Printer Friendly

Burgerlike samelewing geskok deur parlementere debat oor Bekamping van Huishoudelike Geweld Wetsontwerp.

Terywyl gemeenskapsorganissasies die indiening van die Wet op Bekamping van Huishoudelike Geweld met ope arms verwel-kom het, was daar wydverspreide skok en ongeloof wat deur sommige lede van die parlement gevoer was. Sister Namibia het 'n paar leires va nieregeringsorganisasies genooi om hul menings te lig.

Ons het die Wet op Bekamping van Huishoudelike Geweld nodig juis omrede soveel mense bang is om 'n klag te le nadat hulle deur 'n lid van hul familie aangerand is. Sores sien 'n mens jou bure se kind wat in omstandighede van geweld moet grootword. maar on die oomblik is jou hande afgekap. As die wet aanvaar word, sal dit my toelaat om 'n klag te le en in die hof te getuig. Bale vroue en kinders leef in gewelddadige omstandighede en verhoudings, bloot omdat hulle nerens het om heen te gaan nie. Met die nuwe wet sal vroue nie nodig he om hul huise te verlaat nie, maar kan 'n beskermingsbevel teen 'n gewelddadige persoon verkry.

Hierdie wet is hie net tot voordeel van vroue nie, maar strek tot voordeel van cnigiemand wat "n slagoffer van huishoudelike geweld is. Ek vermoed die redc waarom sommige mans die wet teenstaan, is omdat hulle bang is om hul mag te verloor en om vroue onder hul duim te hou. Hulle is bang vir 'n verhouding met vroue wat op gelyke en wedersydse respek gegrond is. Hulle dink sodra hulle lobola bctaal het, is hulle die eienaars van die vrou en haar liggaam. En terselfdertyd wil hulle ook poligamie beoefen.

Ek dink baie vroue in die parlement is versigtig om die debat in die openbaar te voer, want hulle is bang dat hulle deur hul manlike kollegas bespot sal word. Hulle wag vir die vroue buite die parlement om hul stemme hoorbaar te maak. Dit is hoogtyd dat hullc opstaan en die wet verdedig. Dit is ook waarom ons 'n 50%-verteenwoordiging van vroue in die parlement wil sien. As daar geslagsgelykheid in die parlement was, sou hierdie wet lankal goedgekeur gewees het. Omdat daar net 'n 25%-verteenwoordiging van vroue in die parlement is, kan hulle makliker stilgemaak word.

Ek het geen respek vir die mans nie, want as hulle respck vir vroue gehad her, sou hulle nie die uitlatings gemaak het nie. Hulle is getroud en ek weet nie hoe voel hul vrouens hicroor nie. As dit my man was, sou ek van hom verwag het om terug te gaan parlement toe en die vroue van die nasie om verskoning te vra.

Otille Abrahams, Namiblese Vrouevereniging

Dit is skrikwekkend omte dink dat vroue en kinders uit ons gemeenskap die grootste risiko in hul eie huise loop. Huishoudelike geweld is noodlottig omdat die persoon waarmee jy jou bed en tafel deel, ook die persoon is wat iou aanrand. Dit maak dit nor moeiliker vir vroue om weg te kom. En wanneer vroue wel gevlug het vir hul lewens was die reaksie van die polisie in die verlede skrikwekkend. Vroue word vertel dat dit 'n situasie van huishoudelike geweld is waarby die polisie nie betrokke kan raak nie.

Dit is 'n bewys dat ons sameleweing nie bevoeg is om hierdie aangeleentheid te hanteer nie. Ek dink dit is hoogtyd dat vroue en kinders besker-ming kry in dic pick wat hulle huis noem, die pick waar elke mens die reg het om die fasade van verdediging te laat sak. Die voorkoms van geweld teenoor kinders neem so drasties toe dat nie eers 'n kind van nege maande 'n vcrkragting gespaar word nie. Namibie was "n samele-wing wat daar altyd 'n gevoel van teerheid teenoor kinders geopenbaar is, maar dit her in 'n samelewing ontaard wat homself vernietig.

Die kwaliteit van sommige parlementslede se debatte was weersinswekkend. As mans van hul seksuele behoeftes kan praat in 'n tyd waarin baba's deur 'n familielid verkrag word, kan ek net se dat ek gewalg is. Wat my die meeste grief, is dat sodra daar 'n aangeleentheid opduik wat vroue raak, marts dit bespotlik maak en onrelevante aangeleenthede soos hul seksuele behoeftes aanroer.

Wat my verder ontstel, is dat baie vroulike lede van die parlement stilbly. Is hulle daar om hul manlik kollegas wat grappe hieroor maak, te beskerm? Hier en daar sal 'n enkeling opstaan, maar ek sien nie dat die vroue saamspan en uit een mond praat nie. Het die Parlementere Koukus vir Vroue al saamgekom en 'n strategic uitgewerk om hierdie wet goedgekeur te kry? lndien hie, waarom bestaan daar 'n koukus? Wat my die seerste maak, is dat my belastinggeld vir parlementere sessies betaal waar vroue steeds as die hekse van die 21 ste eeu uitgemaak word.

Veronica de Klerk, Vroue Aksie vir Ontwikkeling

Toe die Wet op Gelyke Regte vir Getroude Persone in 1996 gedebateer is, het manlike wetmakers sover gegaan as om die Bybel te gebruik om te regverdig waarom die wet hie goedgekeur moet word nie. Noudat die Wet op die Bekamping van Huishoudelike Geweld gedebateer word, voer sommige mans aan dat hulle bang is dat hulle deur vroue getoor gaan word. Wat is volgende? Ek dink dit gaan oor die handhawing van mag oor vroue en oor die feit dat hulle probeer om hul onsekerheid te verberg. Mans weet hoe sterk vroue is, want hulle het die krag en mag van hul eie moeders ervaar. Ek het meer respek en waardig-heid teenoor vroue verwag nadat die Wet op Gelyke Regte vir Getroude Persone goedgekeur is. Ten spyte hiervan glo bale mans steeds dat hulle in beheer moet wees.

Teken roans protes aan teen 'n wet soos die omdat hulle dalk 'n dubbele lewe lei, 'n lewe in die stad waar hulle voorgee om vroue en kinders te respekteer en 'n lewe in die nedersetting waar hul vroue opfoeter? Watter man, wat die vrou vir wie hy lief is respekteer, sal die wet teenstaan? Vir my is so 'n persoon onder verdenking. Ek vermoed sommige van die vroue-parlementslede laat nie hul stemme hoor nie omdat hulle in die verlede aan negatiewe kulturele praktyke blootgestel is. Mans het die reels vir hul eie gerief gemaak, dit is hoekom hulle kaalvuis sal baklei om dit te beskerm.

Baie vroue gee toe aan die praktyk dat wat mans se, wet is. Ons bevraagteken dit hie en ons staan dit hie tee nie. Vroue voel moontlik bedreig deur die feit dat manlike besluitnemers in die meerderheid is. As hulle dus te sterk oorkom in die parlement plaas hulle hul eie posisie in gevaar. Dit is 'n skande, want die land se vroue maak staat op die vroue in parlement.

Van wat ek gesien her, is dit 'n uitstekende wet wat nie tot voordeel van die mans sal wees wat hulself skuldig maak aan misbruik van vroue en kinders nie. Ek glo dat ons wetmakers 'n doeltreffende manier sal vind om die Wet op Bekamping van Huishoudelike Geweld in die gemeenskap te implementeer om te verhoed dat die wet soos die Wet op Gelyke Regte vir Getroude Persone stof opgaar.

Pastoor Nakamhela, Namiblese Mans vir Verandering

Ek weet huishoudelike geweld is 'n realiteit in ons samelewing, nie net weens my betrokkenheid by Namibiese Mans vir Verandering nie, maar ook weens my betrokkenheid by 'n skuiling vir mishandelde vroue en kinders. Ons werk nou saam met die Beskermingseenheid vir Vroue en Kinders in Katutura. Ons het verlede jaar ongeveer 28 vroue en kinders as gevolg van huishoudelike geweld gehuisves.

My betrokkenheid by die skuiling het sy oorsprong uit my ondervinding as pastoor, waar vroue wat aangerand is na die pastorie kom vir hulp. Dit was dikwels nie maklik om hulle te akkommodeer me. Vroue bet "n beskermingsbevel nodig soos waarvoor daar in die wet voorsiening gemaak word. Dit sal tot gevolg he dat hulle in die veiligheid van hul eie huise kan bly in stede daarvan om in die middel van die nag na veiligheid te vlug en hulself aan verdere geweld bloot te stel.

Namibiese Mans vir Verandering is op die been gebring om 'n proses van verandering voor te stel. 'n Proses van transmisie, 'n proses van selfbepaling van ons manlikheid. Ons kyk na onsself as mans en vra: kan ons se ons is verantwoordelike marts, goeie eggenote en vaders, en indien wel, hoe en as gevolg van wat? Ons wil he mans moet hul skadelike houdings insien en verander sowel as die manier waarop hulle vroue en kinders hanteer om sodoende te verseker dat vroue en kinders ons as mans kan vertrou. Ons ondersteun die Wet op die Bekamping van Huishoudelike Geweld omdat die wet ondersteuning bied aan ons visie en hervorming wat positiewe verandering met vryheid, sekuriteit en gelykheid teweeg sal bring. Ek glo sommige mans bied weerstand omdat hulle nog nie die kultuur waaruit ons kom, bepeins het nie. Die kultuur verwag van ons om 'n sterk posisie in ons huwelike in te neem.

Mans is bang dat die wet hulle sal dwing om hul mag prys te gee. Hulle is bang dat bemagtiging van vroue en kinders wat aanspraak maak op hul menslikheid en respek, mans swakker sal laat word. Mans is bang om mag op 'n gelyke vlak tussen man en vrou te deel.
COPYRIGHT 2003 Sister Namibia
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Naude, Marietjie
Publication:Sister Namibia
Geographic Code:6NAMI
Date:Jan 1, 2003
Words:1522
Previous Article:Die wet op bekamping van huishoudelike geweld: waarom ons dit nou nodig het.
Next Article:What do these Men have in Common?


Related Articles
Veldtog vir Seksuele regte bevraagteken seksuele norme.
Die wet op bekamping van huishoudelike geweld: waarom ons dit nou nodig het.
'n Tydige heruitgawe.
Die Namibiese Vrouemanifes Netwerk: 5% [right allow] 50% vroue en mans in die streeksowerhede--kry die balans reg! Verkiesingsveldtog 2004 vir...
50/50 Veldtog verseker geslagsbalans op plaaslike owerheidsvlak.
Gisella !Haoses: "ek het niks om voor terug te staan nie".
Die Namibiese Vrouemanifes Netwerk: 50-50 vroue en mans in die plaaslike regering--kry die balans reg! Veldtog vir geslagsgebalanseerde "sebra" party...
Kry 'n beskermingsbevel--beskerm jouself teen huishoudelike geweld.
Vroue en Vigs.
Naomi Kisting: ons kan die aangesig van die wereld verander!

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters