Printer Friendly

Cael cip ar y gwyllt ym mhedwar ban byd; Annes Glynn yn sgwrsio a Sarah Jones am ei thaith gofiadwy i Sri Lanka.

Byline: Annes Glynn

DYSGU deifio ym Mecsico, teithio ar ben eliffant yn Sri Lanka,dod wyneb yn wyneb ag eirth gwynion yng Nghanada -dim ond rhai o'r profiadau y mae Sarah Jones, uno wynebau newydd y gyfres Gwyllt ar Grwydr, wedieu cael yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

``Dw i'n gorfod pinshio fy hun weithiau! Dw i wedi mwynhau'r profiadau i gyd ac wedi cael blas ar wahanol agweddau o'r gwledydd amrywiol,''meddai'r ferch o Ganllwyd a fydd i'w gweld ymhlith elif fantod Sri Lanka nos Wener yma.

Mae'n croesawu'r cyfle i gyfuno ei diddordeb yn yr amgylchedd a bywyd gwyllt a'r pleser o deithio i wledydd pellennig,ac yn dilyn ei phrofiad o ddeifio oddi ar arfordir y Caribi,dywed ei bod yn awyddus i deithio i Awstralia i ddeifio oddi ar y riff cwrel mwyaf yn y byd yn y fan honno rhyw ddiwrnod.

``Tasa chi wedi dweud wrtha'i tua phum mlynedd yn ol y baswn i'n sefyll o flaen camera faswn i ddim wedi coelio'r peth!'' meddai Sarah a ddechreuodd ymddiddori mewn bywyd gwyllt pan oedd yn blentyn ysgol tua 10 oed.

Y naturiaethwr a'r tynnwr lluniau Ted Breeze Jones a daniodd y diddordeb hwnnw ynddi meddai wedi iddo ymweld a'i chart ref yn y Ganllwyd i weld tylluan wen oedd yn byw ar y fferm. Mae'r aderyn hwnnw'n dal i fod ar y fferm heddiw ac y mae diddordeb Sarah yn parhau yn y brid hefyd ac y mae wedi bod ynglyn a phrosiectau sydd wedi galluogi'r dylluan wen i ddychwelyd i'w chynefin naturiol. ``Mae'r cownt o dylluanod gwyn wedi gwella dros y blynyddoedd,''meddai.

Un arall a feithriniodd ei diddordeb mewn adar oedd y milfeddyg lleol,Mike Dallimore,meddai ond lle bu ef ar un adeg yn ei helpu hi pan fyddai ganddi broblemau gyda chywion ifanc neu pan oedd hi eisiau gair o gyngor,mae hi'n cael mai a ti hi y mae pobol yn troi bellach am gyngor ganddi hithau yn ei thro.

Y dyfrgi yw ei diddordeb arall a bu'n gwneud cryn dipyn o waith arno tra'n gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt. Mae hi bellach yn aelod o Bwyllgor Llywio Ffyrdd a Dyfrgwn y Cynulliad sy'n golygu ei bod yn gorfod cofnodi pob dyfrgi sy'n cael ei ladd ar y ffyrdd a threfnu fod post mortem yn cael ei gynnal wedyn. Y nod yw ceisio gostwng nifer y digwyddiadau hyn.

Bu Sarah yn gweithio fel warden yn hen Waith Powdwr Penrhyndeudraeth sy'n warchodfa natur bellach ac yn ystod ei blwyddyn olaf gyda'r Ymddiriedolaeth bu'n gweithio fel Swyddog Pobl a Bywyd Gwyllt,gwaith a olygai hyrwyddo gwarchodfeydd natur a gwaith yr Ymddiriedolaeth.

Cafodd gyfnodau o weithio i'r RSPB ac i Barc Cenedlaethol Eryri hefyd ers iddi gwblhau cwrs Diploma Cenedlaethol BTEC yng NgholegMeirion Dwyfor yng Nglynllifon. Dechreuodd ar gwrs Rheolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach ond wedi cael damwain wrth chwarae hoci bu'n rhaid iddi roi'r gorau i'r cwrs.

``Mi fydda'i'n meddwl weithiau yr hoffwn i ailafael yn y cwrs hwnnw ond dw i'n cael blas ar waith ar hyn o bryd,'' meddai Sarah gan ychwanegu fod yn well ganddi'r agwedd ymarferol i'r gwaith yn hytrach nag eistedd mewn dosbarth mewn gwirionedd.

Ac yn sicr does dim prinder o waith ymarferol fel y gwelwch chi wrth ddilyn hynt a helynt Sarah ar ei gwahanol deithiau yn y gyfres bresennol o Gwyllt ar Grwydr. Eliffantod Sri Lanka sy'n denu ei sylw nos Wener. Beth oedd ei hargraffiadau cyntaf o'r wlad honno?-``Lle andros o boeth! Roedd rhywun yn mynd i gael caw od ac yn dechrau chwysu'n syth wedi dod all an ohono! Y peth arall wnaeth fy nharo i oedd gwlad mor dlawd oedd hi. Roedd rhywun yn teithio o bent ref i bentref ac yn gweld yr un tlodi ym mhob man -golygfeydd fel gwartheg yn bwyta sbwriel ar y stryd er enghraifft. Ond roedd gwen ar wyneb pawb.''

Yn ystod y rhaglen bydd Sarah yn edrych ar sefyllfa'r ani fail yn y gwyllt ac yn ymweld ag amddifaty sy'n gofalu am elif fantod bach sydd wedi colli eu mamau. Bydd hefyd yn ymweld ag eliffantod yn un o demlau'r wlad ac yn cael cyfle i farchogaeth eliffant wrth ei waith mewn planhigfa.

Er bod marchogaeth eliffant yn brofiad go wahanol i farchogaeth ceffyl meddai -``Mae eu sgwyddau nhw mor fawr a'u cefne mor sgwar!'' -eto doedd hi ddim yn nerfus. ``Mewn gwirionedd roeddwn i'n teimlo'n fwy nerfus yn yr amddifaty,''meddai. ``Mae'n llawer gwell gen i weld ani fail yn ei gynefin naturiol.''

Profiad o'r fath sy'n aros yn ei chof o'i chyfnod yn ffilmio yn Sri Lanka meddai a hithau a'r criw yn dod ar draws dau lewpard ifanc yn llarpio `pryd o fwyd' ym mharc gwledig Yala.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn dilyn Sarah ar ei thaith i Dde Affrica lle bydd yn ymweld a dwy warchodfa unigryw iawn,i Fecsico lle cawn blymio o dan y tonnau yn ei chwmni a chael cip ar y rhyfeddodau sy'n byw o gwmpas y riff cwrel ail fwyaf yn y byd ac yn olaf ei chyfarfyddiad ag eirth gwynion ym Mae Hudson,Gogledd Canada.

A hithau wedi cael y profiad o wynebu'r camera dywed Sarah ei bod wrth ei bodd yn gwylio rhaglenni teleduo bob math ar fywyd gwyllt hefyd a'i hoff raglenni yw eiddo David Attenborough -``Mi faswn i wrth fy modd yn cael gweithio efo fo!'' meddai, a'r ysfa deithio i weld rhyfeddodau naturiol y byd yn amlwg wedi cydio ynddi go iawn erbyn hyn.

Sarah Jones from Ganllwyd,a former warden with the Wildlife Trust at Penrhyndeudraeth, talks about her experience of filming wildlife in Sri Lanka for this week's edition of Gwyllt ar Grwydr on Friday evening.

Gwyllt ar Grwydr S4C,Nos Wener, 8.25pm

CAPTION(S):

Sarah yn cyfarfod a dau o drigolion Sri Lanka
COPYRIGHT 2004 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jan 10, 2004
Words:972
Previous Article:Street life after Corrie; Wil Marlow on a change of direction for the `quiet' celebrity.
Next Article:Non-stop action at the Pilot Factory; Gareth Bicknell on the Valley air base which trains officers to fly to Cardiff in just 12 minutes.


Related Articles
O faes y gad i faes y Sioe; Annes Glynn yn sgwrsio ag Iolo ap Dafydd sy'n ol yng nghmru ar gyfer y Sioe Fawr.
Dau ar groesffordd ... dwy ochr i'r un geiniog?; Annes Glynn yn sgwrsio a Janet Aethwy amy comig a'r trasig yn Sion a Sian.
Teulu klos,er gwaethaf y kicio a'r brathu; Annes Glynn yn dilyn hanes cythryblus y K's yn Rownd a Rownd.
[0] Pigion y Dydd.
Cerdded hyd draeth yn hytrach nag yn yr awyr; Annes Glynn yn edrych ymlaen at gyfres newydd Crwydro drwy lygaid Aled Jones ac Iolo Williams.
Agoriad llygad ac aduniad yn Nolgellau; Annes Glynn yn sgwrsio gyda'r gyflwynwraig Eleri Sion, sy'nedrych ymlaen i weld ei hen ffrind -- a'i ffartner...
Ar drywydd byd natur Seland Newydd; Teithiau Tramor Iolo S4C, Nos Lun, 8. 25pm.
Bd Bethan.
Pigion Y DYDD.
Pigion Y DUDD.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters