Printer Friendly

BU'R dyddiau diwethaf yn [...].

Byline: MENNA ELFYN WELSH COLUMN

BU'R dyddiau diwethaf yn rhai cynhyrfus o brysur wrth i ni fod wrthi'n pacio ar gyfer symud ty. y ty. Profiad anniddig i ddweud y lleiaf. Sut yn y byd y mae modd gwaredu'r cannoedd o lyfrau diangen, rhai wedi eu darllen neu a brynwyd gyda'r bwriad o'u darllen? Ac felly aeth cannoedd mewn bocsys i siopau elusennau yng Nghaerfyrddin. Siawns na ddof ar eu traws os byddaf yn hiraethu amdanynt. Go brin.

Ac felly daeth hi'n adeg i adael pentref prydferthaf Cymru, Llandysul a symud i dre Caerfyrddin. Hen deimlad rhyfedd oedd hi i adael hefyd - gadael pentref sydd yn fwrlwm o Gymreictod a chymwynasgarwch. Gadael y pwll nofio hyfrytaf sy'... Gadael y gallu i gerdded yn gyson o gwmpas y parc sydd mor gymen drwy'r flwyddyn. Gadael gweld y cystadlaethau canwio ar yr afon. Gallwn w ymhelaethu ond taw piau hi a thal hi ddim i hiraethu a ninnau wedi dod i benderfyniad i symud i'r dre. Yn Ol at Shir Gar.

A dyna'r rheswm dros symud mae'n debyg. Symud a dychwelyd i dre Caerfyrddin lle treuliwyd ein harddegau yn cerdded ei strydoedd ac yn llechu yn ei chilfachau.

Wedi hen fynd y mae rhai mannau fel y siop lyfrau yn Heol y Brenin lle darganfyddais fy hoffter o lyfrau neu'r caffi tanddaearol (wel teimlai felly) y Coop ger Boots gynt. Ond daeth orielau newydd yn eu lle i harddu Stryd y Brenin a chlywais eisoes bethau da am ansawdd coffi Atom, sef y ganolfan Gymraeg newydd yno.

A dyma fi felly, yn ysgrifennu yn fy stydi newydd a fydd gobeithio yn fyfyrgell go iawn wedi i ni osod pob dim yn ei le. Un broblem fawr sydd gennym, sef dwy gath sydd fel yin a yang o ran personoliaethau. Ac maen nhw wedi drysu'n llwyr. Cawsom dabledi gwrth-ofidio i'w rhoi iddynt ond neithiwr roeddwn yn teimlo fel cymryd rhai fy hun!

Ar hynny, dyma feddwl am y miloedd ar filoedd o blant sydd wedi gorfod gadael popeth i ffoi a bod ar ryw dragwyddol daith o groesi ffin o un wlad amheus ohonynt i fan arall.

Mor hwyrfrydig fu'n gwleidyddion i geisio dygymod a'r broblem ac mor anffodus yw hi bod yna rai sydd yn manteisio ar sefyllfa'r anffodusion drwy esgus dweud eu bod hwythau o Syria er mwyn cael lloches.

Dyna roi gwedd newydd ar ein symudiad pitw ni. Ac ar yr holl bethau y bu'n rhaid eu gwaredu sef "tat", gair un aelod o'r teulu amdanynt.

Ar ddiwedd y dydd, nid oes modd prynu'r peth mwyaf gwerthfawr o bob dim sef cysur cariad, cartref a sicrwydd.

Beth a ddaw o sylw Simone Weil mai angen mwyaf pobl yw gwreiddiau tybed? Gwae ni "am fyw mewn oes mor ddreng".

Mae'r Athro Menna Elfyn yn Gyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant walesonline/cymraeg

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Sep 24, 2015
Words:475
Previous Article:MORNING SERIAL.
Next Article:Super-moon's total eclipse spectacular; For about one hour and 12 minutes in the small hours of Monday morning people across Wales will have the...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters