Printer Friendly

Canrif o hynt a hanes teulu; Y CELFYDDYDAU Nofel yn olrhain newid oes.

Byline: Gan ERYL CRUMP

UN teulu, eu helyntion ac effaith y byd mawr tu allan arnyn nhwa'u cymuned glos yw calon nofel newydd Geraint Vaughan Jones.

Mae Teulu Lord Bach, degfed nofel yr awdur o Lan Ffestiniog, yn canolbwyntio ar bedwar unigolyn o blith cenedlaethau'r teulu Huws. Mae'n tywys drwy ganrif yn eu hanes, drwy'r caledi, dau Ryfel Byd, dirywiad crefydd, Thatcheriaeth a Llafur Newydd a'r cyfan o stryd fechan Lord Bach, yn nhref Blaendyffryn yng nghanol chwareli Gogledd Cymru.

Cydnabai'r awdur, sydd wedi ennill GwobrGoffaDanielOwenynyrEisteddfodGenedlaethol deirgwaith, fod ei nofel ddiweddaraf yn "uchelgeisiol".

MeddaiGeraint: "Mi fues i'n chwara' a'r syniad o sgwennu nofel efo'r Rhyfel Byd Cynta'n gefndir iddi ond dyma fi'n meddwl wedyn "be am gael nofel sy'n rhychwantu cyfnod, sydd obeithio yn dangos fel mae petha' wedi newid, fel mae agwedda pobol wedi newid, fel mae bywyda' pobol wedi newid."

Bu'r nofel a'i chymeriadau yn ymhel yn ei ben am fisoedd lawer cyn iddo fod yn barod i'w hysgrifennu.

"Os nad ydy'r stori'n gadael llonydd i rywun yna mae rhaid i rywun ffendio ffordd i'w rhoi hi lawr ar bapur," meddai.

"Dychymyg llwyr ydi'r nofel ond does 'na'm llawer o amheuaeth lle ydi Blaendyffryn. Mae Blaenau Ffestiniog yn gymaint rhan ohona i, ac mae ei hysbryd ynghlwm a'r straeon a'r cymeriadau fel ei gilydd. Ond rhaid pwysleisio mai cip fechan yn unig sydd yma o'r gymdeithas dwi'n ei chofio ac fel dwi'n dychmygu hi yng nghyfnod fy nheidia' a'm neinia," meddai.

Derbyniodd yr awdur grant "Cymru Greadigol" gan Gyngor y Celfyddydau am Waith Creadigol Uchelgeisiol.

Teulu Lord Bach gan Geraint Vaughan Jones (Gwasg Gomer, pounds 9.99)

CAPTION(S):

Syniad uchelgeisiol tu ol i nofel diweddaraf Geraint Vaughan Jones
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 26, 2008
Words:281
Previous Article:Datrys dirgelwch y dail hocys; LLEN Y LLYSIAU.
Next Article:Casgliad o garolau hen a newydd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters