Printer Friendly

Browse Baron, Henry J.

1-53 out of 53 article(s)
Title Type Date Words
Joke Corporaal: As Long as the Tree Blooms: A Short History of Frisian Literature. Book review Jan 1, 2019 617
Froon Akker (pseudonym for Koos Tiemersma). Einum. Book review May 1, 2016 602
Anne Feddema. De triennen fan cheetah: 27 Fryske ferhalen. Book review Nov 1, 2015 565
Hylke Speerstra. Op klompen troch de dessa. Book review Sep 1, 2015 574
Ale S. van Zandbergen. Littenser Merke. Book review Nov 1, 2014 604
Leo Popma. As gong der in oar. Book review Jan 1, 2014 583
Harmen Wind. Rekkenskip. Book review Nov 1, 2013 708
Sietse de Vries. Bak. Book review May 1, 2013 468
D.A. Tamminga. Samle fersen. Book review Jan 1, 2013 643
Hylke Speerstra. De treastfugel. Book review Jan 1, 2012 598
Arjen Terpstra. It Eagleton Segel. Book review Nov 1, 2011 573
Koos Tiemersma. Under wetter. Book review Sep 1, 2010 607
Tsjebbe Hettinga. Equinox. Book review Jul 1, 2010 543
Sietse de Vries. Potstro Fongers. Book review Mar 1, 2010 567
Durk van der Ploeg. In beferzen mar. Book review Jan 1, 2010 590
Hylke Speerstra. De Kalde Krustocht. Book review Nov 1, 2009 509
Arjen Terpstra. De Hearen fan Fryslan. Jul 1, 2009 557
Greet Andringa. Libben reach. Book review Mar 1, 2009 520
Durk van der Ploeg. It himelske oerwurk. Book review Nov 1, 2008 524
Doete Venema. It lan fan Vera. Book review Mar 1, 2008 573
Koos Tiemersma. It liet fan de ibis. Book review Jul 1, 2007 566
Geart de Vries. Foar alles is in tiid. Book review Jul 1, 2007 742
Riek Landman. De leafdes fan Janne. Book review May 1, 2007 546
Hylke Speerstra. De Oerpolder. Book review Jan 1, 2007 559
Riek Landman. De striid fan Marte. Book review Sep 1, 2006 569
Durk van der Ploeg. De Iishilligen. Book review May 1, 2006 484
Kees Visscher. Martha. Book Review May 1, 2005 382
Durk van der Ploeg. Sykjend nei it leste hus. Book Review May 1, 2005 493
Obe Postma. What the Poet Must Know: an Anthology. Book Review Jan 1, 2005 720
Margryt Poortstra. Kaldfjoer. Book Review May 1, 2004 447
Koos Tiemersma. De ljedder. Book Review Oct 1, 2003 621
Sietse de Vries. Kugels foar Kant. Book Review Oct 1, 2003 436
Nelleke Noordervliet. Een vlaag van troost. Book Review Jun 22, 2002 532
Durk van der Ploeg. Under de Seespegel. Book Review Jun 22, 2002 481
Tiny Mulder. Bitterswiet. Book Review Mar 22, 2002 620
Hylke Speerstra. De kalde erfenis. Book Review Mar 22, 2002 528
It Guozzeroer. (Frisian). Book Review Jun 22, 2001 643
It wurk fan 'e duvel. (Frisian). Book Review Mar 22, 2001 578
Uit het moeras. Book Review Sep 22, 2000 511
Alde maaie. Book Review Sep 22, 2000 539
In spylman op it binnenpaad. Book Review Jun 22, 2000 671
De rook fan Lizette. Book Review Jun 22, 1998 528
De oare helte: Nynke fan Hichtum, de frou fan Piter Jelles. Book Review Jan 1, 1998 524
Leafste lea. Book Review Sep 22, 1997 311
Samle Fersen. Book Review Mar 22, 1997 442
Reis nei de Kalkman. Book Review Sep 22, 1996 530
It lekken oer de spegel. Book Review Mar 22, 1996 465
In fin mear as in bears. Book Review Mar 22, 1996 509
In okse nei de slachtbank. Book Review Sep 22, 1995 563
Bertegrun. Book Review Jan 1, 1995 587
It Wrede Foarjier. Book Review Sep 22, 1994 543
Rjochtdei op de Skieding. Book Review Sep 22, 1994 441
Gjin lintsje foar Homme Veldstra. Book Review Mar 22, 1994 437

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |