Printer Friendly

CPEC TALK Learn Chinese Language.

Byline: Sadaf Jabbar

Some Expressions for Self Introduction

English###Chinese Pinyin###Pronounciation###Description

Hello/Hi, I am Ali###ni hao,###Nee how!###Wo: pronoun "I/me"

###1. wo shi Ali, or,###1. wo shir Ali, or,###shi: verb "is\am\are".

###wo jiao Ali###wo cheeaoAli###Jiao: verb "to be called"

My name is Ali###Wo de mingzi shiAli###wo te ming zz shirAli###wo de : "my".

###"de" is a possessive or modifying partide.

###Mingzi: name

###wo de mingzi: "my name"

My family name is Zhang.###wo xing Zhang###wo shing charg.###xing: family name

My family name is Zhang, and my name full name ZhangWu.###wo xing Zhang,###wo shing charg,###jiao: to be called

###jiao zhang wu.###sheao chang wu.###zhang wu: person's full name

I am a teacher.###wo shi laoshi.###wo shir lao shir.###laoshi: teacher

I am Pakistani.###wo shi ba ji si tan ren.###wo shir pa chee she thaan run.###"ba ji si tan" is pakistan and if you add "ren" after "ba ji si tan

###ren" it becomes nationality "Pakistani"

Please allow me to introduce my self.###wo lai jie shao yi xiazij.###wo shir pa cheeay shao ee shea zz chee.###wo lai: Allow/let me

###jie shao yi xia: introduce

###zi ji: myself

I work in a private company.###wo zai yijia sren gongsi gongzuo.###wo zai yee chea she run koong she koong zuo.###wo: I/me

###zai: at

###"yijia: measure word for company

###siren: private

###gong si: company

###gong zuo: work

Some Expressions for Introducing Others

English###Chinese Pinyin###Pronounciation###Description

He is my friend.###ta shi wo pengy ou###Thha shir wo ppheng yo.###ta: pronoun "he/she"

###pengyou: friend

This is our company's General Manager Ali.###Zhe wei shi women gongsi de zong jingii ali.###cheh wei shir women koong she te zong ching lee Ali.###zhe: pronoun "this"

###wei: measure word for person

###women: our

###women gongsi: our company

###de: express possession

###women gongsi de: our company's

###zong jingli: General Manager

###ali: Ali

This is the manager of Chinese Company Mr. Wang.###Zhe wei shi zhongguo gongsi de wang jingii###cheh wei shir choong kuo koong she te wang ching lee.###zhe: This

###wei: measure word for peron

###zhongguo gongsi de: Chinese company's

###Wang jingli: Manager Wang

Hello! Mr. Wang, welcome to pakistan.###Ni hao! Wang jingii, huanying lai bajisitan###Nee hao! Wang ching lee, khuan ying lai pa chee she thaan.###Wang jingli: Manager Wang

###huanying: welcome

###lai: come

###bajisitan: Pakistan

Professional Titles

###English###Chinese Pinyin###Pronounciation

###Father###ba ba / fu qin###Papa/fu chin

###Mother###ma ma / mu qin###Mama/mu chin

###Elder Brother###ge ge###Kouw Kouw

###Younger Brother###di di###Ti ti

###Elder Sister###jie jie###Cheay cheay

###Younger Sister###mei mei###Maei maei

Grandfather (Paternal)###ye ye###Yeh yeh

Grandmother (Paternal)###nai nai###Naeay naeay

###Son###er zi###Aar zz

###Daughter###nu er###Neui ar

###Child###hai zi###Hai zz

###Husband###zhang fu###Chang fu

###Wife###qi zi/tai tai###Chhee zz/thai thai

Note: The pronunciation given in these articles is not standardized; it is only intended to facilitate readers to start speaking Chinese.
COPYRIGHT 2016 Asianet-Pakistan
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Hilal
Date:May 31, 2016
Words:704
Previous Article:Saif-ul-Malook: The Lake of Fairies.
Next Article:NSG MEMBERSHIP A Critical Affair.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters