Printer Friendly

Browse Epidemics topic

China subtopic

Articles

1-50 out of 50 article(s)
Title Author Type Date Words
China : China is Capable of Controlling ASF. Feb 20, 2019 789
Rift Valley Fever Reemergence after 7 Years of Quiescence, South Africa, May 2018. van Vuren, Petrus Jansen; Kgaladi, Joe; Msimang, Veerle; Paweska, Janusz T. Feb 1, 2019 2095
Higher Viral Load of Emerging Norovirus GII.P16-GII.2 than Pandemic GII.4 and Epidemic GII.17, Hong Kong, China. Cheung, Sarah K.C.; Kwok, Kirsty; Zhang, Lin-Yao; Mohammad, Kirran N.; Lui, Grace C.Y.; Lee, Nelson; Jan 1, 2019 2393
Dogs potential reservoir for future influenza pandemic. Jun 6, 2018 635
Use of Influenza Risk Assessment Tool for Prepandemic Preparedness. Burke, Stephen A.; Trock, Susan C. Mar 1, 2018 5630
China grappling with winter flu epidemic. Jan 8, 2018 191
Association of GII.P16-GII.2 recombinant norovirus strain with increased norovirus outbreaks, Guangdong, China, 2016. Lu, Jing; Fang, Ling; Sun, Limei; Zeng, Hanri; Li, Yanling; Zheng, Huanying; Wu, Siwei; Yang, Feng; Jul 1, 2017 1608
Population responses during the pandemic phase of the influenza A(H1N1)pdm09 epidemic, Hong Kong, China. Yeung, Nelson C.Y.; Lau, Joseph T.F.; Choi, Kai Chow; Griffiths, Sian Report May 1, 2017 2023
Increase in human infections with Avian Influenza A(H4N9) virus during the fifth epidemic--China, October 2016-February 2017. Iuliano, A. Danielle; Jang, Yunho; Jones, Joyce; Davis, C. Todd; Wentworth, David E.; Uyeki, Timothy Mar 10, 2017 1195
Human infection with influenza A(H7N9) virus during 3 major epidemic waves, China, 2013-2015. Wu, Peng; Peng, Zhibin; Fang, Vicky J.; Feng, Luzhao; Tsang, Tim K.; Jiang, Hui; Lau, Eric H.Y.; Yan Jun 1, 2016 4792
United Kingdom : Yellow Fever Epidemic Threatens to Spread from Angola to China. May 24, 2016 867
Netherlands : Mass media coverage helps slow down disease spread in an epidemic. Jan 27, 2016 665
'Invincible' bacteria threatens global epidemic. Nov 20, 2015 596
Reemergence and autochthonous transmission of dengue virus, Eastern China, 2014. Wang, Wen; Yu, Bin; Lin, Xian-Dan; Kong, De-Guang; Wang, Jian; Tian, Jun-Hua; Li, Ming-Hui; Holmes, Report Sep 1, 2015 2104
Influenza a(H5N6) virus reassortant, southern China, 2014. Shen, Hanqin; Wu, Boliang; Chen, Yimin; Bi, Yingzuo; Xie, Qingmei Report Jul 1, 2015 1411
Evidence of recombinant strains of porcine epidemic diarrhea virus, United States, 2013. Tian, Peng-Fei; Jin, Yu-Lan; Xing, Gang; Qv, Ling-Ling; Huang, Yao-Wei; Zhou, Ji-Yong Oct 1, 2014 2126
Chinese literary landscapes of SARS and HIV/AIDS: on hubris and vulnerability. Thornber, Karen Critical essay Sep 1, 2014 6064
Molecular epidemiology of reemergent rabies in Yunnan Province, Southwestern China. Zhang, Hai-Lin; Zhang, Yu-Zhen; Yang, Wei-Hong; Tao, Xiao-Yan; Li, Hao; Ding, Ji-Chao; Feng, Yun; Ya Sep 1, 2014 5097
Infection with possible precursor of avian influenza A(H7N9) virus in a child, China, 2013. Ren, Lili; Yu, Xuelian; Zhao, Baihui; Wu, Fan; Jin, Qi; Zhang, Xi; Wang, Jianwei Aug 1, 2014 2805
New variant of porcine epidemic diarrhea virus, United States, 2014. Wang, Leyi; Byrum, Beverly; Zhang, Yan Letter to the editor May 1, 2014 1076
Vibrio parahaemolyticus, Southern Coastal Region of China, 2007-2012. Li, Yinghui; Xie, Xu; Shi, Xiaolu; Lin, Yiman; Qiu, Yaqun; Mou, Jin; Chen, Qiongcheng; Lu, Yan; Zhou Apr 1, 2014 2773
Second bird flu wave ups pandemic worries. Saey, Tina Hesman Mar 22, 2014 397
Pathogenic pseudorabies virus, China, 2012. Yu, Xiuling; Zhou, Zhi; Hu, Dongmei; Zhang, Qian; Han, Tao; Li, Xiaoxia; Gu, Xiaoxue; Yuan, Lin; Zha Report Jan 1, 2014 2017
A hand-foot-and-mouth disease model with periodic transmission rate in Wenzhou, China. Zhu, Yeting; Xu, Boyang; Lian, Xinze; Lin, Wang; Zhou, Zumu; Wang, Weiming Report Jan 1, 2014 7680
Brucellosis in Guangdong Province, People's Republic of China, 2005-2010. Chen, Jing-diao; Ke, Chang-Wen; Deng, Xiaoling; Jiang, Shu; Liang, Wenjia; Ke, Bi-Xia; Li, Baisheng; Letter to the editor May 1, 2013 1149
Epidemic at a central China university kills 1 student. Nov 26, 2012 264
Scarlet fever outbreak, Hong Kong, 2011. Lau, Eric H.Y.; Nishiura, Hiroshi; Cowling, Benjamin J.; Ip, Dennis K.M.; Wu, Joseph T. Letter to the editor Oct 1, 2012 1377
New variants of porcine epidemic diarrhea virus, China, 2011. Li, Wentao; Li, Heng; Liu, Yunbo; Pan, Yongfei; Deng, Feng; Song, Yanhua; Tang, Xibiao; He, Qigai Aug 1, 2012 2214
Outbreak-associated novel duck reovirus, China, 2011. Chen, Zongyan; Zhu, Yinqi; Li, Chuanfeng; Liu, Guangqing Report Jul 1, 2012 1111
Chikungunya outbreak in Guangdong Province, China, 2010. Wu, De; Wu, Jie; Zhang, Qiaoli; Zhong, Haojie; Ke, Changwen; Deng, Xiaoling; Guan, Dawei; Li, Hui; Z Mar 1, 2012 1919
Highly pathogenic avian influenza (H5N1) outbreaks in wild birds and poultry, South Korea. Kim, Hye-Ryoung; Lee, Youn-Jeong; Park, Choi-Kyu; Oem, Jae-Ku; Lee, O-Soo; Kang, Hyun-Mi; Choi, Jun- Mar 1, 2012 2239
Pandemic (H1N1) 2009 virus circulating in pigs, Guangxi, China. Yan, Jian-Hua; Xiong, Yi; Yi, Chun-Hua; Sun, Xiang-Xiang; He, Qi-Song; Fu, Wei; Xu, Xian-Kun; Jiang, Letter to the editor Feb 1, 2012 1273
Outbreak of porcine epidemic diarrhea in suckling piglets, China. Sun, Rui-Qin; Cai, Ru-Jian; Chen, Ya-Qiang; Liang, Peng-Shuai; Chen, De-Kun; Song, Chang-Xu Letter to the editor Jan 1, 2012 1229
Uncontested outbreak data. Brief article Nov 1, 2011 328
Pandemic of panic. Oct 21, 2011 496
Pandemic (H1N1) 2009 virus in swine herds, People's Republic of China. Zhou, Hongbo; Wang, Can; Yang, Ying; Guo, Xuebo; Kang, Chao; Chen, Huanchun; Jin, Meilin Letter to the editor Sep 1, 2011 1171
Canine distemper outbreak in Rhesus Monkeys, China. Qiu, Wei; Zheng, Ying; Zhang, Shoufeng; Fan, Quanshui; Liu, Hua; Zhang, Fuqiang; Wang, Wei; Liao, Gu Report Aug 1, 2011 1790
New avian influenza virus (H5N1) in wild birds, Qinghai, China. Li, Yanbing; Liu, Liling; Zhang, Yi; Duan, Zhenhua; Tian, Guobin; Zeng, Xianying; Shi, Jianzhong; Zh Report Feb 1, 2011 2012
Pandemic (H1N1) 2009, Shanghai, China. Shen, Yinzhong; Lu, Hongzhou Jun 1, 2010 1720
Japanese encephalitis viruses from bats in Yunnan, China. Wang, Jing-Lin; Pan, Xiao-Ling; Zhang, Hai-Lin; Fu, Shi-Hong; Wang, Huan-Yu; Tang, Qing; Wang, Lin-F Report Jun 1, 2009 2326
Mexico says flu epidemic in 'phase of decline'. May 4, 2009 805
Changes in emotion of the Chinese public in regard to the SARS period. Zhu, Xia; Wu, Shengjun; Miao, Danmin; Li, Yunbo Report May 1, 2008 2818
Influenza pandemics in Singapore, a tropical, globally connected city. Tambyah, Paul Anath Jul 1, 2007 4325
Japanese encephalitis outbreak, Yuncheng, China, 2006. Guo-Dong, Liang Letter to the editor Jul 1, 2007 1228
Many dimensions of the avian flu story: reporters from the United States, China and Germany discuss how a story about a health issue such as avian flu can be covered competitively, with its web of connections that make it an economic, political, scientific and global news story. McKenna, Maryn Personal account Mar 22, 2007 10591
China experiencing syphilis epidemic. Arias, Donya C. Mar 1, 2007 353
On a wing and a prayer: is your church ready for the avian flu? Sine, Tom Jun 1, 2006 645
Preparing for a pandemic: concern over a possible avian flu pandemic is moving states, communities and the federal government to action. Winterfeld, Amy Apr 1, 2006 2323
Battling 21st-century scourges with a 14th-century toolbox (1). Simone, Pattie Nov 1, 2004 904
Genetic variation of SARS coronavirus in Beijing hospital. Wang, Fu-Sheng May 1, 2004 3700

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters