Printer Friendly

Bilateral testikuler germ hucreli tumorler / Bilateral testicular germ cell tumors.

ABSTRACT

Testicular cancer represents 1% to 1.5% of neoplasias in males and 5% of urologic tumors in general. The incidence of bilateral testicular tumors is 1-5%. Approximately one third of cases are diagnosed as synchronous, while the other two thirds are diagnosed as metachronous. Additionally, 5% of all patients diagnosed with testicular cancer may have contralateral intratubular germ cell neoplasia and may develop a contralateral germ cell tumor. However, few data are available regarding bilateral testicular germ cell tumors (BTGCTs). In this review, we aim to provide an overview of the incidence of BTGCTs and their pathological features and clinical outcomes.

Key words: Bilateral testicular cancer; bilateral testicular germ cell tumor; testicular germ cell tumor.

OZET

Testis kanseri, genc erkek neoplazilerinin %l-1,5'unu ve genet urolojik tumorlerin %5'ini olusturur. Bilateral testis tumorti insidansi %1 ila %5 arasindadir. Olgularin yaklasik ucte biri senkron, ucte ikisi ise metakron olarak taut alir. Testis kanseri tanisi alan tum hastalarin yaklasik %5'inde kontralateral intratubuler germ hucreli neoplazi olabilir ve kontralateral germ hucreli tumor geliebilir. Bunun yaninda literaturde bilateral testikuler germ hucreli tumorlerle (BTGHT) ilgili cok az data bulunmaktadir. Bu derlemede bilateral germ hucreli testis tumorlerinin insidans, patolojik ozellikleri, klinik seyri ve tedavi planlamast tartisilmstir.

Anahtar sdzeiilder: Bilateral germ hilcreli testis tilmorii; bilateral testis kanseri: testis germ hilcreli tumbril.

Testis kanseri erkek neoplazileri arasinda nadir olarak gorulmesine ragmen 20 ile 40 yas arasinda en sik gorulen malignitelerdendir. Nonseminom tumorler ucunca dekadda, saf seminom tumorler ise dorduncu dekadda en yuksek insidansa sahiptir. Ayrica gelismis ulkelerde son 30 yilda hizla artan bir insidansa sahiptir. (1) Ban toplumunda her yil 100000 erkekte 3 ile 6 yeni vaka gorulmektedir. (2) Iskandinav ulkelerinde Asya ulkelerine gore daha fazla gorulen testis tumorleri irk ve sosyoekonomik duzeye gore de farklilik gosterir.

Testis tumoru gelisiminde kabul edilen risk faktorleri kriptorsidizm ya da inmemis testis oykusu, Klinefelter sendromu, birinci derece akrabada testis kanseri oykusu, kersi testiste tumor ya da testikuler intraepitelyal neoplazi varligi ve infertilitedir. (3-5) Yapilan bir calismada bilateral germ hucreli tumoru olan hastelarin %9,5'inde kriptorsidizm oykusu varken, tek torah tumoru olan hastalann %2.2'sinde kriptorsidizm saptanmistir. (3) M.D. Anderson Kanser Merkezinin bilateral testis tumorlerini iceren calismasinda ise hastalann hicbirinde kriptorsidizm oykusu saptanmamistir. (6) Patel ve ark. (7) Mayo Klinigi'nin senkron ve metakron bilateral testis tumorleri ile ilgili yayinladigi calismasinda ise 19 hastanin %10,5'inde kriptorsidism oykusu saptanmistir (hastalarin birinde bilateral ye birinde de tek tarafli kriptorsidizm). Ayrica atrofik testis de tumor gelisimi ile iliskilendirilmistir. (8)

Patolojik ozellikleri ve insidans

Testis tumorlerinin %90-95'i germ hucreli tumorlerdir. Bunlarin %40' ini seminomlar, %60'ini ise nonseminom tumorler olusturur. Bilateral testis tumorleri genellikle ayni histolojik yapiya sahiptir. En sik gorulen histolojik tip seminomdur (%48), non-seminom tumorler %15, nongerminal tumorler ise %22 oraninda gorulur. (9) Eli ya ustunde ise en ask gorulen testis tumoru lenfomadir ve lenfoma hastalarinin yaklasik %35'inde bilateral olarak gorulur ye siklikla metakron tutulum saptanir. (10)

Bilateral testis tumoru insidansi %1 ila %5 arasindadir. (11-14) Bilateral testistikuler germ hucreli tumorler (BIGHT) ile ilgili ilk calismalardan biri Gilbert ye Hamilton'in 1941 yilinda 1466 primer testis tumorlu hasta ile ilgili calismasidir. Bu calismada hastalarin %1,6'sinda bilateral testis tumoru saptanmistir. (15) 1978 yilinda Aristizabal ye ark. (16) 4864 testis tumorlu hastayi incelemisler ve bunlarin %1,56'sinda bilateral tumor saptamislardir. 1974 yilinda Johnson ve ark. (17) bilateral tumoru insidansini %1,2 ve 1983 yilinda Cockburn ve ise %5,8 olarak bildirmistir. 1990 yilinda Patel ve ark. (7) 500 testis tumorlu hastanin %32'sinde bilateral tumoru saptamistir. Che ve ark. (6) 2431 testikuler germ hucreli hastayi inceledikleri calismada da bilateral tumor insidansi %1 olarak tespit edilmistir. Ulkemizde Akdogan veark. (19) 987 hastayi iceren calismasinda ise bilateral testis tumoru insidansi %3 olarak saptanmistir.

Bilateral testis tumorleri karsimiza senkron (es zamanli) ya da metakron (farkli zamanlarda) olarak cikar. Senkron tumorler tani aninda ya da tanidan sonraki ilk iki ayda gorulen tumorlerdir. Senkron testis tumoru gorulme olasiligi %1-2,8 iken metakron testis tumoru gorulme olasiligi %2,4-5,2 arasindadir. (9) Hentrich ye ark. (20) testikuler germ hucreli tumor tanisi ile takip edilen 1180 hastanin 14'unde (%1,1) senkron, 33'unde (%2,7) metakron tumor saptamislardir. Memorial Sloan Kettering Kanser merkezinden Holzbeierlein ye ark. (21) yaptigi 3984 testis tumorlu hastayi kapsayan genis calismasinda hastalarin 58'inde (%1,5) bilateral testis tumoru saptanmis ve hastalarin %17'sinde senkron. %83'Unde ise metakron tumor tespit edilmistir. Tumor histolojisi acisindan bakildiginda da bilateral tumorlerin senkron ya da metakron gorulmesi farklilik gosterir (Sekil 1, 2). Son olarak 2012 yilinda yayinlanan 50376 hastanin tarandigi sistematik calismada, bilateral tumor gorulme orani %1,82; bunlarin da %1,26 metakron, %0,56 ise senkron hastalik oldugu belirtilmistir. (22)
Bilateral Seminom   %35.80
Bilateral Non-Seminom %25.60
Seminoma/Non-Seminom   %14
Non-Seminom/Seminom  %24.60

Sekil 1. Merakron BTGHT Histolojik Karakterleri

BTGI-IT: Bilateral testikUler germ hUcreli tumor

Note: Table made from pie chart.
Bilateral Seminom    %52
Bilateral Non-Seminom  %16
Degisik Histolojiler  %32

Sekil 2. Senkron BTGHT Histolojik karaketerler

BTGHT: Bilateral testkuler grem huereli tumor

Note: Table made from pie chart.


Testikuler intraepitelyal neoplazi (TIN). karsinoma insitu (CIS), intratestikuler germ hucreli neoplazi (ITGCN) terimleri ayni histolojiyi tanimlayan terimlerdir. Yaslilarda gorulen spermatositik seminom ye infantlardaki yolk salk tumoru ve matur terartom disindaki testikuler germ hucreli tumorlerin oncul lezyonudur. TIN seminifer tubullerin icerisine hapsoldugundan dolayi noninvaziftir. Ilk kez Skakkebaek tarafindan infertilite nedeni ile biopsi yapilan 2 hastada tanumlanmistir. (23)

Genel populasyonda % l'in altinda gorulen TIN insidansi %1 ile %5 arasinda degismekle birlikte cesitli faktorler bu insidansi etkilemektedir. (24), (25) Kriptorsidizmde %2-4, infetilitede %2,2, kontralateral testis tumoru varliginda %5 oranlannda gorulur. (26-28)

Testikuler germ hucreli tumor icin oncul lezyon olan TIN varlingin arastirilmasi icin biyopsi alinmasi literaturde farklilildar are etmektedir. Avrupa'da bazi merkezlerde kontralateral testis biyopsisi eslik eden %4-6 oraninidaki TIN varligi nedeniyle uygulanmaktadir. Von der Maase ve ark. (29) TIN'in invaziv buyume riskini ilk 3yil icin %40. ilk 5 yil icin ise %50 olarak belirtmektedirler. Amerika Birlesik Devletlerinde ise testis biyopsisi rutin olarak kulanilmamaktadir. Herr ve kontralateral ve ark. (30) kontralateral testis biyopsisi pozitifliginin dusuk insidansindan ve pozitif biyopsi sonucu hastalarda emosyonel stres olusturacagindan dolayi uygulanmasini onermemektedir. Literaturde infertilite oykusu, kriptorsidizmi ve atrofik testisi olan yuksek riskli hastarda uygulanmasi konusunda konsensus olusmustur. (31) Avrupa germ hucreli kanser konsensus grubu (EGCCCG) testis hacmi <12 mL olan hastalari, kriptorsidizm oykusu olanlari veya 30 yas alti hastalari kontralateral testis biopsisi icin yuksek riskli hasta kriterleri olarak tanimlamistir. (32) Sonuc olarak, literaturde biyopsi He ilgili konsensus saglanmamis olmasina ragmen kontralateral testis biyopsisi de secenekler arasinda yer almali ve hasta ile tartisilarak karar verilmelidir.

Klinik ozellikler ve tedavi

Bilateral testistikuler germ hucreli tumorlerlerin nadir olmasina bagli olarak cogu yayin olgu sunumlari veya az sayth hasta iceren calismalar olusmaktadir ve dolayisiyla, tedavi stratejilerine bagli tartismalarda kisitlanmalar yasanmaktadir. (23) Bilateral testis tumorleri genel olarak erken evrede tani alirlar ve iyi prognoz gosterirler. Hentrich ve ark. (10) 1180 testis tumorlu hastayi iceren calismasinda bilateral senkron tumoru olan 14 hastanin ortalama 37 aylik hastaliksiz yasadigi, metakron tumorlerde ise ikinci tumorun ortalama 71 ayda goruldugu bildirlmis ve 33 metakron tumoru olan hastanin 30'unda ikinic tumorun Evre I'da tespit edildigi saptsnmistir. Ayni sekilde Holzbeierlein ve ark. (21) yaklasik 50 yillik deneyimlerini paylastigi calismada 3984 testis tumorlu hasta incelenmis ve metakron tumorlerin ortalama 50 ayda goruldugu ve genelde dusuk evrede saptandigi belirtilmistir. Zequi ve ark. (22) derlemede ise 5 yillik sagkalim oranlarinin senkron tumorlerde %88, metakron tumorlerde ise %95 oldugu saptanmistir. Yine ayni calismada senkron tumorlerin yaklasik %50'sinin metakron tumorlerin ise %74unun evre I oldugu belirtilmistir. Ulkemizde de Akdogan ve ark. (19) yaptigi calismada metakron tumorlerin ortalama 75 ay sonra gelistigi, metakron tumorlerin cogunun evre I oldugu ve seminomlarin bilateral testis tumorleri acisindan iki kat fazla risk tasidigi bildirilmistir. Kontralateral testis tumorundeki insidansin azalmasinda platinum temelli kemoterapotiklerin etkili oldugunu belirten cok sayida calisma vardir. Van Basten ye ark. (33) calismasinda kemoterapi alan grupta 3 kat daha az oranda kontralateral tumor goruldugu saptanmistir. Fossa ve ark. (34) yaptigi SEER calitmasin da kontralateral kanser insidansinin azaldigi ve bunun platin temelli kemoterapi ile ilgiti oldugu One surulmustur.

Guncel kilavuzlarda bilateral hastalikla ilgili cok az bilgi bulunmaktadir. (35) Ozellikie infertil hastalarda BTGHT veya soliter testis kanserinin terapotik tedavisi testis koruyucu cerrahidir. ikincil testikuler tumorun tedavisi primer tumorun histolojisi ve evresi temelinde yapilmalidir ve birincil tumorun tedavi prensiplerinden farkli degildir. Eger birincil tumorde adjuvan radyoterapi ya da retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu uygulandiysa ikincil tumorun evresine gore takip ya da kemoterapi uygulanabilir. (20) Organ koruyucu cerrahinin On plana ciktigi son zamanlarda radikal orsiektomiye alternatif olarak gundeme gelen parsiyel orsiektomi de tecrUbeli merkezlerde uygulanabilir. Parsiyel orsiektominin temel dayanagt fizyolojik androjen iiretiminin ve fertilitenin devaminin saglanmasidir. Ilk kez 1984 plinda ABD'de Richie tarafindan uygulanmistir. (36) Weissbachi (37) tarafindan inguinal parsiyel orsiektominin prensipleri tarif edilmiltir. Parsiyel orsiektomi senkron veya metakron testis tumorlerinde tumor boyutu 2 cm'den kucuk, tumor hacminin testis hacminin %30'undan az, organa sinirli, cerrahi min negatif, intraoperatif alman testis biyopsilerinde TIN varligi saptanmayan, testis vaskuler yapilarindan uzak tumoral lezyonlarda uygulanabilir. (38) Yuksek TIN beraberliginden dolayi (%80-90) cerrahi sonrasi hastalara 18-20 Gy radyoterapi uygulanmalidir. (39) Postoperatif uygulanacak radyoterapiye bagil olarak infertilite ve androjen yetmezligi tablosu gelisebilecegi de unutulmamali ve hastalar bu konuda da islem oncesi bilgilendirilmelidir.

Testis tumorlu hastalarin takibi omur boyu devam eden bir surectir. Hastalarin klinisyen tarafindan gerekli muayene ve incelemelerinin yaninda hastalarin kendi kendini muayene etmesi de onemlidir. Hastalara bu acidan da egitim verilmelidir. Yapilan calismalarda ikincil tumorlerin erken evrede ye daha kucuk boyutlarda tespit edilmesinde kendi kendini muayene etmenin etkili oldugu gosterilmistir.

Gerek bilateral orsiektomi sonrasi gerekse parsiyel orsiektomi sonrasi gelisebilecek androjen yetmezligi acisindan hastalara hormon replasmam saglanmalidir. Cesitli formlari bulunan testosteron preperatlarinda kontrollu salinim ve daha stabil serum duzeyleri saglayan transdermal yamalar edilmelidir. (39) Bu hastalarda serum testosteron duzeyleri duzenli olarak takip edilmelidir.

Ikinci ve 4. dekadda sac gorulen bilateral testis tumorlerinde onemil bir konu da cocuk sahibi olmak isteyen hastalara cerrahi oncesi sperm dondurma isleminin yapilmasi ve yardimci ureme teknikleri acisindan hastaya bilgi verilmesidir. Psikolojik ve kozmetik acidan onem tasiyan testis protezleri ile ilgili olarak da hastalara bilgilendirme yapilmalidir.

Sonuc olarak, son yillarda artan insidansina ragmen bilateral testis tumorlerinin insidansi dusuktur. Bilateral testis tumorleri genellikle aym histolojik yapiya sahiptir ve en sik gorulen histolojik tip seminomdur. Kontralateral testis tumoru varliginda %5 oranlarinda gorulen TIN degerlendirmek icin hastalara rutin olarak kontralateral biyopsi onerilmemektedir. Parsiyel orsiektomi uygun hastalarda ve deneyimli merkezlerde bir seconek olabilir. Hastalarin kendi kendini muayenesi onemlidir. Genc yas grubunda gorulen bu tumorlerde infertilite ve androjen yetmezligi acisindan gerekli tedaviler uygulanmalidir. Uygun tedavilerle bilateral testis tumorlerinde mukemmel sonuclar elde edilir ve hastalar uzun bir yasam suresine sahiptir.

Conflict of Interest

No conflict of interest was declared by the authors.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions

Concept-H.S.: Design-H.S.; Supervision-ME.; Funding-Materials-0.T.; Data Collection and/or Processing-H.S., 0.T.; Analysis and/or Interpretation-ME.; Literature Review-H.S., 0.T.; Writer-H.S.; Critical Review-O.T.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari

Fikir--H.S.; Tasarnin--H.S.; Denetleme--ME.; Kaynaklar--H.S.; Malzemeler--0.T.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--H.S., 0.T.; Analiz ye/yeya yorum-M.E. Literatar taramasi-H.S., 07.; Yaziyi yazan--H.S.; Elestirel inceleme--O.T.

Clinic of Urology, Ankara Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

Submitted: 08.03.2013

Accepted: 15.05.2013

Correspondence: Onur Telli

Bahakent Sitesi 13/B K: 2 D: 8

526. Sok. Dogukent Cad. Yildiz cankaya 06550 Ankara, Turkey

Phone: +90 312 363 95 32

E-mail: onurtelli@yahoo.com

[c]Copyright 2013 by Turkish

Association of Urology

Available online at www.turkishjournalofurology.com

Kaynaklar

(1.) Huyghe E, Matsuda T, Thonneau P, Increasing incidence of testicular cancer worldwide: a review.J Urol 2003:170:5-11.

(2.) Schottenfeld D, Warshauer ME, Sherlock S, Zauber AG, Leder M, Payne R, The epidemiology of testicular cancer in young adults. Ant! Epidemiol 1980;112:232-46.

(3.) Dieckmann KR Loy V, Buttner P, Prevalence of bilateral testicular germ cell tumours and early detection based on contralateral testicular intra-epithelial neoplasia. Br J Urol 1993;71:340-5.

(4.) Westergaard T, Olsen JH, Frisch M, Kroman N, Nielsen JW, Melbye M, Cancer risk in fathers and brothers of testicular cancer patients in Denmark. A population-based study. Int J Cancer 1996;66:627-31.

(5.) Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K, et al. EAU guidelines on testicular cancer: 2011 update. Eur Urol 2011;60:304-19.

(6.) Che M, Tamboli P, Ro JY, Park DS, Rn IS, Amato RJ, et al. Bilateral testicular germ cell tumors: twenty-year experience at M. D. Anderson Cancer Center. Cancer 2002;95:1228-33.

(7.) Patel SR, Richardson RL, Kvols L, Synchronous and metachronous bilateral testicular tumors. Mayo Clinic experience. Cancer 1990;65:1-4.

(8.) McGlynn KA, Devesa SS, Sigurdson AJ, Brown LM, Tsao L, Tarone RE. Trends in the incidence of testicular germ cell tumors in the United States. Cancer 2003;97:63-70.

(9.) Andrew JS, Timothy DG. Neoplasms of the Testis Campell-Walsh Urology 10th ed. Philadelphia, Saunders Elsevier, 2012;837-70.

(10.) Vitolo U, Ferreri AJ, Zucca E. Primary testicular lymphoma. Crit Rev Oncol Hematol 2008:65:183-9.

(11.) Osterlind A. Berthelsen JG, Abildgaard N, Hansen SO, Hjalgrim H, Johansen B, et al. Risk of bilateral testicular germ cell cancer in Denmark: 1960-1984. J Nun Cancer Inst 1991;83:1391-5.

(12.) Colts BM, Harvey VJ, Skelton L, Thompson PI, Frampton CM. Bilateral germ cell testicular tumors in New Zealand: experience in Auckland and Christchurch 1978-1994. J Clin Oncol 1996;14:2061-5.

(13.) Seheiber K, Ackermann D, Studer UE. Bilateral testicular germ cell tumors: a report of 20 cases. J Urol 1987;138:73-6.

(14.) Dieckmann KP, Boeckmann W, Brosig W, Jonas D, Bauer HW. Bilateral testicular germ cell tumors. Report of nine cases and review of the literature. Cancer 1986;57:1254-8.

(15.) Gilbert JB, Hamilton JB. Studies in malignant tumor of the testis. IV. Bilateral testicular cancer. Incidence. nature and bearing open management of the patient with a single testicular cancer. Cancer Res 1942;21:125-9.

(16.) Aristizabal S. Davis JR, Miller RC. Moore MI Boone MLM. Bilateral primary germ cell testicular tumors. Report of four cases and review of the literature. Cancer 1978;42:591-7.

(17.) Johnson DW, Morneau JE. Bilateral sequential germ cell tumors of the testis. Urology 1974;4:567-70.

(18.) Cockburn AG, Vugrin D, Batata M, Hajdu S, Whitmore WF. Second primary germ cell tumors in patients with seminoma of the testis.] Urol 1983:130:357-9.

(19.) Akdogan B, Divrik RT, Tombul T, Yazici S, Tasar C, Zorlu F, et al. Bilateral testicular germ cell tumors in Turkey: Increase in incidence in last decade and evaluation of risk factors in 30 patients. J Urol 2007;178:129-33.

(20.) Hentrich M, Weber N, Bergsdorf T, Liedl B, Hartenstein R, Geri A. Management and outcome of bilateral testicular germ cell tumors: Twenty-five year experience in Munich. Acta Oncol 2005;44:529-36.

(21.) Holzbeierlein JM, Sogani PC, Sheinfeld .1. Histology and clinical outcomes in patients with bilateral germ cell tumors: The Memorial Sloan Kettering Cancer Center experience 1950 to 2001. I Urol 2003;169:2122-5.

(22.) Zequi Sde C, da Costa WH, Santana TB, Favaretto RL, Sacomani CA, Guimaraes GC. Bilateral testicular germ cell tumours: a systematic review. WU Int 2012;110:1102-9.

(23.) Skakkebaek NE. Possible Carsinoma-in-situ of the testis. Lancet 1972;2:516-7.

(24.) Dieckmann KP, Skakkebaek NE. CIS of the testis: Review of biological and clinical features. Int J Cancer 1999;83:815-22.

(25.) Sonneveld DJ, Schraffordt Koops S, Sleijfer D, Hoekstra HJ. Bilateral testicular germ cell tumors in patients with initial stage I disease: Prevalence and Prognosis-Asingle centre's 30 years experience. Eur J Cancer 1998;34:1363-7.

(26.) Moller H, Skaklcebaek NE. Risk of testicular cancer in subfertile men: Case-control study. BMJ 1999;83:815-22.

(27.) Dieckmann KP. Pichlmeier U. Clinical epidemiology of testicular germ cell tumors. World I Urol 2004;22:2-14.

(28.) Giwercrnan A, Bruun E, Frimodt-Moller C, Skakkebaek NE. Prevalence of carcinoma in site and other histopatological abnormalities in testes of men with a history of cryptorchidism. J Urol 1989;142:998-1001.

(29.) Von der Maase H, Rorth M, Walbom-Jorgensen S, Sorensen B, Christophersen IS, Hald T, et al. Carsinoma in situ of contralateral testis in patients with testicular germ cell cancer: Study of 27 cases in 500 natients. Br Med 1 (Clin Re Ed) 1986;293:1398-401.

(30.) Herr HW, Sheinfeld J. Is biopsy of the contalateral testis necessary in patients with germ cell tumors? J Urol 1997;158:1331-4.

(31.) Lee E. Holzbeierlein J. Management of the contralateral testicle in patients with unilateral testicular cancer. World .1 Urol 2009;27:421-6.

(32.) Krege S, Beyer J, Souchon R, Albers P, Albrecht W, Algaba F, et al. European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer.: A report of the second meeting of the European Germ Cell Cancer Consensus Group (EGCCCG): Part I. Eur Urol 2008;53:478-96.

(33.) van Hasten JP, Hoekstra HJ, van Driel MF, Sleijfer DT, Droste JH, Schraffordt Koops H. Cisplatin-based chemotherapy changes the incidence of bilateral testicular cancer. Ann Surg Oncol 1997;4:342-8.

(34.) Fossa D, Chen J, Schonfeld SJ. McGlynn KA, McMaster ML, Gail MH, et al. Risk of contralateral testicular cancer. A population-based study of 29,515 U.S. men. J Natl Cancer Inst 2005;97:1056-66.

(35.) Parker S, Armitage M. Experience with transdermal testosterone replacement for hypogonadal men. Clin Endoc 1999;50:57-62.

(36.) Richie JP. Simultaneous bilateral testis tumors with unorthodox management. World 1 Urol 1984;2:74.

(37.) Weissbach L. Organ preserving surgery of malignant germ cell tumors. J Ural 1995;153:90-3.

(38.) Bazzi WM, Raheem OA, Stroup SP, Kane CJ, Derweesh IH, Downs TM. Partial orchiectomy and testis intratubular germ cell neoplasia: World literature review. Urol Ann 2011;3:115-8.

(39.) Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K, et al. EAU guidelines on testicular cancer: 2011 update. Eur Ural 2011;60:304-19.
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Review
Author:Sanci, Havnet; Telli, Onur; Eroglu, Muzaffer
Publication:Turkish Journal of Urology
Article Type:Clinical report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2013
Words:2928
Previous Article:Perineal uretroplastide suprapubik sistoskopi kullanimi / The use of suprapubic cystoscopy in perineal urethroplasty.
Next Article:Pediyatrik tas hastaliklarinda guncel medikal tedavi / Current medical treatment in pediatric urolithiasis.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |