Printer Friendly

BLWYDDYN WEDI'R BRAWD MAWR; Gwenan Davies ar helyntion Glyn ac Imogen ers gadael y Ty.

BETH mae bachgen sydd yn ei arddegau o Flaenau Ffestiniog, a merch brydferth o Lanelli wedi llwyddo i wneud na wnaeth Rhodri Morgan, Tom Jones na Catherine Zeta Jones erioed? Perswadio'r papur tabloid, The Sun i roi pennawd Cymraeg ar ei dudalen flaen.

Dyma un digwyddiad yn unig sydd wedi ei gwneud hi'n flwyddyn arbennig i Glyn Wise ac Imogen Thomas.

Flwyddyn yn ol roedd y ddau ymhlith y miloedd o bobl ar hyd a fled y wlad oedd yn awchu am gael mynd ar y rhaglen realaeth Big Brother, sydd bellach yn ffenomenon rhyngwladol. Roedd Glyn yn Brif Ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy yn paratoi ar gyfer ei arholiadau Lefel A, gan weithio fel achubwr bywyd rhan amser yn ei bwll nofio lleol ym Mlaenau Ffestiniog. Roedd Imogen, cyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun y Strade, yn byw yn Llundain lle'r oedd yn gweithio mewn clwb nos. Heddiw mae'r ddau yn wynebau cyfarwydd i filiynau o bobl ac yn eiconau Cymreig.

Ydi, mae hi wedi bod yn flwyddyn a hanner i Imogen a Glyn wrth i'r ddau gael eu taflu i'r peiriant cvhoeddusrwvdd sydd yn dod yn sgil y Brawd Mawr. Gyda thy Big Brother wedi agor ei ddrysau unwaith yn rhagor, gan gloi tri ar ddeg o gystadleuwyr sy'n awchu am enwogrwydd am dri mis dros yr haf, beth yw hanes tenantiaid Big Brother 7 bellach?

Yn y rhaglen Glyn & Imogen yr wythnos hon fe gawn glywed sut mae byw dan olwg manwl camerau Big Brother yn y ty ac yna ysbienddrych y wasg sydd wedi newid eu bywydau.

Cyn mentro i dy'r Brawd Mawr roedd Imogen eisoes wedi magu bias am fywyd deniadol llawn enwogrwydd ar ol iddi ennill cystadleuaeth Miss Wales yn 2003 a theithio i Tsieina er mwyn cystadlu yn Miss World. Wedi graddio gyda BSc mewn Astudiaethau Iechyd a Seicoleg, aeth ymlaen i geisio adeiladu ar ei llwyddiant yn y byd modelu gan ymddangos mewn hysbysebion. Ac er nad oedd yn wyneb cyfarwydd yn mynd mewn, ers gadael y ty ar ddiwrnod 86 y gystadleuaeth, bum niwrnod cyn y ffeinal ac ymadawiad Glyn, mae'r flwyddyn aeth heibio wedi sicrhau ei bod yn cael ei hadnabod ble bynnag yr ai.

Yma yng Nghymru fe ymddangosodd ar raglenni fel Pobol y Cwm, Wedi 7, Uned 5 a Jonathan gan greu cyn argraff ar y gwylwyr. Fe'i enwebwyd y Gymraes fwyaf rhywiol yn 2006 gan wthio ser fel Charlotte Church a Catherine Zeta Jones o'r neilltu. Yng ngweddill Prydain, mae ei bywyd cymdeithasol wedi ennill cymaint sylw a'i lluniau mewn cylchgronau i ddynion, wrth iddi gael ei chysylltu gydag enwogion y byd pel droed, Lee Trundle, Dwight York a Cristiano Ronaldo a'r comediwr a chyflwynydd rhaglen Big Brother's Big Mouth, Russell Brand. Mae Imogen yn deall y daw cyhoeddusrwydd i ganlyn rhaglen mor boblogaidd, ac nid yw'n difaru dim o'i phrofiadau.

"Wy wedi cwrdd a llawer o bobl fyddwn i heb gwrdd a nhw oni bai am y rhaglen. Mae Big Brother wedi rhoi rhywbeth i fi na fyddwn i wedi ei gael fel arall. Am hynny, wy'n gwerthfawrogi'r cyfle yn fawr," meddai.

Yn ystod wythnosau cyntaf y gyfres rhybuddiwyd Glyn ac Imogen i beidio a siarad gyda'i gilydd yn y Gymraeg, a oedd, yn ol y cynhyrchwyr, yn ffordd o siarad mewn cod. O ganlyniad cafodd nifer o'r gwylwyr Cymreig eu cynhyrfu'n Ian, ac wedi cwynion di-ri bu'n rhaid i'r rhaglen ildio ei phenderfyniad (gydag is-deitlau yn ymddangos ar y sgrin pan fyddai'r ddau yn sgwrsio yn Gymraeg). Datblygodd cyfeillgarwch brawdol rhwng y ddau drwy'r iaith a daeth y Gymraeg yn destun trafod ar hyd a lied y wlad.

Yn nhy'r Brawd Mawr fe lwyddodd Glyn i ennill cefnogwyr ym mhob cwr o Brydain. Gwyliodd y gynulleidfa'r bachgen diniwed 18 oed o Flaenau am 91 diwrnod yn prifio - erbyn diwedd ei gyfnod yn y ty roedd hyd yn oed yn gallu berwi wy ar ei ben ei hun!

Wedi gadael y ty mae Glyn wedi dod yn ymgyrchydd brwd dros yr iaith, gan barhau a'r gwaith a ddechreuodd yno. Ond bellach, mae hyn yn cael ei wneud o amgylch ei fodelu ar gyfer cylchgronau, ei ymddangosiadau niferus ar deledu - Uned 5, Planed Plant - a'i waith cyflwyno ar C2 Radio Cymru. Mae ei brofiadau hefyd wedi eu cofnodi yn y llyfr Blwyddyn Fawr Glyn Wise, a gyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos ddiwethaf.

Ar ol iddynt gamu o'r tywyllwch i olau llachar y camerau a byd y Brawd Mawr, mae Glyn ac Imogen wedi profi blwyddyn y byddai nifer o ieuenctid Cymru ond yn gallu breuddwydio amdani.

It's been a year like no other for Glyn Wise from Blaenau Ffestiniog and Imogen Thomas from Llanelli, as they take us through the ups and downs of life after Big Brother.

GLYN & IMOGEN, Nos Fercher, 9pm, S4C. Repeated 9.30pm on Friday with on-screen English subtitles

CAPTION(S):

Glyn Wise a Imogen Thomas (prif lun) a Glyn ar y rhaglen
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jun 2, 2007
Words:821
Previous Article:overheard.
Next Article:Llygedyn o obaith ym mywyd caled Bev.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters