Printer Friendly

Behcet hastaligina eslik eden bilateral subklaviyan ven ve vena cava superiyor trombozu/Bilateral subclavian vein thrombosis and vena cava superior syndrome with Behcet's disease.

Behcet hastaligi kronik, insamatuvar, multisistemik bir hastali ktir (1). Oral aftlar, genital ulserler ve goz tutulumu hastaligin onde gelen bulgularidir. Kardiyovaskuler sistem tutulumu (yuzeyel trombosebit, arteryel-venoz trombozis, anevrizma, kardiyak trombus vs.) ise santral sinir sistemi tutulumu ile birlikte Behcet Hastaligi'na bagli mortalitenin onde basta gelen sebebidir (2).

Alti yil once Behcet hastaligi tanisi alan 34 yasindaki erkek hasta, 5 yildir eforla artan dispne, boyunda sislik ve kizariklik, gogus bolgesindeki yuzeyel damarlarda genisleme sikayetleri ile basvurdu. Fizik muayenesinde boyunda kizariklik, her iki omuz, boyun ve gogus on duvarinda Valsalva manevrasi ile belirginlesen yaygin dilate venoz kollateraller gozlendi. Hastada santral venoz okluzyon olabilecegi dusunuldu. Yapilan venoz duplex Doppler ultrasonografi ve venografik incelemelerde, bilateral subklaviyan, brakiosefalik venler ve superiyor vena cava da total okluzyona yol acan kronik trombozis ve venoz kollateraller oldugu goruldu (Resim 1 ve Resim 2). Hastanin ozgecmis ve diger laboratuvar incelemelerinde vena cava superiyor trombozu nedeni olabilecek baska bir patolojiye rastlanmadi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Behcet hastaliginda fibrinolitik aktivitede azalma ve endotel disfonksiyonuna sekonder trombosit agregasyonunda artis tespit edilmistir (3). Vena cava superiyor trombozu ise; basta intratorakal tumorler olmak uzere paraneoplastik sendromlar, santral kateterizasyon, cerrahi girisim, mediastinal fibrozis ve Behcet hastali gi gibi vaskulit veya hiperkoagulabilite tablosu olusturan diger durumlarda gozlenebilir (1,4). Ust ekstremite venoz tromboz ve vena cava superiyor trombozu meydana gelen olgularda, bilinen klasik risk faktorleri (malignite, kateterizasyon, cerrahi girisim) yoksa Behcet hastaligi akla gelmelidir.

Kaynaklar

(1.) Castelli P, Caronno R, Piffaretti G, Tozzi M, Lomazzi C, Lagan D, et al. Endovascular treatment for superior vena cava obstruction in Behcet disease. J Vasc Surg 2005; 41: 548-51.

(2.) Imai Y. Studies on prognosis and symptoms of Behcet's disease in long term observation. Jap Clin Opthalmol 1971; 25: 665-94.

(3.) Ozatli D, Sayinalp N, Buyukasik Y, Karakus S, Haznedaroglu IC, Kirazli S, et al. Unchanged global fibrinolytic capacity despite increased factor VIIa activity in Behcet's disease: evidence of a prethrombotic state. Rheumatol Int 2002; 21: 137-40.

(4.) May M, Seehafer M, Helke C, Uberruck T, Gunia S, Hoschke B. Superior vena cava syndrome with bilateral jugular and subclavian vein thrombosis. Paraneoplastic manifestation of renal cell carcinoma. Urologe A 2003; 42: 1374-7.

Yazisma Adresi: Dr. Muzaffer Bahcivan, Ondokuz Mayis Universitesi, Tip Fakultesi, Kardiyovaskuler Cerrahi Anabilim Dali, 55139 Kurupelit, Samsun, Turkiye Tel.: 0362 457 60 00/3110 Faks: 362 457 60 41 E-mail: mbahcivan@omu.edu.tr

Muzaffer Bahcivan, Semih Yucel

Ondokuz Mayis Universitesi, Tip Fakultesi, Kardiyovaskuler Cerrahi Anabilim Dali, Samsun, Turkiye
COPYRIGHT 2006 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Orijinal Goruntu/Original Image; article in Turkish
Author:Bahcivan, Muzaffer; Yucel, Semih
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Dec 1, 2006
Words:400
Previous Article:Pentalogy of Fallot in a patient with Down syndrome/Down sendromlu bir olguda Fallot pentalojisi.
Next Article:Pulmonary embolism during echocardiography: thrombus in transit/Ekokardiyografi yapilmakta olan hastada gelisen pulmoner emboli: gecis yapan thrombus.


Related Articles
Complex congenital anomalies of superior vena cava and pulmonary veins with left-sided inferior vena cava/ Sol yerlesimli inferiyor vena kava ile...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |