Printer Friendly

CYMRAEG Doedd dim ond un Ryan a Ronnie... Ryan a Ronnie yw ffilm Dydd Nadolig S4C eleni. Bu Owain Pennar yn siarad ,'r actor a'r diddanwr Glan Davies sydd , rhan yn y ffilm ac a fu hefyd yn rhannu llwyfan gyda'r ddau eicon.

PAN oedd Ryan Davies a Ronnie Williams yn eu hanterth, yn difyrru cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt, Glan Davies oedd un o'r cyflwynwyr ffraeth fyddai'n mynd ar daith gyda nhw. Bron 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r actor profiadol unwaith eto wedi bod yng nghwmni'r ddau ddawnus yn ffilm afaelgar Meic Povey, Ryan a Ronnie.

Mae'r ffilm rymus yn dilyn un diwrnod tyngedfennol ym mywyd y difyrwyr pan oedd eu partneriaeth lwyddiannus ar fin chwalu. Mae'n bwrw goleuni ar y tensiynau rhwng y ddau y tu l i oleuadau llachar a rhialtwch y perfformio.

Prif aelodau'r cast yw Aled Pugh - a chwaraeodd Ryan yn y ddrama lwyfan The Life of Ryan and Ronnie - a Rhys ap Hywel, sy'n chwarae Ronnie. Mae Ffion Dafis a Lauren Phillips, ynghyd Glan ei hun, hefyd yn ymddangos yn y ffilm, a gyfarwyddwyd gan Rhys Powys a'i chynhyrchu gan Branwen Cennard o dan lyw Boom Films, rhan o gwmni Boomerang+.

Mae'r ffilm wedi'i lleoli yng nghlwb enwog y Double Diamond yng Nghaerffili lle''r oedd Ryan a Ronnie yn gymaint o sr - ac mae hyn yn awyrgylch yr oedd Glan Davies yn gyfarwydd hi fel un o gyflwynwyr eu sioeau.

"Roedd Alun Williams, Hywel Gwynfryn a minnau yn ein tro yn cyflwyno eu sioeau cabaret mewn neuaddau a chlybiau ac wrth wneud hynny, des i nabod nhw a deall shwd oedden nhw'n gweithio fel deuawd," meddai Glan Davies, 67, sy'n byw yn Aberystwyth a bellach yn trefnu ac arwain teithiau hamdden gyda'i gwmni Teithiau Glan Davies Tours.

"O'n i wedi dilyn l troed Ryan yn y gyfres adloniant Hop y Deri Dando ac wedi gweld y'n llygaid y'n hun y bartneriaeth rhwng Ryan a Ronnie yn tyfu a blodeuo ar lwyfan a theledu. Ac wrth ddod i'w nabod nhw, des i ddeall bod cyfraniad y ddau mor bwysig 'i gilydd.

"Dros y blynyddoedd, rhoddwyd yr argraff anghywir taw Ryan oedd wrth wraidd llwyddiant y ddeuawd, ond des i ddeall yn eitha' clou bod cyfraniad Ronnie fel y sgriptiwr a'r bachan strt yr un mor bwysig," meddai Glan, a fagwyd ym Mrynaman, nid nepell o'r lle y magwyd Ryan yng ffilm i raddau helaeth iawn yn rhoi darlun tecach a chywirach o shwd oedd y berthynas yn gweithio. Roedd Ryan wrth gwrs yn dalent ar lwyfan na fyddwn ni byth yn ei weld 'to. Roedd gydag e'r talentau i gyd i gynnal sioe ac yntau'n gallu canu, canu'r piano a'r delyn, dweud jcs, meimio, actio, dynwared a llawer mwy. Roedd y fath dalent yn siwe r o ddenu'r sylw oddi ar y bobl o'i gwmpas," meddai'r actor fu'n chwarae'r cymeriad Clem yn y gyfres sebon Pobol y Cwm am flynyddoedd.

Mae Glan yn llawn edmygedd o waith cydwybodol Aled Pugh a Rhys ap Hywel wrth bortreadu Ryan a Ronnie, gan ddisgrifio'r portreadau fel rhai "wnaeth fwrw'r 180 ar y bwrdd darts."

"Fe ddaethon nhw lan i Aberystwyth i 'ngweld i cyn dechrau ffilmio a holi llwyth o gwestiynau manwl am shwd oedd Ryan a Ronnie yn symud ac ymateb. Fe ddefnyddion nhw'r cyngor a roddais i yn y mannau iawn. Nid dynwared maen nhw yn y ffilm ond portreadu," meddai.

Diwedd trist fu i hanes y ddeuawd. Bu farw Ryan yn sydyn, yn 40 oed, yn 1977 ar ymweliad ''r Unol Daleithiau. Bu farw Ronnie ugain mlynedd yn ddiweddarach. Roedd portreadu perthynas gymhleth y ddau ar ffilm yn sialens anodd, ond teimla Glan fod Meic Povey wedi cael y cydbwysedd iawn.

"Mae'n dangos y gwendidau a'r cryfderau, y straen tu l i'r sbort, ond adeg y premier sinema (y llynedd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd), fe ddaeth cymaint atom ni o'r ddau deulu a dweud pa mor agos oedd y portread at y gwirionedd. Fel mae'r ffilm yn dangos, fe ddaethon nhw byth yn elynion ar l i'r bartneriaeth chwalu. Ar l byw a bod gyda'i gilydd cyhyd, roedden nhw byth yn mynd i allu cyd-weld cant y cant trwy'r amser. Yn y pen draw, Ronnie ei hun benderfynodd adael ac er fod yna dristwch, sai'n credu roedd yna chwerwder."

A'r hyn mae Glan Davies yn ei obeithio yw y bydd y ffilm yn dangos bod ganddynt y ddawn arbennig honno sy'n golygu fod y ddau yn rhan o chwedloniaeth y byd adloniant yng Nghymru.

"Maen nhw wedi gadael eu hl - fe wnaethon nhw helpu proffesiynoleiddio'r byd adloniant yng Nghymru. Roedden nhw'n sticklers am y manylion yn eu sioeau - fel yr amseru, y goleuo a'r gwisgoedd. Roedd y ddau o deuluoedd a ganddynt draddodiad perfformio ond roeddent yn rhan o do newydd a newidiodd adloniant yng Nghymru am byth." Darlledir Ryan a Ronnie ar S4C ar Ddydd Nadolig, 9pm a hefyd ar Rhagfyr 29, 10.05pm gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Addaswyd y gerddoriaeth ar gyfer y ffilm gan Arwyn Davies, mab Ryan, a bydd y rhaglen Cn i Ryan ar Rhagfyr 23, 9pm, yn dilyn y broses honno Ryan Davies a Ronnie Williams yn eu hanterth, yn difyrru cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt. Ffilm afaelgar Meic Povey, Ryan a Ronnie yw ffilm Dydd Nadolig S4C eleni

CAPTION(S):

Glan Davies
COPYRIGHT 2009 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Dec 5, 2009
Words:846
Previous Article:LLYTHYRAU'R WLADFA 1865-1945, Awdur: Mari Emlyn, '' Gwasg Carreg Gwalch, pounds 9.95.
Next Article:Osgoi'r ras o ysgrifennu cardiau Nadolig.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters