Printer Friendly

Cerddi'n cosi.

HON yw blodeugerdd ddiweddaraf gwasg Gomer yn eu cyfres boblogaidd "Hoff Gerddi..."

Mae hiwmor yn rhywbeth personol iawn, ond yn y casgliad llawen hwn a olygwyd gan Bethan Mair, bydd rhywbeth yn sicr o gosi'ch synnwyr digrifwch a chodi gwen.

Mae yma gerddi am gymeriadau doniol fel Matilda' digon o chwarae ar eiriau ac odli slic - a sobor' a hen ffefrynnau gan feirdd mor amrywiol a Dafydd ap Gwilym, Geraint LAvgreen, W R Evans a Dewi Pws.

www.yrherald.co.uk

CAPTION(S):

Hoff Gerddi Digri Cymru' Gol Bethan Mair' Gomer' pounds 5.99
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 27, 2006
Words:94
Previous Article:Enaidy '70aumor glirag erioed; Y CELFYDDYDAU.
Next Article:Sgwrs dros baned yn ysbrydoli sioe gerdd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |