Printer Friendly

Beth yw'r farn am felinau gwynt? AIL NATUR.

MAE nifer y melinau gwynt mawr sy'n ymddangos ar hyd a lled y wlad yn amlwg yn creu pryder i amryw byd o bobol. Llawer iawn yn pryderu eu bod yn hyll neu'n beryglus i adar tra mae eraill yn derbyn hynny ond yn dadlau eu bod yn angenrheidiol am fod yn rhaid cael ynni adnewyddadwy o rywle. Tybed lle ydach chi'n sefyll ar y ddadl hon? Ydach chi o'u plaid neu yn eu herbyn? A sut gredwch chi ydi'r ffordd orau i ni gael ynni adnewyddadwy? Mi fyddai'n ddiddorol iawn gweld sut mae'r gwynt yn chwythu.

Diolch i Glynne Pritchard, Caergybi am anfon y llun o'r cyw titw tomos las atom. Diolch iddo hefyd am anfon lluniau o degeirian y wenynen (Ophrys apifera; bee orchid) a'r gorfanhadlen (Orobanche; broomrape). Meddai: "Cyn i gwmni Stena ddatblygu Ynys Halen roedd tegeirian y wenynen yn tyfu yna ac hefyd yr orfanhadlen. Cefais luniau cyn iddynt ddiflannu am byth. Rwyf yn cadw fy llygaid yn agored ond fedrai ddim gweld yr orfanhadlen yn lle'n byd arall ar Ynys Cybi."

Mae teulu'r orfanhadlen yn un diddorol.

Planhigion lluosflwydd parasitig ydi'r rhain; does ganddyn nhw ddim cloroffyl ac felly dydyn nhw ddim yn gallu cynhyrchu eu bwyd eu hunain. Diolch yn fawr iawn am anfon y lluniau atom.

CAPTION(S):

Gorfanhadlen (Orobanche; broomrape) Tegeirian y wenynen Lluniau: Glynne Pritchard
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jun 20, 2012
Words:224
Previous Article:Peidiwch a disgwyl cael jar o fSl gen i eleni ar Yl yr holl 'law.
Next Article:Gerddi cudd ar lan y Fenai; BYD NATUR.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters