Printer Friendly

BeiJing.

STAR GALLERY

C5, Qikeshu Creative Park, No. 55 Banjieta Village, Chaoyang District, 100016 Beijing Tel: +86 10 6418 9591 E-mail: info@stargallery.cn www.stargallery.cn Hours: Tues - Sun, 10-6 June 21 - August 21 August 20 - September 5 Uneasy Trip in Asia 2014: Anusman, Chen Fei, Chen Ke, Chen Tianzhuo, Chen Xi, Gao Yu, lida Yuko, Jin Nu, Ji.i Ting, Kristiina Koskentola, Li Jikai, Lei Lei, Matti Isan Blind, Navccha, Qiu Jiongjiong, Sun Yanchu, Wang Yifan, Wei Jia, Wen Chuan, Wen Ling, Xu Maomao, Yan Cong, Zhang Hui, Kristiina Koskentola, and Matti Isan Blin Hazing Kyoto Invitational Group Exhibition

TAIKANG SPACE

Red No.1-B2, Caochangdi, Cuigezhuang, Chaoyang District, 100015 Beijing Tel: +86 10 5127 3130 E-mail: info@taikangspace.com www.taikangspace.com Hours: Tues - Sat 10.30-5.30 July 26- September 12 Pull Left: Cai Dongdong, Gao Weigang, Hu Xiangqian, Liu Chuang, Liu Xinyi, Qui Xiaofei, Ma Qiusha, Su Wenxiang, Wang Sishun, Wang Yuyang, Xie Molin, Yan Bing, Yang Xinguang, Zhang Shujian, and Zhao Zhao (Urban Arts Space, Ohio State University, Ohio, USA)

XIN DONG CHENG SPACE FOR CONTEMPORARY

No. 4 Jiuxianqiao Road, 798 Art District, Chaoyang District, 100015 Beijing Tel: +86 10 5978 9356 E-mail: contact@xindongcheng.com www.chengxindong.com Hours: Tues - Sun, 10-6.30 Until June 30 Wu Mingzhong

WHITE SPACE BEIJING

No. 255 Caochangdi, Airport Service Road, Chaoyang District, 100015 Beijing Tel: +86 10 8456 2054 E-mail: info@whitespace-beijing.com www.whitespace-beijing.com Hours: Tues - Sun, 10-6 Until June 4 Li Jingxiong: LeJX Until June 4 Li Shurui: Monadology

YUAN SPACE

No. 27 Eastern 3rd Ring Road (North), 20/F Tower B, Jiaming Center Chaoyang District, 100020 Beijing Tel: +86 10 5775 5070 E-mail: info@yuanspace.cn www.yuanspace.com Hours: Closed Sun.--Mon., appointment only

Please contact gallery for information.

COPYRIGHT 2014 Artforum International Magazine, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:China
Publication:Artforum International
Article Type:Directory
Geographic Code:9CHIN
Date:Jun 22, 2014
Words:296
Previous Article:BeiJing.
Next Article:ShangHai.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters