Printer Friendly

Byd Dani druan ben ei waered.

TYDI bywyd byth yn ddiflas i griw Rownd a Rownd gyda rhyw ddrama neu antur yn dod i'w rhan o hyd, ac mae hynny yn arbennig o wir am Dani Keegan-Williams, y ferch ifanc sy'n gweithio yn siop trin gwallt y pentref.

Mae pethau wedi bod yn ddigon stormus rhwng Dani (dde) a'i chariad Barry ers tro bellach. A'r wythnos ddiwethaf mi aeth hi'n llanast go iawn wrth i Dani ddweud wrth Barry ei bod hi'n feichiog, ac yntau ar ganol trio dod a'r berthynas i ben.

Sut y bydd o'n ymateb i'r newyddion annisgwyl? A ddaw tro ar fyd wedi i Dani dorri'r newydd? Gwyliwch y cyfan ar Rownd a Rownd, bob nos Fawrth a nos Iau ar S4C.

"Dwi ddim yn meddwl bod gan Barry lawer o ddiddordeb yn Dani erbyn hyn a dweud y gwir," meddai Ffion Medi Jones a ddaw o ardal Caernarfon sy'n chwarae Dani ers tair blynedd ar ddeg bellach. "Ond mae hi'n meddwl ei bod hi mewn cariad ag o, a ddim yn gweld nad ydy Barry yn teimlo'r un fath.

"Tydi hi erioed wedi cael cariad go iawn o'r blaen heblaw am Rhodri ac mae pethau'n reit anodd iddi rwan hefyd gan fod ei mam a'i llys-dad, Michelle a Meicael, wedi symud i ffwrdd i Awstralia. Mae hi a'i thad, Wyn, wedi ffraeo o achos Barry hefyd, felly Barry ydy ei byd hi."

Ond mae Barry Hardy, a chwaraeir Rownd a Rownd S4C, nos Fawrth nos Iau 7.30pm, Omnibws bob nos Wener gan Gwion Tegid, yn dipyn o geiliog, a dydy o ddim yn plesio pawb o bell ffordd. Yn bendant, does gan Wyn, tad Dani, ddim llawer o feddwl ohono. Mae o a Barry yng ngyddfau ei gilydd ers tro. Mae Wyn bellach wedi mynnu bod Barry yn dod a'i berthynas a Dani i ben, ond mae'r newyddion bod Dani yn feichiog yn newid popeth. Sut y bydd Barry yn ymateb tybed? "Er bod Barry yn reit glyfar ac yn eithaf aeddfed mae o dal yn ifanc," meddai Ffion Medi. "Mae'n mynd i fod yn sioc iddo fo hefyd, achos tydi o a Dani ddim yn canlyn ers cymaint a hynny, ac mae'n gam mawr i'r berthynas.

"Mae o'n gwybod bod Wyn isio iddo orffen pethau efo Dani, ac mae'n poeni hefyd am ei allu ei hun - sut dad fydd o? Dydy o ddim yn gwybod lle i droi. A go brin y bydd Wyn yn hapus efo'r newyddion chwaith!

"Mae'n wych cael gweithio ar straeon fel hyn ar Rownd a Rownd achos maen nhw'n bynciau sy'n effeithio'r bobl ifanc sy'n gwylio."
COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:May 31, 2014
Words:432
Previous Article:Datgelu cyfrinachau seiclo ar S4C.
Next Article:Dechrau canu dechrau camlas.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters