Printer Friendly

Ba Mahalapye ba tlhasetswe ke Malaria.

Banni ba motse wa Mahalapye ba kgothaditswe go ya mo dikokelwaneng tsa bone go ya go itlhatlhobela bolwetse jwa Malaria jo go bolelwang bo setse bo gapile matshelo a batho bangwe.

Kgothatso e e dirilwe ke mooki wa kokelwana ya Airstrip, Mme Koonyatse Kgoteng mo phuthegong e mo go yone batho ba kgotla ya Bokaa ba neng ba tlhatlhobelwa malwetse a a farologaneng, segolo jang bolwetse jwa sukiri le bolwetse jwa madi a matona.

Mme Kgoteng o boletse fa dipatlisiso tse di dirilweng mo kokelwaneng ya Airstrip di supa fa batho ba le bantsinyana ba tlhokafetse ka ntlha ya bolwetse joo fa ba bangwe ba santse ba alafelwa bolwetse joo, jo go bolelwang bo bakwa ke montsana, leswe la dipampiri le dibagabiki gammogo le metsi a a emang gongwe le gongwe.

O ne ka go bolelela batho ba ba neng ba le mo phuthegong eo fa lephata la botsogo le tsamaya le dikgaolo tsa lefatshe leno go tlhatlhobela Batswana malwetse a a gomagometsang go nyeletsa tshaba ya lefatshe leno jaaka bolwetse jwa kgotlholo e tona, bolwetse jwa sukiri le madi a matona.

Mme Koonyatse o ne a go kopa Batswana go abela dikokelo le dikokelwana tsa lefatshe leno madi a a ka dirisiwang go thusa ba ba boneng dikotsi tsa tsela ka jaana dikokelo tsa lefatshe leno di tlhaelelwa ke madi.

A re e re ka pula e tsweletse ka go gosomana mo dikgaolong tse di farologaneng tsa lefatshe leno, ke sone se batho ba rotloetswang go ya mo dikokelong le dikokelwana tsa metse ya bone go ya go itlhatlhobela bolwetse jwa Malaria le bolwetse jwa letshololo.

Modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo tsa kgaolwana ya BOXHOMO, Rre Orelebile Baatweng, a re e le ba komiti ya ditlhabololo ba bone go le maleba go kopa ba lephata la botsogo le ba lekalana la Tebelopele gammogo le ba lekalana le le lebaganeng le go kopa madi mo setshabeng go tla go tlhatlhobela batho ba kgotla ya

Bokaa malwetse a a farologaneng e le tsela nngwe ya go araba boikuelo jwa tona ya lephata la botsogo le boitekanelo Mme Dorcas Makgato.

E rile Kgosi David Rathipana wa Bokaa a tswa la gagwe, a ngongorega mo morafeng wa gagwe ka go tlhoka go tsena diphuthego ka bontsi ntswa e le tsone tse ba ka lekodisiwang ka mananeo a puso mo go tsone.

COPYRIGHT 2018 Asianet-Pakistan
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Botswana Daily News (Gaborone, Botswana)
Date:Feb 28, 2018
Words:430
Previous Article:Accountants body wants end to corporate failures.
Next Article:Gold Coast-bound athletes ready.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters