Printer Friendly

Carolau Gobaith (S4C, 8.25pm) Yn [...].

Carolau Gobaith (S4C, 8.25pm) Yn y rhaglen hon bydd Rhys Meirion a Sh--n Cothi yn herio nifer o wynebau adnabyddus yng Nghymru i ddysgu canu gyda nhw er mwyn perfformio o flaen cynulleidfa mewn cyngerdd yng Nghaerdydd a chodi arian tuag at elusennau Ty Gobaith ac Amser Justin Time.

Yn nhim Rhys mae Tudur Owen, Nigel Owens, a Siw Hughes. Aelodau tim Sh--n yw Huw Rees, Bethan Gwanas a Leni Hatcher; ond nid canu fydd eu tasg gyntaf. Mae'r timoedd yn cyfarfod yng Nghanolfan Antur Mynydd Du ger Aberhonddu ac yn cael eu herio i ddringo cwrs rhaffau a neidio o uchder i mewn i afonydd - a hyn i gyd cyn dechrau ymarfer canu.

Doctor Doctor (S4C, 9.30pm) Yr wythnos hon ar Doctor Doctor fe fydd y meddyg teulu o Amlwch, Ynys M'n, Dr Harri Pritchard yn ymuno --'r cyflwynwyr Nia Parry a'r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol a'r meddyg, Dr Gwyn Jenkins. Bydd canolwr y Gleision a Chymru, Jamie Roberts yn ymweld ag Adran Anaesthetig Ysbyty Treforys.

Gofod (S4C, 10pm) Y gyflwynwraig o Gaerdydd, Branwen Gwyn, fydd yn ymuno -- Gethin Evans ac Elen Gwynne ar soffa Gofod heno. Bydd cyflwynydd Y Clwb Rygbi, Gareth Roberts yn cael lifft yn nhacsi Michael; cawn gwrdd ag un o ffans mwyaf y gyfres gomedi C'mon Midffild ac fe fydd y gantores o Sir Benfro, Lowri Evans yn gwneud perfformiad arbennig yn nhy ei ffan fwyaf.
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 4, 2010
Words:233
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:Holby City (BBC1, 8pm) Connie [...].

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters