Printer Friendly

Budd-Chiari sendromlu hastada nadir bir yol: Transhepatik-perikardiakofrenik kollateraller / A rare route in a patient with Budd-Chiari syndrome: Transhepatic-pericardiacophrenic collaterals.

Giris

Budd-Chiari sendromu (BCS) hepatik venuller, hepatik venler ya da inferior vena kava (IVK) seviyesinde hepatik venoz cikis obstruksiyonu ile karakterize heterojen bir hastalik grubudur [1]. Tum BCS tipleri cesitli hemodinamik bozukluklara yol acar. Sonucta karacigerde sentrilobuler konjesyon, iskemi, nekroz ve karaciger lobulunun merkezinde parankimal hucrelerde kayba kadar giden agir karaciger hasarina neden olabilir [2].

Hepatik venoz cikisin kronik obstruksiyonu, karacigerde ve IVK boyunca potansiyel kollateral kanallarin acilmasi ile sonuclanir. Yeni kollateral venler, tikali vena kavadan superior vena kava (SVK) dagilim alanina drenaj saglar [3].

Perikardiakofrenik ven, sol brakiosefalik vene dokulur ve inferior frenik venle baglanti yapan diafragmatik dallari vardir. Bu nedenle SVK ve IVK tikanikliklarinda kollateral yol olarak gorev yapabilir [4].

Bu yazimizda, sol parakardiak alanda multipl kitleleri taklit eden dilate perikardiakofrenik ven ve subdiafragmatik bolgeden sol parakardiyak alana uzanan kollateraller izlenen BCS'li bir olgunun cok kesitli bilgisayarli tomografi (BT) bulgularini sunmayi amacladik.

Olgu sunumu

Idiopatik trombositopenik purpura tanisiyla takip edilen 59 yasinda kadin hastanin, intravenoz 100 mL kontrast madde sonrasi yapilan abdomen BT (AlexionTM 16; Toshiba, Tokyo, Japonya) incelemesinde karaciger kenarlari duzensizdi. Hepatik venler secilememekteydi. IVK duzeyinde tikaniklik mevcuttu. Paraumblikal ven acikti (Resim 1). Bulgular BCS ile uyumluydu. Perisplenik ve subdiafragmatik alanda cok sayida kollateral vaskuler yapi izlendi. Hastada solda genislemis inferior frenik ven ve perikardiakofrenik vene acilan subdiafragmatik transhepatik kollateraller vardi (Resim 2). Kollateral yapilar sol parakardiak alanda en buyugu yaklasik 3x2 cm'ye ulasan kontrastlanan multipl nodulleri taklit ediyordu (Resim 3, 4).

Tartisma

BCS, hepatik venoz cikis tikanikligi ile sonuclanan bir hastalik spektrumudur. Tikaniklik, hepatik venlerden sag atriuma kadar herhangi bir seviyede olabilir [5]. Siklikla cesitli kollateral damarlar gelisir. Kollateraller tikanikligin seviyesine ve tikali segmentin uzunluguna gore degiskenlik gosterir [6]. Azigos veya hemiazigos sistemi, internal mammarian zincir, portosistemik kollateraller ve abdominal duvarda yuzeyel kollateraller seklinde izlenebilir [4].

Sag inferior frenik ven genellikle IVK'ye direkt olarak drene olur. Sol inferior frenik ven ise biri sol renal ven, digeri vena kava ile sonlanan iki dala sahiptir. Sol renal ven acik iken inferior frenik vene direkt baglanti olusabilir. Sol inferior frenik venin ve sol hepatik venin ostiumlari birbirine yakin yerlesimdedir [2, 6]. Benette ve ark. [7], sol inferior frenik venin orijininin diafragmanin uzerinde kalbin apeksine yakin lokalizasyonda oldugunu ve olgularin %74'unde sol hepatik venin komsulugunda sonlandigini bildirmistir. IVK veya hepatik cikis tikanikliklarinda iki ven arasinda kalici baglanti olusabilir [4]. Bizim olgumuzda da sistemik venoz donus inferior frenik vene transhepatik kollateraller yoluyla saglanmaktaydi.

Negatif plevral ve pozitif peritoneal basinc arasinda transdiafragmatik basinc farki olmasina ragmen, literaturde diafragma boyunca portosistemik sant gorulme sikligi oldukca az olarak belirtilmistir [8]. Ancak, benzer kollaterallerin izlenme sikligi sayisal olarak bildirilmemistir. Perikardiakofrenik ven, inferior frenik venle baglanti yapan diafragmatik dallara sahiptir. Internal mammarian vene, sol superior interkostal vene veya direkt olarak sol brakiosefalik vene dokulebilir ve IVK tikanikliklarinda baglanti yollari saglayabilir [4,8]. IVK obstruksiyonuna bagli hipertansiyonda, perikardiakofrenik varisler olusabilir ve bizim olgumuzda oldugu gibi sol kardiofrenik acida vaskuler kitle gorunumlerine neden olabilir. Genellikle olgumuzdaki gibi, sol ventrikul komsulugunda yukari dogru uzanirlar [2]. Buyuk dilate perikardiakofrenik ven akciger grafilerinde anormal gorunumlere neden olabilir. Kalbin sol kenarinda ondulan vaskuler yapinin gorulmesi, IVK'de suprahepatik duzeyde tikanikliktan suphelendirmelidir [4].

Sonuc olarak, BCS icin tedavi secenekleri goruntuleme bulgularina gore degerlendirilir. Kollateral dolasimin tanimlanmasi, tikaniklik seviyesinin tespiti, takip ve tedavi acisindan onem tasir. Venoz anatomiyi bilmek, gelisebilecek dilatasyon ve kollateralleri tanimak, hastaligin seyrini anlamada onemlidir ve bu konuda BT en onemli goruntuleme yontemlerinden biridir.

Hasta Onami: Hastanin farkli bir sehirde yasamasi ve sistemde yer alan iletisim bilgileriyle kendisine ulasilamamasi nedeniyle hasta onami alinamamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis Bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - Y.A., S.O.G.; Tasarim - Y.A., S.O.G.; Denetleme - B.H.; Kaynaklar - Y.A.; Malzemeler - S.O.G.; Veri Toplanmasi ve/veya islemesi - Y.A., S.O.G.; Analiz ve/veya Yorum - Y.A., B.H.; Literatur taramasi - Y.A., S.O.G.; Yaziyi Yazan - Y.A.; Elestirel Inceleme B.H.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Menon KVN, Shah V, Kamath PS. Current Concepts The Budd-Chiari Syndrome. N Engl J Med 2004; 350: 578-85. [CrossRef]

(2.) Cai SF, Gai YH, Liu QW. Computed tomography angiography manifestations of collateral circulations in Budd-Chiari syndrome. Exp Ther Med 2015; 9: 399-404. [CrossRef]

(3.) Chandrasekaran S, Cherian JV, Muthusamy AK, Joseph G, Venkataraman J. Alternate pathways in hepatic venous outflow obstruction by color doppler imaging. Ann Gastroenterol 2007; 3: 218-22.

(4.) Chung JV, lm JG, Park JH, Han JK, Choi CG, Han MC. Left paracardiac mass caused by dilated pericardiacophrenic vein: report of four cases. AJR Am J Roentgenol 1993; 160: 25-8. [CrossRef]

(5.) El-Sharkawy MS, EL-Ghannam M. Primary Budd-Chiari Syndrome: Diagnostic Significance of Intrahepatic Collaterals on Color Doppler Sonography. J Am Sci 2012; 8: 795-800.

(6.) Cho OK, Koo JH, Kim YS, Rhim HC, Koh BH, Seo HS. Collateral pathways in Budd-Chiari syndrome: CT and venographic correlation. AJR Am J Roentgenol 1996; 167: 1163-7. [CrossRef]

(7.) Bennette P, Hannoun L, Menegaux F, Calmat A, Cabrol C. Anatomic study of the left inferior diaphragmatic vein. Bull Assoc Anat (Nancy) 1983; 67: 69-77.

(8.) Minami M, Kawauchi N, Itai Y, Kokubo T, Sasaki Y. Transdiaphragmatic portosystemic shunt to the pericardiacophrenic vein. AJR Am J Roentgenol 1993; 161: 569-71. [CrossRef]

Bu calisma 35. Ulusal Radyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmustur, 11-16 Kasim 2014, Antalya, Turkiye.

Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Radyoloji Klinigi, Ankara, Turkiye

Sorumlu Yazar: Yeliz Akturk

E-posta: yelizakturk@yahoo.com

DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.413
COPYRIGHT 2016 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Akturk, Yeliz; Gunes, Serra Ozbal; Hekimoglu, Baki
Publication:Turkish Journal of Radiology
Date:Dec 1, 2016
Words:931
Previous Article:Bilgisayarli tomografide hatali tani konulan yuz travmasi: Olgu sunumu / Facial trauma misdiagnosed on the computed tomography scan: Case report.
Next Article:Bilateral posterior iliak boynuzlar: Tirnak-patella sendromunun karakteristik bulgusu / Iliac horns: A definitive diagnostic finding for nail-patella...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |