Printer Friendly

Campanas de promocion autonoma y de promocion reglada en Facebook: dos modalidades para comunicar en red social.

Autonomous and Regulated Campaigns in Facebook, two modalities to Communicate on a Social Network

1. Introducion: o camino do exito

Facebook foi creada en 2004 por Mark Zuckerberg, un estudante de 20 anos que pretendia manter conectados e contactados os companeiros da Universidade de Harvard, coa axuda de Dustin Moskovitz e Chris Hughes. En orixe baseouse no costume tipicamente americano de entregar aos recen chegados o denominado facebook ou libro de caras coas fotografias, nomes e perfis de todo o alumnado para que os estudantes puidesen relacionarse entre si. Polo tanto, a sua utilizacion estaba restrinxida ao estudantado desa Universidade e o acceso, a diferenza de na etapa actual, so se permitia mediante invitacion.

En abril de 2004 Facebook comezou a ampliar o seu publico obxectivo e estendeuse a outras universidades estadounidenses. En setembro dese mesmo ano iniciou unha tactica de expansion entre universidades, colexios maiores e institutos de todo o pais, Canada, Reino Unido, Irlanda, Mexico, Porto Rico, Australia e Nova Zelanda, de xeito que a finais de 2005 xa tina presenza nunhas 800 universidades, 2.000 colexios maiores e 25.000 institutos. Ao ano seguinte--en 2006--continuou expandindose en India, Alemana e Israel, en 2007 consolidouse no resto de Europa e de ai en todo o planeta:
Taboa 1. Aumento de visitantes a Facebook

Progresion do aumento de visitantes a Facebook (en miles 000)

Rexion         Xuno 2007  Xuno 2008  Aumento
                        porcentual

Total          52.167   132.105    153%
Norteamerica       35.698   49.248    38%
Europa          8.751   35.263    303%
Asia           3.712   20.712    458%
Oriente Medio-Africa   2.974   14.951    403%
America Latina      1.033   11.931    1055%

Fonte: elaboracion propia a partir dos datos de comScore
World Metrix


A consolidacion da rede en Europa produciuse dunha maneira fugaz. Nun ano--de febreiro de 2008 a febreiro de 2009--Facebook pasou dos 24 millons de usuarios aos case 100 millons, o que supon un aumento porcentual do 314%. Conseguiu situarse a cabeza das redes sociais mais visitadas na gran maioria dos paises europeos, desbancando a Myspace. O crecemento e especialmente notable en Espana--medra un 999% e desmarca do primeiro posto a Tuenti--, que so e superada por Italia, onde se rexistra o maior crecemento europeo -2.721%--e pasa dos 382.000 usuarios en febreiro de 2008 aos 10 millons ao ano seguinte:
Taboa 2. Aumento de usuarios de Facebook en Europa

Crecemento de usuarios de Facebook en Europa (en miles 000)

Pais     Febreiro-2008  Febreiro  Aumento   Posicion
                2009   porcentual  no ranking
                           das redes
                            sociais

Europa      24.118    99.776    314%     1
Reino Unido   12.957    22.656    75%      1
Francia      2.217    13.698    518%     1
Turquia    Non existia   12.377    --      1
Italia       382     10.764   2.721%     1
Espana       515     5.662    999%     1
Alemana      680     3.433    405%     4
Belxica      327     2.308    607%     1
Suecia      1.211    2.298    90%      1
Dinamarca     533     2.022    279%     1
Suiza       282     1.690    499%     1
Noruega      819     1.479    81%      1
Finlandia     555     1.341    142%     1
Holanda      236     1.031    337%     2
Austria      112     663     491%     2
Irlanda      203     512     153%     2
Rusia       117     478     309%     7
Portugal      72      193     169%     3

Fonte: elaboracion propia a partir dos datos de comScore
World Metrix


Con todo, o crecemento en Europa non so se reflicte no aumento do numero de usuarios, senon tamen na media de minutos que estes pasaron en Facebook sobre o total dos que estiveron navegando pola rede e conectados a algunha rede social. O ascenso foi do 3% no primeiro caso e do 18,1% no segundo, o que volve evidenciar a hexemonia de Facebook fronte as outras redes:
Taboa 3. Minutos de conexion a Facebook

Porcentaxe de minutos durante os que os usuarios
estan conectados a Facebook

              Febreiro  Febreiro  Aumento
               2008    2009   porcentual

Con respecto ao total de   1,1%    4,1%     3%
minutos conectados a
Internet

Con respecto ao total de  12,3%   30,4%    18,1%
minutos conectados a
redes sociais

Fonte: elaboracion propia a partir dos datos de comScore
World Metrix


Entre as razons fundamentais do exito desta rede e da sua masiva expansion pensamos que se atopan as seguintes:

1. A toma de decisions estratexicas acertadas como a primeira orientacion ao segmento universitario.

2. O esforzo por garantir a veracidade da identidade dos membros.

3. O desenvolvemento continuo de melloras e novas aplicacions e funcionalidades que aportan valor ao usuario.

4. A traducion do servizo a lingua de cada pais.

2. Metodoloxia da investigacion

Na investigacion que resume este artigo empregamos tres tecnicas de investigacion diferentes e a vez complementarias. Duas delas son tecnicas de caracter cuantitativo--a analise de contido e o monitoreo de medios--e a terceira e unha tecnica de caracter cualitativo -a observacion participante como usuarios--. A combinacion de tecnicas cualitativas con cuantitativas responde, pois, a chamada triangulacion metodoloxica, que dota a investigacion de maior calidade e rigor cientificos.

A analise de contido foi empregada para determinar as modalidades comunicativas que os usuarios poden realizar na rede e cuantificar os mecanismos de interaccion entre os participantes. Esta tecnica foi axudada do monitoreo de medios, mediante o que foi posible identificar as pautas e os modelos de comportamento das audiencias. Con respecto a observacion participante compre salientar que a tecnica foi recorrida durante toda a investigacion, no sentido de usuarios que a parte de analizar o contido participan nel como usuarios comuns, pero foi especialmente relevante a hora de programar, desenar e componer modelos de marketing e publicidade seguindo as opcions que permite a rede aos anunciantes reais.

Doutra banda, habemos de mencionar tamen o emprego de bases de datos estatisticas e medidores de audiencia en Internet para o estudo da evolucion da popularidade da rede e a indagacion sobre os perfis de usuario.

3. Resultados da investigacion: posibilidades comunicativas en Facebook

3.1 A idiosincrasia de rede social

Facebook ofrece posibilidades comunicativas comuns con calquera outra rede social, pero amais inclue outras que son exclusivas dela e que son consideradas como elementos de valor engadido polos usuarios, o que axuda a fortalecer e consolidar o seu exito. Precisamente xa en maio de 2004 a compania abriu a plataforma aos desenvolvedores externos para que puidesen crear aplicacions sinxelas, divertidas e intuitivas -enviar copas aos amigos, parabens ou bicos virtuais--soportadas por Facebook e que operasen dentro do sistema. Esta decision estratexica permitiu a aparicion de numerosos programas simples feitos por terceiros que posibilitan a co municacion distinta e innovadora.

[ILUSTRACION OMITIR]

Tratase dun movemento que marca tendencia dentro do mercado das redes sociais, facendo que se consoliden como plataformas unha serie de funcionalidades basicas que ofrecen estes servizos de OSN e desprazando a xeracion de valor a outros elementos de servizo (Fumero e Garcia, 2008). Nesa mesma lina, tamen modificaron a paxina de inicio para os usuarios, incluindo unha aplicacion de diario colectivo que seria decisiva na paxina e que permite conecer o que estan facendo os contactos en tempo real.

Facebook e unha rede de ocio que ofrece posibilidades propias como a creacion de tests para compartir co resto de usuarios, creacion de comunidades de fans de calquera tipo de circunstancia ou persoa, opcion de sinalar que ao usuario lle gusta o que outros realizan ou publican, creacion de grupos, suxestions de paxinas e posibles conecidos, xogos e aplicacions varias, titulares de ultima hora sobre a actividade dos amigos, interaccion co usuario para que retome o contacto con outros membros, cuantificacion de amigos comuns con outro membro da comunidade da rede ou creacion e vinculacion a grupos de usuarios.

Comparte con outras redes de exito os trazos de permitir crear eventos e invitar amigos; subir fotos, videos, eventos ou enlaces; notificar a asistencia a un evento determinado; configurar albums de fotos; compartir cos demais o que un realiza a tempo real--o estado--; un chat para falar en tempo real cos contactos conectados; publicar datos sobre o perfil do usuario, sendo este quen decide que e cando facelos publicos; buscar novos amigos ou eventos, comentar estados ou calquera outra publicacion; avisar dos aniversarios dos demais membros ou configurar a conta, a privacidade ou as aplicacions.

3.2 Opcions para o emprego de Facebook como instrumento de marketing 2.0

En maio de 2007 Facebook decidiu comezar a incluir publicidade nas suas paxinas e abriu a Application Programing Interface (API) para poder vender publicidade a terceiros e descentralizar a explotacion e a operacion dela. Antes dun ano, en xaneiro de 2008, a aplicacion xa estaba disponible en ingles, espanol e aleman.

O perfil de usuario de Facebook en Espana responde a unha muller de entre 18 e 24 anos con estudos medios ou superiores, que non ten fillos e que se conecta a rede desde a casa ou o lugar de estudo. Poren, se tomamos como fonte a propia rede social, a audiencia e fundamentalmente masculina e os usos por franxas xeracionais son os que seguen. Ainda asi, sempre gozan de maior credibilidade os datos dos medidores externos que os das propias redes, ainda no caso de que os fagan publicos (grafica 1).

Malia todo, comprobaremos no que ven que o perfil de usuario tipo de Facebook non e excesivamente relevante para a execucion das campanas de marketing, posto que a rede ofrece mecanismos exhaustivos para segmentar o publico de xeito moi concreto e perfilado, o que permite a comunicacion cos consumidores potenciais de forma directa.

[GRAFICA 1 OMITIR]

3.2.1 Campanas de promocion autonoma e campanas de promocion regrada

Froito do traballo exploratorio realizado nesta rede social, discernimos dous tipos diferentes de desenvolver unha campana de marketing en Facebook, que denominamos como segue:

1. Campana de promocion autonoma: grazas as posibilidades comunicativas que ofrece Facebook para crear paxinas, eventos, grupos ou calquera outro tipo de aplicacion o usuario pode promocionar nelas o produto que desexe e dalo a conecer ao resto de usuarios, intentando que tamen para eles sexa valioso. E o usuario fundador quen selecciona o publico obxectivo ao que quere dirixirse de entre a sua rede de amigos (no caso das paxinas poden sumarse seguidores sen necesidade de aceptalos como amigos), aos que tamen pode demandar colaboracion para que expandan o anunciado entre os seus contactos e asi sucesivamente. Facebook non participa en absoluto no proceso--sempre e cando se respecte a legalidade--e son os propios usuarios os que mediante unha estratexia de marketing viral dan a conecer o produto uns aos outros, o que significa que o seu custe e cero.

2. Campana de promocion regrada: neste caso o usuario que desexa promocionar un produto a traves das rede sometese aos canons que Facebook ten establecidos para estes efectos. Esta practica xa non e de balde, pero a cambio ofrece toda unha serie de posibilidades para facer eficaces os anuncios e adecuarse ao publico nicho. Analizamos de seguido todas as suas particulares.

[ILUSTRACION OMITIR]

Facebook ofrece un amplo sistema para que sexan os propios usuarios os que creen os seus anuncios e os fagan chegar ao target que lles interesa (1). Este sistema esta disponible na rede social e e mais explicito e transparente que o de Google, por exemplo. A propia rede social practica marketing on line desde o momento en que intenta convencer os usuarios para que elaboren un anuncio e faino utilizando os elementos que lle confiren valor a Facebook tales como que a rede conta con millons de usuarios, que e posible confeccionar anuncios de texto e con imaxes ou que se permite o seguimento da rendibilidade.

Segundo a informacion que consta na propia rede social, os anuncios de Facebook estan pensados para presupostos inferiores aos 30.000 dolares mensuais. Os anuncios mostranse na columna dereita das paxinas de Facebook dentro dun espazo reservado para publicidade que pode incluir ata tres anuncios. Existe tamen a posibilidade de que albergue un anuncio de Facebook e un banner publicitario, pero neste caso, o banner aparecera sempre debaixo do anuncio de Facebook.

O usuario non ten posibilidade de eleccion da franxa en que aparecera o seu anuncio, a parte que polo de agora a paxina de inicio, situada a dereita das Noticias, so esta disponible para un grupo limitado de anunciantes que mantenen contacto directo co equipo comercial da rede, segundo datos da propia compania. Poren, tamen avanzan que a medida que ese espazo vaia evolucionando e mellorando, proporcionaran mais detalles relativos a sua disponibilidade.

Para determinar que anuncios se mostran, o sistema de Facebook emprega un algoritmo que calcula cal e o anuncio con mellores resultados en funcion de factores como o rendemento historico e a puxa. Esta puxa necesaria para ganar a poxa de anuncios flutua a medida que o sistema obten informacion sobre un anuncio concreto baseandose no seu rendemento real e a medida que cambia o grupo de anuncios competidores.

Por outra parte, pode ocorrer que os anuncios desta rede social para paxinas e eventos mostren historias sobre accions que realizaron os amigos do usuario en relacion cos anuncios que o usuario ve. Estas historias so se mostran aos amigos e respectase a configuracion de privacidade definida na conta. Facebook tamen permite consultar a relacion de anuncios mostrados a un membro da rede durante o pasado proximo.

O usuario que se decida a crear un anuncio en Facebook necesitara cando menos algun dos seguintes elementos:

1. O enlace. E necesario no caso de querer promocionar algunha paxina web ou algun dos produtos de Facebook como unha paxina, unha aplicacion, un grupo ou un evento.

2. O texto publicitario. Desde a rede insisten na redaccion da anuncios claros e concisos enfocados ao publico obxectivo. O titulo pode abranguer ata 25 caracteres e o texto ata 135 como maximo.

3. A foto. O tamano da imaxe modificarase para adaptala a un rectangulo de 110 pixeles de anchura por 80 pixeles de altura. A rede fai de novo fincape en que a imaxe sexa atractiva e relevante, apropiada para o produto promocionado e adecuada ao publico nicho.

A elaboracion do anuncio por parte do usuario realizase en catro pasos:

1. Deseno do anuncio. Nesta primeira fase o usuario debe proporcionar a web que quere promocionar, o titulo e o texto do anuncio e engadir unha fotografia--isto ultimo e opcional--.

2. Definicion do publico obxectivo. Por defecto, os anuncios de Facebook dirixense a usuarios cunha idade minima de 18 anos, ainda que e posible axustar estes parametros de segmentacion. Con respecto a localizacion, a rede emprega a direccion IP e a informacion do perfil do usuario para determinar a sua situacion xeografica. Facebook ofrece a posibilidade de segmentar o publico dunha maneira precisa en funcion das seguintes variables:

a. Ubicacion: non so permite elixir o pais, senon tamen cidades ou localizacions concretas dentro del, mesmo as que se incluan dentro dun determinado radio de accion configurado por quilometros.

b. Idade: o rango de franxa de idades esta comprendido entre os 13 e os 64 anos, ainda que tamen e posible elixir calquera idade, malia que non seria recomendable pola indefinicion que supon.

c. Data de nacemento: permite amosar o anuncio o dia do aniversario do usuario.

d. Sexo: seleccionar homes, mulleres ou ambos os dous.

e. Palabras clave: igual que ocorre coa idade e a localizacion, as palabras clave aparecen definidas por defecto en funcion dos datos que os usuarios aportan nos seus perfis tales como actividades, libros, programas de television ou filmes favoritos, por exemplo. Poren, igual que ocorria cos parametros xeracionais e xeograficos, permitese a modificacion destes datos e a seleccion dos outros items xa predefinidos pola rede.

f. Formacion academica: e posible segmentar entre usuarios con todos os diferentes niveis de formacion: con estudos universitarios, universitarios ou alumnado de escola secundaria.

g. Lugares de traballo: dase opcion de escoller unha empresa, unha organizacion ou calquera outro lugar de traballo.

h. Relacion ou situacion sentimental: diferenza entre membros solteiros ou solteiras, os que tenen unha relacion, comprometidos ou comprometidas e casados ou casadas.

i. Inclinacion sexual: homes ou mulleres.

j. Idiomas: permite seleccionar o idioma.

En funcion dos parametros de segmentacion seleccionados, a aplicacion indica o numero exacto de usuarios aos que se vai ofrecer o anuncio. Por exemplo, no caso do noso anuncio de proba que configuramos chegaria a 3.296.740 usuarios maiores de 18 anos, homes e mulleres que viven en Espana, falan espanol e con todos os posibles niveis de formacion academica.

3. Campanas e fixacion de prezos. Facebook non fixa ningun prezo preestablecido para os seus anuncios, simplemente que os que pertencen a unha mesma campana de marketing comparten o presuposto diario e a frecuencia de circulacion. Para o pagamento dos anuncios compre atender aos seguintes campos:

a. Divisa da conta: Facebook ofrece da a opcion de escoller para pagar a conta entre 15 moedas diferentes: dolar estadounidense, dolar canadense, euro, libra esterlina, dolar australiano, ien xapones, lira turca, bolivar venezolano, peso colombiano, coroa noruega, coroa sueca, coroa danesa, peso chileno, dolar de Hong Kong e franco suizo.

b. Nome da campana.

c. Presuposto diario: debese indicar a cantidade maxima que o usuario quere gastar por dia, tendo en conta que o minimo e un euro--no caso de facer o pagamento nesta moeda (2)--.

d. Frecuencia de circulacion: a circulacion do anuncio pode configurarse para que se realice de maneira ininterrompida desde o momento da sua creacion ou ben seleccionar datas concretas.

e. Eleccion entre pago por clip (CPC) ou pago por impresions ou visualizacions (CPM): no primeiro caso o usuario debera puxar pola cantidade que estea disposto a pagar por cada clic que reciba o seu anuncio; en cambio, co modelo de pago por impresions a puxa ha de facerse en funcion do que o usuario estea disposto a pagar por cada mil impresions do seu anuncio. En ambos os dous casos Facebook mostrara o anuncio no espazo publicitario da rede, sempre baixo a premisa de que o usuario nunca aboara mais polo anuncio que o previsto no presuposto diario, que sempre ha de ser como minimo duas veces o CPC ou CPM especificado.

f. Puxa maxima: representa a cantidade maxima que o usuario esta disposto a satisfacer por cada clic ou por cada mil visualizacions, de xeito que nunca pagara unha cantidade superior a esta puxa maxima, ainda que si e posible pagar menos. Facebook mostra tamen cales son as puxas recomendadas, e dicir, as cantidades minimas e maximas das puxas doutros anunciantes para o grupo demografico obxectivo previamente seleccionado. En calquera caso, hai que ter en conta que canta mais alta sexa a puxa, maiores seran as posibilidades de mostra do anuncio e, ainda asi, recomendan axustala de cando en vez para manter a competitividade do anuncio na poxa ou mesmo experimentar con diferentes anuncios e publicos obxectivos para seguir mantendo vivo o interese.

g. Estimacion: en funcion do presuposto diario e da puxa maxima, Facebook realiza unha estimacion do numero de clics ou visualizacions por dia que recibira un anuncio determinado. Por exemplo, no caso do noso suposto anuncio ficticio, cun presuposto diario de 100 euros e unha poxa maxima de 0,14 euros, a estimacion e de 714.000 visualizacions por dia ou, mediante o sistema CPC, cunha poxa maxima de 0,40 euros, de 250 clics diarios. Amosamolo na imaxe 3.

4. Revision e abono das cotas. O derradeiro paso na creacion de anuncios en Facebook por parte dos usuarios pode dividirse en dous subapartados:

a. En primeiro lugar, a fase de revision e comprobacion de que todos os datos incorporados son correctos ou, de non ser asi, a opcion para poder volver atras e modificalos.

b. A segunda subfase consiste no abono das cantidades establecidas para facer definitiva a incorporacion do anuncio a rede social. Compre encher unha serie de campos con informacion relativa a tarxeta de credito coa que se vaian aboar os pagamentos, tales como o nome e apelidos, o numero da tarxeta de credito, a data de nacemento ou o enderezo de facturacion

Asemade contemplase a posibilidade de que o usuario posua un cupon para trocar. Neste caso, e preciso introducir o codigo do cupon que sera utilizado en troques de pasar os cargos a tarxeta de credito ata que o cupon caduque ou se consuma por completo. Os codigos de cupon activanse a traves do sistema de anuncios en lina de Facebook e despois convertense en credito publicitario que se pode trocar por anuncios.

[ILUSTRACION OMITIR]

Esta rede social proporcionalle ao usuario un decalogo sobre boas practicas recomendadas para elaborar anuncios que tenan exito. Com poneno os seguintes consellos:

1. Identificacion dos obxectivos publicitarios.

2. Segmentacion e publico obxectivo.

3. Segmentacion das palabras clave.

4. Facer destacar o produto mediante textos claros, concisos e orixinais.

5. Simplicidade do anuncio e facil de ler, empregando oracions simples, curtas e sen erros gramaticais.

6. Animar os usuarios a actuar con expresions do tipo 'merca', 'rexistrate', 'adquire' ou 'non o penses mais'.

7. Utilizar unha imaxe.

8. Paxinas de destino adecuadas onde atopar directamente o produto anunciado, posto que se o usuario non atopa a informacion que busca facilmente, o mais probable e que remate por abandonar o sitio web de destino.

9. Non perder de vista a experiencia do usuario.

10. Avaliar o rendemento da campana e facer os cambios oportunos. Un indicador para conecelo e a taxa CTR (click through rate) que indica o numero de usuarios que fixeron clic nun anuncio dividido polo numero de visualizacions. Na conta do usuario tamen se poden consultar os clics e as impresions do anuncio, asi como o termo medio de CPM e CPC. Co paso do tempo o usuario observara que funciona e que non ou non tan ben, de xeito que podera modificar a segmentacion para que sexa menos restritiva ou acoutala mais se en orixe era demasiada ampla. Outra opcion suxerida consiste na modificacion do anuncio para facilitar o reconecemento do produto ou da marca.

Do mesmo xeito, Facebook relaciona outros doce erros comuns dos anuncios, que poden ser causa incluso do seu rexeitamento:

1. Todas as palabras estan escritas en maiusculas. No titulo esta permitido comezar con maiuscula todas as palabras, pero senon deben limitarse a cando o seu uso e o correcto.

2. Hai palabras enteiras escritas en maiusculas. As siglas poden aparecer en maiuscula e tamen os nomes comerciais se decote se escriben asi.

3. Gramatica, ortografia e/ou xerga incorrectas.

4. O texto do anuncio e inexacto. Debe incluir en todo caso o nome da empresa, organizacion, marca ou produto de destino.

5. Descontos e ofertas enganosos.

6. As imaxes son irrelevantes ou inapropiadas. Non se toleran imaxes subidas de ton, provocativas ou de espidos.

7. O publico obxectivo non e o adecuado.

8. Destino inadecuado. A paxina de destino debe ser pertinente ao contido que se anuncia e respectar as Normas de Publicidade de Facebook. As unicas opcions de destino permitidas son paxinas web ou un destino iTunes -previamente indicado--, pero en ningun caso os arquivos en pdf, Word ou PowerPoint.

9. Estrutura das oracions. As frases deben ser correctas e estar ben redactadas, respectando tamen a puntuacion. Non poden comezar no titulo e rematar no corpo do anuncio e os numero de telefono ou paxinas web deben incluirse ao final do texto.

10. A linguaxe dos anuncios ten que ser respectuosa co usuario e, nese sentido, esta prohibida a blasfemia, a linguaxe para adultos ou a terminoloxia sexual.

11. Puntuacion incorrecta. Non se permiten os signos de puntuacion innecesarios ou incorrectos, senon que deben limitarse aos loxicos e axeitados.

12. Uso de simbolos e numeros en lugar de palabras. O uso dos simbolos debe limitarse ao seu significado, polo que non poden utilizarse para substituir palabras.

13. Evidentemente o usuario que publica un anuncio en Facebook comprometese a aceptar as Condicions de Publicidade e a cumprir as Normas de Publicidade que son publicas no sitio web co fin de garantir un sitio web limpo e coherente e que fuxa da publicidade intrusiva. En caso de dubida sobre algun aspecto durante a creacion dos anuncios, a rede oferta un formulario de servizo de axuda e de informacion ao anunciante. Poren, do uso como usuarios, corroboramos a sua nula efectividade.

4. Conclusions finais

A rede social Facebook convertese polas caracteristicas que ofrece e que a definen nun perfecto mecanismo ou tecnica para que as organizacions ou usuarios particulares poidan desenvolver unha campana de marketing on line. Permite definir con exactitude o publico obxectivo ao que dirixirse e investir o que cada usuario estime pertinente ou mesmo facelo de maneira gratuita mediante a creacion de eventos, grupos ou aplicacions diversas.

Tanto nun caso coma noutro, o soporte que ofrece a rede pode empregarse como trampolin a un sitio web da organizacion, polo que a rede funcionaria como complemento da estratexia 2.0. A parte, as opcions que ofrece Facebook para que os usuarios valoren determinados anuncios pode incidir favorable ou desfavorablemente nas decisions de uso ou adquisicion doutros usuarios, o que supon que o produto esta como nunca estivera exposto a opinion dos consumidores, que seran quen o recomenden ou rexeiten.

Finalmente, nesta ultima taboa sinalamos de entre todas as posibilidades comunicativas comuns as redes sociais, as que posue Facebook:
Taboa 5. Resumo das posibilidades comunicativas de Facebook

Posibilidades comunicativas en Facebook

Comentarios taboleiro  Si
Subir fotos       Si
Subir videos       Si
Enlaces         Si
Eventos         Si
Grupos de amigos     Si
Estado          Si
Titulares/novidades   Si
Actualizacions amigos  Si
Blog           Non
Chat           Si
Grupos          Si
Facerse fan       Si
Elixir idioma      Si
Indicar "gustame"    Si
Mensaxes privadas    Si
Avisos a correo     Si
Interaccion co usuario  Si
Buscador amigos     Si
Buscador contido     Si
Contador visitas     Non
Acceso con invitacion  Non
Enviar toques      Si
Subscricions       Si
Xogos          Si
Aplicacions       Si
Aplicacion mobil     Si
Blog corporativo     Non


Bibliografia final

FUMERO, A. e GARCIA, J. M. Redes sociales. Contextualizacion de un fenomeno dos-punto-cero. Telos. Cuadernos de Comunicacion e Innovacion, no 76, pp. 56-68, 2008.

Jose Sixto Garcia *

Recibido: 19 de julio de 2012 Aprobado: 8 de septiembre de 2012

* Esta investigacion se enmarca en los proyectos de investigacion financiados por la Universidad de Compostela.

** Licenciado en Periodismo de la Universidad Santiago de Compostela donde tambien ha obtenido el diploma de estudios avanzados y realiza su tesis sobre Marketing y Comunicacion. Entre sus lineas de Comunicacion se destacan la Comunicacion Institucional / organizacioal y el Marketing. Actualmente se desempena como investigador y profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicacion de la Universidad de Compostela, Espana. Correo electronico: josesixtogarcia@hotmail.com

(1) De feito, o lema do apartado de publicidade da rede social Facebook e: "chega ao publico que queres e conectao coa tua empresa".

(2) Se se selecciona o pagamento en dolar estadounidense o minimo tamen e un dolar. En lira esterlina tamen unha lira e en franco suizo tamen un franco. Noutras divisas hai variacions en funcion do valor da moeda, por exemplo, no caso do ien xapones a inversion minima diaria e de 100 iens.
Taboa 4. Relacion dos cinco paises con maior numero de visitas e
posicion no ranking estatal

Facebook

Paises      Ranking

Indonesia      1
Filipinas      1
Malasia       1
Singapur      1
Estados Unidos   2

Fonte: elaboracion propia a partir dos datos de Alexa.com
(a 18-02-2010)

Imaxe 3. Realizacion dunha simulacion de anuncio
en Facebook

Vista previa del  Sixto
anuncio:
          Isto e un anuncio de proba
          de Jose Sixto

          [??] Me gusta

          A Jose Sixto Garcia le gusta
          esto.

Nombre del     Sixto:
anuncio:

Publico      Este anuncio se dirige a usuarios:

objetivo:     * que viven en Espana
          * que tienen 18 anos o mas
          * que hablan Espanol (Espana)

Campana:      Yo (nueva campana)

Tipo de puja:   CPC

Puja:       0,40 [euro] EUR por clic

Presupuesto    100,0 [euro] EUR por dia
diario:

Duracion:     Este anuncio estara
          en circulacion indefi-
          nidamente
COPYRIGHT 2012 Universidad de Medellin
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Sixto Garcia, Jose
Publication:Revista Anagramas
Date:Jul 1, 2012
Words:5094
Previous Article:Valores culturales en la publicidad exterior: entre la intencion comunicativa y la apropiacion del mensaje.
Next Article:Edu-entretenimiento: estrategia comunicativa para la promocion de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en Monteria-Cordoba.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters