Printer Friendly

Articles from Chinese Medical Journal (August 20, 2016)

1-24 out of 24 article(s)
Title Author Type Words
Adult Monosymptomatic Nocturnal Enuresis with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Chen, Jian-Hua; Huang, Rong; Luo, Jin-Mei; Xiao, Yi; Zhang, Ying Report 1024
Cerebrospinal Fluid Leakage after Thoracic Decompression. Hu, Pan-Pan; Liu, Xiao-Guang; Yu, Miao Report 5318
Clinical and Molecular Characteristics in 100 Chinese Pediatric Patients with m.3243A>G Mutation in Mitochondrial DNA. Xia, Chang-Yu; Liu, Yu; Liu, Hui; Zhang, Yan-Chun; Ma, Yi-Nan; Qi, Yu Report 3711
Cognitive Function of Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Learning Difficulties: A Developmental Perspective. Huang, Fang; Sun, Li; Qian, Ying; Liu, Lu; Ma, Quan-Gang; Yang, Li; Cheng, Jia; Cao, Qing-Jiu; Su, Y 5318
Comparison between Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion and Conventional Open Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: An Updated Meta-analysis. Xie, Lei; Wu, Wen-Jian; Liang, Yu Report 5951
Corrigendum: Preparation and Characterization of Paclitaxel-loaded Poly Lactic Acid-co-glycolic Acid Coating Tracheal Stent. Correction notice 109
Cryobiological Characteristics of L-proline in Mammalian Oocyte Cryopreservation. Zhang, Lu; Xue, Xu; Yan, Jie; Yan, Li-Ying; Jin, Xiao-Hu; Zhu, Xiao-Hui; He, Zhi-Zhu; Liu, Jing; Li, Report 3887
Efficacy of Leflunomide, Telmisartan, and Clopidogrel for Immunoglobulin A Nephropathy: A Randomized Controlled Trial. Wu, Jie; Duan, Shu-Wei; Sun, Xue-Feng; Li, Wen-Ge; Wang, Ya-Ping; Liu, Wen-Hu; Zhang, Jian-Rong; Lun 4857
First Case of Laboratory-confirmed Zika Virus Infection Imported into China. Zhong, Yuan-Bin; Liu, Xiao-Qing; Deng, Yi-Chu; Xu, Ping-Hua; Zhong, Gong-Rong; Zhang, Wei Report 921
Ginsenoside Rd Attenuates DNA Damage by Increasing Expression of DNA Glycosylase Endonuclease VIII-like Proteins after Focal Cerebral Ischemia. Yang, Long-Xiu; Zhang, Xiao; Zhao, Gang Report 4242
Idebenone Maintains Survival of Mutant Myocilin Cells by Inhibiting Apoptosis. Guan, Yue; Li, Juan; Zhan, Tao; Wang, Jian-Wen; Yu, Jian-Bo; Yang, Lan Report 1790
Inserting the Ulnar Prosthesis into Radius as a Novel Salvage Surgery for Revision Total Elbow Arthroplasty with Massive Bone Defect. Gong, Mao-Qi; Jiang, Ji-Le; Jiang, Xie-Yuan; Zha, Ye-Jun; Li, Ting 3935
Is There a Reliable Method to Predict the Limb Length Discrepancy after Chemotherapy and Limb Salvage Surgery in Children with Osteosarcoma?. Li, Yuan; Liao, Feng; Xu, Hai-Rong; Niu, Xiao-Hui 2449
Prognostic Significance of Frontal QRS-T Angle in Patients with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Li, Sheng-Na; Zhang, Xin-Lin; Cai, Guo-Long; Lin, Ruo-Wei; Jiang, He; Chen, Jian-Zhou; Xu, Biao; Hua Clinical report 4902
Self-controlled Study of Onychomycosis Treated with Long-pulsed Nd:YAG 1064-nm Laser Combined with Itraconazole. Li, Yan; Xu, Jing; Zhao, Jun-Ying; Zhuo, Feng-Lin Report 3642
Single-puncture Method of Laparoscopic Herniorrhaphy in Children. Yan, Xue-Qiang; Kuang, Hou-Fang; Zheng, Nan-Nan; Yang, Jun; Duan, Xu-Fei; Zhu, Zhen-Chuang; Bian, Ho Report 940
Surgical Repair and Detection of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea using Magnetic Resonance Cisternography and Skull Base Coronal Thin-section Computed Tomography Scan. Du, Hong-Sheng; Ma, Guang-Shuo; Ma, Jing-Jian Report 1081
Symptomatic Rathke's Cleft Cyst with Rapid Enlargement Masquerading as Rathke's Cleft Cyst Apoplexy. Yang, Cheng-Xian; Feng, Ming; Liu, Xiao-Hai; Bao, Xin-Jie; Deng, Kan; Yao, Yong; Lian, Wei; Xing, Bi Report 1239
Synovial Fluid C-reactive Protein as a Diagnostic Marker for Periprosthetic Joint Infection: A Systematic Review and Meta-analysis. Wang, Chi; Wang, Qi; Li, Rui; Duan, Jin-Yan; Wang, Cheng-Bin Report 4896
The New Era of Organ Transplantation in China. Committee, The Transplant Experts Of The National Organ Donation And Transplantation; Commission, Th Editorial 1669
Three Cases of Idiopathic Superior Laryngeal Neuralgia Treated by Superior Laryngeal Nerve Block under Ultrasound Guidance. Wu, Jian-Ping; Liu, Hui; An, Jian-Xiong; Cope, Doris; Williams, John Report 1038
Usage of a Reward System for Dealing with Pediatric Dental Fear. Xia, Yong-Hua; Song, Yi-Ran Report 3345
Vascular Endothelial Growth Factor and Cluster of Differentiation 34 for Assessment of Perioperative Bleeding Risk in Gastric Cancer Patients. He, Mu-Qing; He, Mu-Qun; Wang, Jian-Feng; Zhu, Bao-Ling; Sun, Ni; Zhou, Xiao-Hai; Yao, Rong-Xin Report 2808
Viral and Bacterial Etiology of Acute Diarrhea among Children under 5 Years of Age in Wuhan, China. Zhu, Xu-Hui; Tian, Lei; Cheng, Zhong-Ju; Liu, Wei-Yong; Li, Song; Yu, Wei-Ting; Zhang, Wen-Qian; Xia Report 4537

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters