Printer Friendly

CARIAD@IAITH: LOVE4LANGUAGE S4C, yfory hyd ddydd Gwener, 9pm, heblaw dydd Mercher, 8.30pm.Pan fydd y tiwtoriaid iaith Nia Parry ac Ioan Talfryn yn cyrraedd y gwersyll chic yn fforest Cilgerran ar gyfer y gyfres cariad@iaith, fe fyddan nhw'n wynebu sialens fawr.

Fe fyddan nhw'n naturiol yn cwrdd 'r wyth seren pan fydd y gyfres yn dechrau ar S4C nos yfory. Ond bydd Nia ac Ioan hefyd yn paratoi ar gyfer darparu wythnos ddwys o ddysgu Cymraeg i'r enwogion gan ddefnyddio dull dysgu arloesol a ddylai roi sylfaen dda i'r dysgwyr brwd newydd.

Bydd cameru criw cynhyrchu Fflic yn ffilmio pob munud o'r gwersi a bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau o'r gwersi a gweddill y digwyddiadau mewn rhaglen arbennig bob nos.

Dywed Nia ei bod yn edrych ymlaen yn arw at gydweithio gydag Ioan Talfryn, y tiwtor iaith adnabyddus o Ganolfannau Popeth Cymraeg, Dinbych a Llanrwst, sydd wedi arbenigo yn y dull hwn o ddysgu ers rhai blynyddoedd.

Meddai Nia: "Mae'r cwrs yn cyfuno elfennau o ddysgu cyfathrebol a TPR Storytelling, dull dysgu iaith o'r Unol Daleithiau. Mae'r iaith yn cael ei chyflwyno trwy weithgareddau corfforol gyda'r pwyslais cychwynnol ar ddatblygu dealltwriaeth. Mae'r iaith a gyflwynir hefyd wedi ei phlethu i mewn i stori estynedig fydd yn datblygu gydol yr wythnos."

Eglura Nia fod TPR Storytelling yn ddatblygiad o Total Physical Response, dull hynod effeithiol o feithrin dealltwriaeth ieithyddol sydyn ac eang a ddyfeisiwyd gan Dr James Asher, cyn Athro Seicoleg Prifysgol San Jos, California.

"Does dim angen i'r dysgwyr siarad i wneud hyn, dim ond deall a gweithredu. Ar l iddynt draflyncu'r elfennau ieithyddol a'u gwreiddio'n gorfforol mae dysgwyr wedyn yn medru dechrau eu defnyddio'n gyfathrebol."
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jul 9, 2011
Words:265
Previous Article:SATURDAY.
Next Article:THE NIGHT WATCH BBC Two Wales, Tuesday, 9pm.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters