Printer Friendly

Articles from Chinese Medical Journal (December 20, 2015)

1-22 out of 22 article(s)
Title Author Type Words
A Population-based Study of Invasive Cervical Cancer Patients in Beijing: 1993-2008. Wang, Tong; Wu, Ming-Hui; Wu, Yu-Mei; Zhang, Wei-Yuan Report 4110
A Preliminary Study of the Therapeutic Role of Human Early Fetal Aorta-derived Endothelial Progenitor Cells in Inhibiting Carotid Artery Neointimal Hyperplasia. Xu, Rong-Wei; Zhang, Wen-Jian; Zhang, Jian-Bin; Wen, Jian-Yan; Wang, Meng; Liu, Hong-Lin; Pan, Lin; Report 3362
Acute Cerebral Thrombosis Following Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Case Report. Yang, Shuo; Li, Rong; Chen, Xin-Na; Fu, Yu; Yi, Min; Ma, Cai-Hong; Liu, Ping; Qiao, Jie Report 992
Charcot Elbow Joint as the Initial Symptom in Chiari Malformation with Syringomyelia. Zhou, Yuan; Zhu, Lin; Lin, Yi-Xing; Cheng, Hui-Lin Report 911
Chinese Internet Searches Provide Inaccurate and Misleading Information to Epilepsy Patients. Liu, Jian-Ming; Xu, Ru-Xiang; Hu, Yong-Sheng; Ren, Lian-Kun; Qiao, Hui; Ding, Hu; Liu, Zhi-Liang Survey 3405
Does Anemia Cause QT Prolongation in Patients with Hematologic Disorders?. Fei, Yu-Dong; Li, Yi-Gang; Surkis, William; Zhang, Li Letter to the editor 910
Ectopic Thyroid Masquerading as Pituitary Adenoma. Yang, Li-Juan; Huang, Xian-Yong; Han, Guo-Xin; Shen, Xiao-Dong; Mu, Yi-Ming; Li, Tan-Shi; Zhu, Hai-Y 662
Effects of Sleep Disorders on Hemoglobin A1c Levels in Type 2 Diabetic Patients. Keskin, Ahmet; Ünalacak, Murat; Bilge, UğUr; Yildiz, Pinar; Güler, Seda; Selçuk, Report 3643
Epidemiological Status of Chronic Diabetic Complications in China. Weng, Jian-Ping; Bi, Yan Editorial 2393
Femoral Condyles Tangential Views: An Effective Method to Detect the Screw Penetration of Femoral Condyles After Retrograde Nailing. Zheng, Zhan-Le; Yu, Xian; Chen, Wei; Liu, Yue-Ju; Yu, Kun-Lun; Wu, Tao; Zhang, Ying-Ze Report 2564
Identification of Two Disease-causing Genes TJP2 and GJB2 in a Chinese Family with Unconditional Autosomal Dominant Nonsyndromic Hereditary Hearing Impairment. Wang, Hong-Yang; Zhao, Ya-Li; Liu, Qiong; Yuan, Hu; Gao, Yun; Lan, Lan; Yu, Lan; Wang, Da-Yong; Guan Report 4012
Impact and Clinical Predictors of Lymph Node Metastases in Nonfunctional Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Jiang, Yu; Jin, Jia-Bin; Zhan, Qian; Deng, Xia-Xing; Shen, Bai-Yong Report 5743
May Hips with Inflammatory Synovial Tissue Bands Worsen the Symptoms of Femoroacetabular Impingement Patients? A Two-case Report. Qin, Yun-Hao; Zhang, Chang-Qing Letter to the editor 1051
Mid- to Long-term Clinical Outcomes of Hancock II Bioprosthesis in Chinese Population. Wang, Yin; Chen, Si; Hu, Xing-Jian; Shi, Jia-Wei; Dong, Nian-Guo Report 3794
Performance of Fasting Plasma Glucose and Postprandial Urine Glucose in Screening for Diabetes in Chinese High-risk Population. Yang, Bing-Quan; Lu, Yang; He, Jia-Jia; Wu, Tong-Zhi; Xie, Zuo-Ling; Lei, Cheng-Hao; Zhou, Yi; Han, Report 4289
Plantar Pressure Changes and Correlating Risk Factors in Chinese Patients with Type 2 Diabetes: Preliminary 2-year Results of a Prospective Study. Qiu, Xuan; Tian, De-Hu; Han, Chang-Ling; Chen, Wei; Wang, Zhan-Jian; Mu, Zhen-Yun; Liu, Kuan-Zhi Report 4112
Randomized Trial of Immediate Postoperative Pain Following Single-incision Versus Traditional Laparoscopic Cholecystectomy. Guo, Wei; Liu, Yang; Han, Wei; Liu, Jun; Jin, Lan; Li, Jian-She; Zhang, Zhong-Tao Report 3637
Relationship Between Serum Zinc Level and Microvascular Complications in Patients with Type 2 Diabetes. Luo, Ying-Ying; Zhao, Jie; Han, Xue-Yao; Zhou, Xiang-Hai; Wu, Jing; Ji, Li-Nong Report 3417
Research Progress of MicroRNA in Early Detection of Ovarian Cancer. Wang, Ze-Hua; Xu, Cong-Jian Report 5636
Single-nucleotide Polymorphism rs2275294 in ZNF512B is not Associated with Susceptibility to Amyotrophic Lateral Sclerosis in a Large Chinese Cohort. Ju, Xiao-Dong; Liu, Tao; Chen, Jing; Li, Xiao-Gang; Liu, Xin-Xiu; Liu, Wen-Chao; Wang, Kai; Deng, Mi Report 3319
Target Selection Recommendations Based on Impact of Deep Brain Stimulation Surgeries on Nonmotor Symptoms of Parkinson's Disease. Wang, Xiao-Hong; Zhang, Lin; Sperry, Laura; Olichney, John; Farias, Sarah; Shahlaie, Kiarash; Chang, Report 8433
Work Capacity of the Bladder During Voiding: A Novel Method to Evaluate Bladder Contractile Function and Bladder Outlet Obstruction. Liu, Ning; Man, Li-Bo; He, Feng; Huang, Guang-Lin; Zhou, Ning; Zhu, Xiao-Fei Report 3476

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters