Printer Friendly

Casgliad o garolau hen a newydd.

CASGLIAD newydd o garolau Cymreig i gyfeiliant telyn ac offerynnau pres geir ar y CD newydd Carolau Seiriol gyda Seindorf Biwmares.

Ymysg y casgliad fe geir rhai carolau clasurol o'r cyfnod Fictorianaidd yn ogystal a rhai gan gyfansoddwyr cyfoes amlwg gan gynnwys 'Doethion a Bugeiliaid' gan William Mathias.

Ers eu sefydlu yn 1991,mae Cor Seiriolwedi bod yn dra llwyddiannus.

Yn yr wyl Gerdd Dant yn y Rhyl yn ddiweddar, fe ddaethant yn gyntaf; amy degfed tro yn ei hanes.

Dan arweinyddiaeth Gwennant Pyrs, mae eu sain unigryw a chyfoethog wedi ail ddiffinio cerdd dant. Mae'r aelodau'n bennaf o ardal Bangor ac mae ganddynt gysylltiad agos a Seindorf Biwmares, sydd ar hyn o bryd yn mwynhau'r teitl Pencampwyr Prydain yng nghategori cyntaf y bandiau pres.

Lansir y CD mewn cyngerdd carolau yng Nghadeirlan Bangor nos Sadwrn, Rhagfyr 6 am 7.30pm. Am wybodaeth ac i archebu tocynnau ffoniwch 01286 831346. Bydd cyfran o elw'r noson yn mynd at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 26, 2008
Words:162
Previous Article:Canrif o hynt a hanes teulu; Y CELFYDDYDAU Nofel yn olrhain newid oes.
Next Article:Maffia yn fwy tebyg i mets i ni na arwyr.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |