Printer Friendly

Cai Rossiter - Casanova Cwmderi.

PAN fydd sn am 'Casanovas' Cwmderi, fe allai sawl un o ddynion Pobol y Cwm fod yn deilwng o'r teitl - a neb yn fwy na Cai Rossiter. Wedi cael perthynas gyda nifer o ferched prydferth yn ei ddydd - Stacey, Emma, Gaynor a Nesta, i enwi dim ond rhai - mae Cai wedi symud ymlaen at ei goncwest ddiweddaraf. Ond a ydy o'n wirioneddol hapus gyda Ffion? Rhys ap William sy'n chwarae rhan Cai, ac mae e'n sicr mai sialens y berthynas wnaeth ddenu Cai at Ffion i gychwyn!

"Ar y dechrau, o'dd Cai'n mwynhau'r cwrso gyda Ffion; a'r ffaith mai bet pounds 10 oedd ysgogiad yr affr a'r bwriad o weindio Hywel Llywelyn lan," meddai Rhys, a ddaw'n wreiddiol o Gwmllynfell.

"A falle mai dyna oedd yn wir ar y dechrau, gwneud e er sbeit oedd e ond s'dim dwywaith ei fod e wedi cwympo mewn cariad gyda hi.

"Dwi'n credu bod Cai yn hapus iawn ac mae hynny'n cael ei brofi dros y misoedd nesaf lle mae'n cael ei roi o dan bwysau," meddai.

Ond mae'r ffaith ei fod wedi cael ei sir o drionglau serch wedi rhoi enw iddo fel merchetwr. Ac o ganlyniad, daw amheuaeth am ei allu i garu'n selog, a gwl Ffion hi'n anodd ymddiried yn ei phartner newydd gant y cant oherwydd ei hanes.

"Mae e wedi bod ar ei ben ei hunan am sbel felly mae'n cymryd amser i ddod i arfer chyd-fyw.

O'dd e moyn i Ffion symud i mewn ato ond mae byw a gweithio gyda pherson am bedair awr ar hugain y dydd yn gallu bod yn tyff," meddai Rhys.

Felly ai dyna'r eglurhad dros roi ei docyn sbr i Izzy yn hytrach na Ffion ar gyfer gm Cymru v Ffrainc? Mae fflyrtio diniwed yn gallu arwain at bob math o bethau, yn enwedig o ystyried bod rhywfaint o hanes rhwng Cai ac Izzy.

"Penderfyniad munud olaf oedd rhoi'r tocyn i Izzy oherwydd bod Ffion yn mynd ar ei nerfau. Fi'n siwr bod rhyw elfen ohono yn ei ffansio hi ychydig bach, ond mae e'n hapus i aros yn driw i Ffion," meddai Rhys sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Pobol y Cwm S4C, Llun - Iau, 8pm + 8.25pm nos Fercher. Ail gyfle i wylio am 6pm, Llun-Iau yr wythnos hon. English and Welsh subtitles

CAPTION(S):

Cai Rossiter
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 20, 2010
Words:388
Previous Article:Helplie for Haiti; Stars turn out to aid earthquake victims.
Next Article:Public's role just as vital as DNA.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters