Printer Friendly

Bwr w gwreiddiau; Marred Glynn Jones sy''n cael sgwrs gyda Russell Jones, cyflwynydd y gyfres Byw yn yr Ardd ar S4C...

MAE sgwrsio efo'r byrlymus Russell Jones, cyflwynydd y gyfres Byw yn yr Ardd ar S4C, yn bleser pur. Mae'r sgwrs yn llifo'n ddifyr, ac o feddwl fod Russell yn foi sy'n ymddangos ar yr olwg gyntaf yn berson reit ffwrdd--hi, mae'n dweud pethau doeth iawn.

Dyma ddyn sydd yn bendant ddim yn nofio efo'r lli. Mae'n dilyn ei gwys ei hun, cwys sy'n ymddangos erbyn hyn yn fwy apelgar i weddill y boblogaeth. Does ganddo ddim diddordeb mewn materion masnachol, mewn edrych yn ffasiynol, mewn gyrru car ffansi. Yr hyn sy'n bwysig iddo fo yw'r tir mae'n gweithio arno, y tymhorau a'i deulu.

"Dwi'n licio gweld hen bobol gyda gwn ar eu hwynebau - pobol sy'n gwybod eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth gwerth chweil gyda'u bywydau. Dwi isho bod yn un ohonyn nhw ar ddiwedd f'oes," meddai. "Dwi isho ms edru dweud fy mod wedi gwneud fy ngorau, ac wedi cael y gorau allan o bob tymor."

Mae wedi bod yn gyfnod aruthrol o brysur i Russell. Fe wnaeth o gyfarfod ei wraig Jen ar l iddi sgwennu ato wedi iddi ei weld ar Byw yn yr Ardd. Mi wnaeth y ddau sylweddoli'n fuan eu bod nhw'n eneidiau hoff cytn, a bellach maen nhw wedi priodi ac wedi cael mab, Bleddyn, sy'n ddeg wythnos oed. Maen nhw'n byw yn ddedwydd braf ynghanol hwrli bwrli eu cartref uwchben pentref Rhosgadfan yng Ngwynedd, yn rhannu eu haelwyd gyda phedwar o gwen, a llond trol o ieir, hwyaid, tyrcwn a gwyddau!

Mae'r olygfa oddi yno yn wefreiddiol gyda'r Eifl a Phen Llyen yn mynnu sylw ar un ochor ac Ynys Mn yn osgeiddig o'ch blaen ar lan arall y Fenai, ond nid oes gan y cwpwl gweithgar hwn lawer o amser i fwynhau'r godidowgrwydd o'u blaenau.

"Mi rydan ni wedi bod yma dros flwyddyn, ac wedi gweithio'n galed i gael trefn," meddai Russell. Maen nhw wedi bod yn ffensio a chodi waliau, yn creu gardd o flaen drws ffrynt y tye, ac wrth gwrs, yn creu patsh enwog Byw yn yr Ardd. Yma mae Russell yn tyfu llysiau a pherlysiau ac yn rhannu ei gyfrinachau garddwriaethol 'r gwylwyr.

"Dwi'n mwynhau gweithio ar y gyfres yn fawr, mae rhywun yn darganfod rhywbeth newydd o hyd ac yn cyfarfod pobol ddiddorol. Ond mae'n golygu llawer o waith caled y tu l i'r llenni!" meddai Russell gyda gwn.

Yn y rhaglen yr wythnos hon, cawn weld Russell yn ffarwelio 'r patsh am y tro er mwyn ymweld Sioe Flodau enwog Chelsea am y tro cyntaf erioed, yng nghwmni'r tyfwr llysiau o fri o Ynys Mn, Medwyn Williams. Llwyddodd Medwyn i gipio Medal Aur arall yn y Sioe eleni am ei arddangosfa o lysiau - ei unfed fedal ar ddeg, a derbyniodd Cwpan y Llywydd am yr arddangosfa orau yn y Sioe. Sut brofiad oedd bod yn y Sioe yn ei gwmni? "Mi wnes i fwynhau'r diwrnod yng nghwmni Medwyn yn fawr. Roedd yn dipyn o agoriad llygad a deud y gwir. Ro'n i yno ar y dydd Sul pan oedd yr arddangosfeydd a'r gerddi yn cael eu gosod i fyny, ac mi roedd hi'n fwrlwm yna.

"Dwi wedi hen arfer chystadlu dros y blynyddoedd mewn sioeau bach efo blodau ac ati efo fy mam, ond roedd hwn ar raddfa hollol wahanol. Mi ro'n i'n synnu faint o arian a faint o amser sy'n mynd mewn i'r peth.

"Roedd yn ddifyr gweld Medwyn a'i wraig Gwenda yn gweithio fel tm. Fo sy'n gofalu fod y llysiau yn berffaith a hithau sydd 'r syniadau sut i'w harddangos. Ac mi ges i helpu. Mi wnes i osod y persli rhwng y tomatos - dyna sut wnaethon nhw ennill, wrth gwrs! Mi roedd 'na dipyn o steil yn perthyn i'r persli!

"Mi fasa chi'n medru deud fod y ffordd mae llysiau yn cael eu harddangos mewn sioeau'r dyddiau yma wedi datblygu i fod yn gelf. Ond, yn bersonol, yr hyn sy'n bwysig i mi wrth dyfu llysiau ydy'r blas."

Mae'n falch bod mwy a mwy o bobl erbyn hyn yn ymddiddori mewn materion gwyrdd, ac yn ceisio bod yn fwy gwyrdd yn eu bywydau bob dydd.

"Cymerwch gamau bach i ddechrau.

Mae rhai yn rhy ramantus am y peth ac yn pwdu os nad yw pethau yn gweithio allan yn l eu cynllun nhw.

"Ond tydi'r ln o'n blaen ni byth yn syth, tydan ni ddim yn gallu gweld beth sydd i ddod. Y peth pwysig ydy eich bod yn defnyddio pob peth yn ei dymor.

"Mae'n bwysig cymryd pob diwrnod a gwneud yn fawr ohono. Os gwnaiff Bleddyn ddysgu hyn oddi wrthym ni, yna mae hanner y frwydr wedi ei hennill. Dwi wedi dysgu llawer oddi wrth hen gymeriadau'r pentre', ac mae fyny i fi rwan ei ddysgu fo. Mi wni i a Jen roi'r gwreiddiau iddo fo."

Byw yn yr Ardd, Dydd Mawrth, 9.30pm, S4C Gwefan:s4c.co.uk/bywynyrardd Bandllydan@s4c.co.uk/clic

CAPTION(S):

Russell Jones, cyflwynydd Byw yn yr Ardd, a gyda'i deulu, isod - ei wraig Jen a'i fab Bleddyn
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jun 26, 2010
Words:835
Previous Article:WYN A'I FYD, Awdur: Wyn Lodwick, Gwasg Carreg '' Gwalch, pounds 7.50.
Next Article:Does dim dewis bellach ond ymuno yn y r,s.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters