Printer Friendly

Casgliad yn gofnod o yrfa grwp arloesol; Y CELFYDDYDAU.

Byline: Tudur H Jones

Goreuon Ar Log; Sain;

AR Log oedd y grwp cyntaf i ddod a cherddoriaeth draddodiadol Cymru i sylw rhyngwladol.

Ffurfiwyd y grwp ym 1976 yn arbennig er mwyn cymryd rhan yng ngwyl geltaidd fawr L'Orient.

Penderfynwyd cario 'mlaen fel grwp proffesiynol wedi hynny, ac am naw mis o bob blwyddyn fe fyddech yn fwy tebygol o ganfod Ar Log yn rhywle ar gyfandir Ewrop nac yma yng Nghymru.

Yn raddol, aeth y teithiau a nhw ymhellach fyth - i lefydd fel yr Unol Daleithiau a De America - ac maent wedi canu mewn 21 o wahanol wledydd i gyd.

Daeth y teithio di-baid i ben yng nghanol yr 1980au, ond daliodd y grwp ati i berfformio'n rheolaidd yma yng Nghymru - yn arbennig y teithiau hynod lwyddiannus gyda Dafydd Iwan.

Rhwng 1978 a 1996 rhyddhaodd Ar Log 10 albwma dwy sengl, ac mae'r CD ddwbl hon yn cynnwys y goreuon o 'Ar Log I' i 'Ar Log VI' ynghyd ag un trac bonws 'byw'.

Mae'n ddiddorol sylwi ar y gwahaniaeth rhwng y traciau cynnar a'r rhai mwy diweddar.

Mae'r datblygiad yn nhechneg a hyder yr aelodau i'w glywed yn glir, ac mae swn y band wedi newid yn aruthrol dros y blynyddoedd hefyd, er fod yr aelodaeth fwy neu lai yr un fath.

Mae'r gwahaniaeth mwyaf i'w glywed yn y senglau, lle maen nhw wedi mynd amswn mawr, llawn, sy'n swnio'n chwithig braidd - ddim cweit yn taro deuddeg rhywsut.

Llawer gwell yw'r Ar Log syml, gwerinol, acwstig a Chymreig, lle maent yn dangos fod modd bod yn fentrus heb fynd dros ben llestri.

Casgliad difyr dros ben, ac adlewyrchiad teg o yrfa grwp arloesol yng ngwir ystyr y gair.
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 24, 2007
Words:280
Previous Article:O'r maes awyr i'r gegin am 12 awr; Y CELFYDDYDAU.
Next Article:Drama o drasiedi Tryweryn yn profi'n boblogaidd iawn; Y CELFYDDYDAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters