Printer Friendly

Benign prostat hiperplazisi bulunan hastalarda nokturinin desmopressin lie tedavisi / Desmooressin in the treatment of nocturia with BPH.

ABSTRACT

Objective: Benign prostate hyperplasia (BPH), whose frequency increases with age, is a disease that negatively affects a patient's quality of life because of its symptoms. Nocturia is one of these unfavorable symptoms. We attempted to demonstrate the effects of desmopressin on the quality of life of these patients.

Material and methods: Forty-nine patients between the ages of 50-70 who were referred to our clinic with the complaints of lower urinary tract symptoms and nocturia ([greater than or equal to]2/night) were included in the study. These patients were randomized into two groups. Alfuzosin was administered to group I, and desmopressin with alfuzosin was administered to group 2. All patients were followed at one and three months to assess their symptoms.

Results: The mean age of the 45 patients who completed the study was 60.7[+ or -]8.1. In group 1, the International Pros/ate Symptom Score (IPSS) decreased from 17.8 to 12.6, nocturia from 3.5 to 2.6 and Quality of Life (QoL) from 3.9 to 2.3, and the maximal urine flow rate increased from 10.6 to 13.7. In group 2, the IPSS decreased from 17.5 to 13.1, nocturia from 3.6 to 2.3 and QoL from 3.8 to 2.1, and the maximal urine flow rate increased from 10.8 to 13.6. There was not a statistically significant difference between post-treatment values between groups 1 and 2.

Conclusion: In our study, although it was not shown that the addition of desmopressin to an alpha-blocker in BPH patients causes a significant decrease in nocturia, we believe that efficacy of desmoprcssin in BPH patients with nocturia can be shown in studies with larger sample sizes.

Key words: Benign prostate hyperplasia; desmopressin: nocturia.

OZET

Amac: Yasla birlikte artan siklikta gorulen benign prostat hiperplazisi (BPH). yol actigi semptomlarla ha-yat kalitesini olumsuz yonde etkileyen bir patolojidir. Nokturi hu olumsuzluklardan biridir. Desmopressin tedavisinin bu hastalarin yasam kalitesi uzerine olan etkisini arastirdik.

Gerec ve yontem: Poliklinigimize alt uriner sistem semptomlari ve nokturi ([greater than or equal to]2/geee) sikayeti ile basvuran yaslari 50 ile 70 arasmda degisen 49 erkek hasta calismaya alindi ve iki gruba randomize edildi. Grup l'e Alfuzosin, grup 2'ye Alfuzosin ile birlikte desmopressin tedavisi baslandi. Tum hastalar 1. ye 3. ayda kont-role cagrilarak sikayetleri sorgulandi.

Bulgular: Calismayi tamamlayan 45 hastanin yaslari ortalamasi 60.7[+ or -]8.1 olarak hesaplandt. Grup l'de Uluslararasi Prostat Semptom Skoru (IPSS) .17.8'den I2.6'ya. nokturi 3.5'ten 2.6'ya, yasam kalitesi (QoL) 3.9'dan 2.3e gerilerken maksimum idrar akim hizi (Qmax) 10.6'dan 13.7'ye yukseldi. Grup 2 de IP-SS 17.5'ten 13.1'e, nokturi 3.6'dan 2.3'e. QoL 3.8'den 2.1e gerilerken Qmax 10.8'den 13.6'ya yukseldi. Tedavi sonrasi grup 1 ve grup 2 arasinda istatistiksel olarak anlamli fark tespit edilmedi.

Sonuc: Calismamizda. BPH tedavisinde alfa-bloker tedavinin yanina desmopresinin eklenmesinin nok-turide anlamli azalma yaptigi gosterilememekle beraber. BPH-da nokturinin desmopressin ile tedavisinin etkinliginin daha genis calismalar ile gosterilebilecegi kanaatindeyiz.

Anahtar sozcukler: Benign prostat hiperplazisi; desmopressin; nokturi.

Giris

Yasla birlikte artan sikhkta gorulen benign prostat hiperplazisi (BPH), alt uriner sistem semptomlarma (AUSS) yol acan ve orta yas Uzerindeki erkeklerin hayat kalitesini olumsuz yonde etkileyen bir patolojidir. (1) AUSS depolama, bosaltim ve postmiksiyonel semptomlan icerir. Depolama semptomlan ertelenemeyen sikisma hissi, idrar kacirma, sik idrara gitme ve nokturi olarak stralamrken bosaltim semptomlan kesintili idrar, idrar akimmda azalma, bekleme ve terminal damlamayi icermektedir. (2) Bu semptomlardan bircogu hastanin ve partnerinin yasam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Nokturi kisinin idrarini yapmak icin gece boyunca bir ya da daha fazla sayida uyanmasi olarak tammlanmaktadir. (3) Nokturi, yasla birlikte artmaktachr. Nokturi sikliginin 50-59 yas arasi erkek ve kadmlarda sirasiyla %58 ve %66 oldugu, bu oranin 80 yasin uzerindeki nufusta %72 ve %91'e yukseldigi belirtilmistir. (4) Nokturi BPH' nin en sik gorulen semptomlanndan birisidir ve yasam kalitesini olumsuz yonde etkiler.

BPH tedavisinde, medikal ve cerrahi tedavi yontemleri basari ile kullamlmaktadir. Medikal tedavisinde yaygin olarak alfa bloker ilaclarin kullanildigi BPH'da. desmopressin tedavisinin bu hastalarin yasam kalitesi uzerine olan etkisini arastirdik.

Gerec ve yontem

Poliklinigimize alt uriner sistem semptornlan ile basvuran ve nokturi ([greater than or equal to]2/gece) sikayeti bulunan, yaslan 50 ile 70 arasmda degisen toplam 49 erkek hasta calismaya alindi. Etik kurul onayi alindiktan sonra hasta bilgilendirme formu doldurtuldu. Hastalardan ayrintili anamnez alincliktan sonra fizik muayene yapildi. Tum hastalann serum Prostat Spesfik Antijen (PSA) seviyeleri olculerek kaydedildi. Yine tum hastalara Uluslararasi Prostat Semptom Skoru (IPSS) formu doldurtuldu. Uroflowmetrik inceleme ve iseme sonrasi reziduel idrar (PMRI) olcumu yaoildi

Hastalar iki gruba randomize edildi. Grup 1'e Alfuzosin 10 mg tablet, grup 2'ye Alfuzosin 10 mg tablet ile birlikte desmopressin 0.2 mg (Minirin[R]) tablet tedavisi baslandi. Tum hastalar 1. ve 3. ayda kontrole cagrildt. sikayetleri tekrar sorgulancliktan sonra 1PSS formu doldurtuldu. uroflowmetrik inceleme ve PMRI telcrarlandi.

Anamnezde konjestif kalp yetmezligi. norolojik hastaliklari ve diabetes mellitusu bulunanlar, diuretik kullananlar, BPH nedeni ile medikal tedavi alan, prostat kanseri ve uretra darligi oykusu olanlar hastalar calisma disi biraluldi. Ayrica fizik muayene ve yapilan tetkikler sonrasi prostat kanseri suphesi olan hastalar calisma disi birakilarak prostat biyopsisi icin yonlendirildiler.

Istatistiksel inceleme icin student t testi kullanildi. P<0.05 degeri istatistiksel olarak anlamh kabul edildi.

Bulgular

Calismaya alinan 49 hastanin 45'i (%91.8) calimayi tamamladt. Calismayi tamamlayan hastarun yaslan ortakunasi 60.7[+ or -]8.1 olarak hesaplandt. Grup 1 de 23, grup 2 de 22 hasta bulunmaktachr. Her iki grup yas, calisma oncesi IPSS, nokturi ve iseme sonrasi reziduel idrar miktan acisindan homojendi.

Grup 1 de bazal, birinci ve ucuncu ay IPSS degerleri sirasi ile 17.8[+ or -]3.6, 13.2[+ or -]6.5 ve 12.61-6.2 olarak tespit edilirken bu degerler nokturide 3.5[+ or -]0.8, 2.91[+ or -]0.9 ve 2.6[+ or -]0.7 olarak gozlendi. Aynca yasam kalitesi (QoL) 3.9[+ or -]-0.9, 2.5[+ or -]1.2 ve 2.3[+ or -]1.1; mak-simum idrar akim hizi (Qmax) 10.6[+ or -]3.4. 12.4[+ or -]3.2 ve 13.7[+ or -]2.8; PMR1 54.1[+ or -]28.2, 45.8[+ or -]23.3 ve 41.4[+ or -]21.4 olarak olculdu. Grup I'deki tedavi oncesi ve sonrasi ucuncu ay degerleri arastndaki fark istatistiksel olarak anlamh bulundu (Table 1).

Grup 2 de bazal, birinci ve ucuncu ay IPSS degerleri sirasi ile 17.5[+ or -]3.9, 13.9[+ or -].5.4 ve 13.1[+ or -]4.2 olarak tespit edilirken bu degerler nokturide 3.61-0.9, 2.51-0.8 ve 2.31-0.8 olarak gozlendi. Ayrica yasam kalitesi (QoL) 2.3[+ or -]1.3 ye 2.1[+ or -]1.1: maksimum idrar akim hizi (Qmax) 10.8[+ or -]4.1, 12.6[+ or -]3.8 ve I3.6[+ or -]3.2; PMRI 61.8[+ or -]31.4, 41.0[+ or -]22.1 ve 38.7[+ or -]20.8 olarak olculdu. Grup 2'deki tedavi oncesi ve sonrasi ucuncu ay degerleri arasindaki fark istatistiksel olarak anlamh bulundu (Tablo 1).
Tablo 1. Her iki grup degerlerinin karplattrilmasi

 Yas 1PSS[+ QoL[+ Qmax[+ PMR1[+ Noktur1[+
 or or or or or -]SS
 -]SS -]SS -]SS -]SS

 61.7[+ Band 17.8[+ 3.9[+ 10.6[+ 54.1[+ 3.5[+ or
 or or or or or -]0.8
 -]9.1 -]3.6 -]0.9 -]3.4 -]28.2

 1. Ay 13.2[+ 2.5[+ 12.4[+ 45.8[+ 2.9[+ or
 or or or or -]0.9
 -]6.5 -]12 -]3.2 -]23.3

Alfuzosln 3. AY 12.6[+ 2.3[+ 13.7[+ 41.4[+ 2.6[+ or
N:23 or or or or -]0.7
 -]6.2 -]1.1 -]2.8 -]21.4

 P * 0.012 0.038 0.044 0.042 0.036

 58.9[+ Bazal 17.5[+ 3.8[+ 10.8[+ 61.8[+ 3.6[+ or
 or or or or or -]0.9
 -]7.9 -]3.9 -]0.9 -]4.1 -]31.4

Alfuzosln+ 1. Ay 139.[+ 23[+ 12.6[+ 41.0[+ 2.5[+ or
Desmopress1n or or or or -]0.8
 -]54 -]13 -]3.8 -]22.1

N:22 3. AY 13.1[+ 2.l[+ 13.6[+ 38.7[+ 23[+ or
 or or or or -]0.8
 -]4.2 -]l.l -]32 -]20.8

 P * 0.022 0.026 0.042 0.038 0.024

P ** >0.05 >0.05 >0.05 >0.()5 >0.05

*Grim ici bazal degerler lie 3. ay degerleri
karsilastatimast

**Gruplar arast 3. ay degerlerinin karstlasurdmasl

SS: Suindart sapma; IPSS: Uluslararast Prostat Semptom
Skoru: yasam kalitesi: Qmax: tnaksimum idrar akim hizi:
PMIZI: iseme sonrasi rezidtiel idrar


Tedavi sonrasi ucuncu ay IPSS. nokturi, Qmax. QoL ve iseme sonrasi reziduel idrar actsmdan grup 1 ve grup 2 karsilastirildigda aralarmda istatistiksel olarak anlamli fark tespit edilmedi (p>0.05).

Hicbir hastada desmopressin tedavisine ait yan etki gozlemlenmedi. Alfuzosin kullarnmma bagli 2 hastada ortostatik hipotansiyon gozlemlendi.

Tartisma

BPH ileri yas erkeklerde AUSS'ye neden olabilmekte ve yasam kahtesini birgok yonuyle etkileyebilmektedir. Yapilan epidemiyolojik arastirmalarda 50 yas uzen erkeklerde AUSS'nin %2550 gibi yuksek bir oranda mevcut oldugu bildirilmektedir. (5), (6) Bu oran yasin ilerlemesi ile birlikte daha da artmaktadir. Toplumda, ileri yas erkeklerde bu kadar sik gozlemlenen bu semptomlar icin bircok tedavi segenegi ve bu tedavilerin yasam kalitesi uzerine olan etkileri arastirdmilstir.

BPH tedavisinde cerrahi ve rnedikal yontemler basan ile kullanilmaktadm Medikal tedavi seceneklennin artmasi ile cerrahi tedavi oranlan her gegen gun azalmaktadir. BPH'nin semptomatik medikal tedavisinde alfa blokerler, 5 alfa reduktaz inhibitorleri ve fitoterapotikler sikhkla kullanilmaktadir. (7) Calismanuzda BPH'nin semptomatik tedavisinde her iki grupta alfa bloker tercih edilmistir.

BPH hayati tehdit eden bir hastabktan ziyade yasam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastaliktif. Bu hastalartn yasam kalitelerini artarmaya yonelik calismalar guncelligini korumaktadir. Semptomlann siddeti kadar bu semptomlann kisinin vasammin ne kadar etkilendiainin yani yasam kalitesinin bilinmesi onemlidir. Toplum temelli yapilan epidemiyolojik bir calismada da 50 yas uzeri erkeklerde %41 oraninda orta ve siddetli derecede alt uriner sistem yakinmalannin bulunciugu ve bunun yasam kalitesini olumsuz etkiledigi bildirilmistir. (6) Semptomlan tedavi ederken amac, semptomlann giderilerek kisinin mutlu olmasichr ve bu da yasam kalitesinin iyilestirilmesi anlamma gelmektedir. Calismamtzda her iki grupta, QoL degeri acisindan baluldtginda bazal degerlere gore istatistiksel anlamh dusus tespit edildi. Ancak gruplar arasi istatistiksel anlamli fark tespit edilmedi.

Yoshimura ve arkadas1an, (8) ameliyat oncesi olan ve yeni tani alan BPH'li hastalan semptomlarin yasam kalitesi uzerine olan etkisi acismdan karsilastirmtslar ve dolum fazi semptomlartrun her iki grupta da yasam kalitesini olumsuz etkiledigini bildirmislerdir. Nokturi, zaylf alum ve reziduel idrar hissi semptomlannin yasam kalitesi ile iliskili olduilunu her iki grupta gostermislerdir. Yine benzer bir calismada Peters ve arkadaslan ozellikle depolama semptomlanntn, hasta ve eslerinin yasam kalitesini olumsuz yonde etkiledigini bildirmislerdir. (9) Calismamtzda BPH hastalannda yasam kalitesini olumsuz etkileyen arastinlmts ve alfa bloker tedavisine desmopressin ekle-nerek yasam kalitesinin daha da arttinlabilirligi sorgulanmistir. Desmopressin eklenen grupta nokturide, sadece alfa bloker kul-lanan gruba gore azalma istatistiksel olarak anlamli seviyelere ulasmamtstir. Bu durumun alfa blokerlerin nokturi icin etkin tedavi seceneklerinden biri oldugunu dusundurebilecegi gibi farkh metodolojinin kullanadigi caltsmalarda desmopressin tedavisinin gerekliligini de gosterebilir.

Desmopressin, antidiuretik hormon vazopresinin sentetik bir analogudur. Bobrek distal tubullerinden su geri emilimini arttrarak idrar miktanni azalttr. Cok htzli etkilidir ve bu etki 6-12 saat surer. Yan etki insidansi oldukca dusuktur. Ancak SIVI alimi kisitlanmazsa su entoksikasyonu yani hipotonik hiponatremi gelisebilir. Cahlmamtzda desmopressin kullamrru sonucu herhangi bir yan etki hastalar tarafindan tammlanmamitm Wang ve arkadaslart AUSS ve nokthrinin bulundugu 115 hastalik calismalarmda, plasebo ile desmopressin tedavisini karilastirmislar ve iki grup arasmda anlamli fark tespit etmislerdir. (10) Calsmanuzda her iki grupta nokturi acismdan bazal degerler ile ucuncu ay kontrol degerleri arasmda istatis-tiksel anlamh fark tespit edildi.

Tek merkezli cahsma olmasi, dusuk hasta sayisma sahip olmasi, plasebo kolunun bulunmamasi ve kisa takip sureye sahip ohnasi calismanin zayif yonlerini olusturmaktadir. Yine sadece nok-turinin hayat kalitesini ne kadar etkiledigine dair bir sorgulama formunun kullamlamamasi calismanin bir diger eksikligidir.

BPH'da yasam kalitesini arttirmaya yonelik calisnalar guncelligini korumaktadir. Calismamizda, BPH tedavisinde alfa-bloker tedavinin yanma desmopresinin eklenmesinin nokturide anlamh azalma yaptigi gosterilememekle beraber. BPH 'da nokturinin desmopressin lie tedavisinin etkinliginin daha genis calismalar ile gosterilebilecegi kanaatindeyiz.

Cikar catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Turkish Journal of Urology 2012; 38(1): 29-31 * doi:10.5152/tud.2012.006

Kaynaklar

(1.) Buiut S. Gokkaya CS, Aktas BK, Ozden C. Baykam MM, Memis A. Benign prostat hiperplazisi ile obesite ve serum insulin duzeyleri arasindaki iliski. Turk Uroloji Dergisi 2010;36:401-4.

(2.) Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002;21:167-78.

(3.) Van Kerrebroeck P, Abrams P, Chaikin D. Donovan J, Fonda D, Jackson S. et al. The standardization of terminology in nocturia: report from the standardization subcommittee of the International Continence Society. BJU Int 2002;90 Suppl 3:11-5.

(4.) Umlauf MG, Chasens ER. Sleep disordered breathing and nocturnal polyuria: nocturia and enuresis. Sleep Med Rev 2003;7:403-11.

(5.) Garraway WM, Collins GN, Lee RJ. High prevalence of benign prostatic hypertrophy in the community. Lancet 1991;338:469-71.

(6.) Trueman P. Hood SC, Nayak US, Mrazek MF. Prevalence of lower urinary tract symptoms and self-reported diagnosed 'benign prostatic hyperplasia', and their effect on quality of life in a community-based survey of men in the UK. BJU Int 1999;83:410-5.

(7.) Hizli F, Uygur MC. Benin prostat hiperplazili hastalarda serenoa repens (SR) ye tamsulosin (TAM) tedavisinin etkinliginin karsilastirilmasi. Turk Uroloji Dergisi 2006;32:538-42.

(8.) Yoshimura K, Arai Y, Ichioka K, Terada N, Matsuta Y, Okubo K. Symptom-specific quality of life in patients with benign prostatic hyperplasia. Int J Urol 2002:9:485-90.

(9.) Peters TJ, Donovan JL, Kay HE, Abrams P, de la Rosette JJ, Porru D, et al. The International Continence Society "Benign Prostatic Hyperplasia" Study: the botherosomeness of urinary symptoms. J Urol 1997;157:885-9.

(10.) Wang CJ, Lin YN, Huang SW, Chang CH. Low dose oral desmopressin for nocturnal polyuria in patients with benign prostatic hyperplasia: a double-blind, placebo controlled, randomized study. J Urol 2011;185:219-23.

Department of 2nd Urology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul

Submitted:

25.11.2011

Accepted:

19.01.2012

Correspondence:

Orhan Koca

Haydarpasa Numune Egitim ve

Arastirma Hastanesi, 2. Urofoji

Klinigi, Tibbiye Cad. No: 2

Uskudar, 34718

Istanbul, Turkey

Phone: +90 216 414 45 02-1225

E-mail: drorhankoca@hotmail.com

[c]Copyright 2012 by Turkish

Association of Urology

Available online at

www.turkishjournalofurology.com
COPYRIGHT 2012 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:GENERAL UROLOGY Original Article
Author:Koca, Orhan; Kees, Muzaffer Ouz; Gunes, Mustafa; Ozturk, Metin; Akyuz, Mehmet; Karaman, Muhammet ihs
Publication:Turkish Journal of Urology
Article Type:Clinical report
Date:Mar 1, 2012
Words:2378
Previous Article:Akut renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokor tedavilerinin karsilastmlmast / Comparison of the therapeutic effects...
Next Article:Alt ureter tasi tedavisinde tamsulosin ile nifedepinle kombine tamsulosininin etkinligini karsilastiran prospektif randomize calisma / Prospective...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters