu, Zun-Jing; Wang, Li; Zhang, Wei-He; Jin, Jiang-Li; Qian, Duan; Jiao, Jin-Song Letter to the editor 910
Predictive and Prognostic Value of High-density Lipoprotein Cholesterol in Young Male Patients with Acute Myocardial Infarction. Li, Zhao; Huang, Ji; Li, Nan 3787
Retrospective Examination of Q Fever Endocarditis: An Underdiagnosed Disease in the Mainland of China. Han, Xiao; Hsu, Jeffrey; Miao, Qi; Zhou, Bao-Tong; Fan, Hong-Wei; Xiong, Xiao-Lu; Wen, Bo-Hai; Wu, L 3879
Risk Factors of Contrast-induced Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Emergency Percutaneous Coronary Intervention. Yuan, Ying; Qiu, Hong; Hu, Xiao-Ying; Luo, Tong; Gao, Xiao-Jin; Zhao, Xue-Yan; Zhang, Jun; Wu, Yuan; Report 4096
Transcatheter Closure of Multiple Membranous Ventricular Septal Defects with Giant Aneurysms Using Double Occluders in Four Patients. Zhao, Li-Jian; Han, Bo; Zhang, Jian-Jun; Yi, Ying-Chun; Jiang, Dian-Dong; Lyu, Jian-Li; Guo, Chun-Ya 1307

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |