Printer Friendly

BITRI e tlaa emisetsa dipone tsa mekgwatha kwa Moshupa.

Mogolwane wa lekalana la Botswana Institute for Technology Research and Innovation (BITRI) kwa Kanye, Rre Sebusang Sebusang a re dipone tsa mekgwatlha di le 475 di tla a emisediwa ka tsa boleng jo bo kwa godimo kwa Moshupa.

E rile a bua kwa phuthegong ya khansele potlana ya Moshupa a bolela fa se, se tsile morago ga gore dipone tse di neng di tsentswe pele di seka tsa dira jaaka go ne go solofetswe.

O tlhalositse fa ba dirile dipone tse disha tse ba solofetse gore di tlaa dira sentle ka jaana ba tsweletse ka go di baya leitlho.

Rre Sebusang a re go okeditswe dikapa molelo tsa dipone tseo go tswa mo bobeding go ya kwa borarong go netefatsa gore di boneesetsa kgakala e bile di nna le molelo o montsi le mo nakong ya mariga, mme a solofetsa gore tiro e, e tla a simolola Mopitlo a le lesome.

E rile a tswa la gagwe, mokhanselara Olebogeng Sethibe a lebogela tshwetso ya BITRI, a tlatsa ka gore ba ntse ba palelwa le ke go araba banni mabapi le go sa dire sentle ga dipone mo motseng.

O ne ntsha kgakololo ya gore puso e ne e tsena mo ditumalanong tse di tseneletseng le dikhamphani tse e di neelanag ditiro gore e re go nna le ditlamorago tsa go nna jaana go bo go na le se ba itsetsepetseng ka sone. A re go gokela dipone tseo ga go a tlela puso ka ditshenyegelo tsa madi fela, a tlatsa ka gore gona le tatlhegelo ya nako le go latlhegelwa ke tshepho ga batho mo ditlamelong tse ba di direlwang ke puso.

Mme Ponatshego Tshiping ene o ne a gakolola BIRI gore mo isagong ba ne ba netefatsa gore ba dira dipatlisiso tse di tseneletseng ka dithoto tsa bone pele ga ba di anamisa.

O ne gape a kopa BITRI gore e sekaseke mogopolo wa go rekisetsa babwebi ba ba ikemetseng ka jaana dithoto tsa bone di le botlhokwa e bile di ka fetola matshelo a batho segolo bogolo kwa masimong.

Fa a ba kgwa dikgaba Rre Sebusang o ne a kopa maitshwarelo gore dipone tsa Moshupa tse a supileng fa e ne e le tiro ya bone ya ntlha di bo di sa dira jaaka ba ne ba solofetse, a re sebe sa phiri ke gore kwa tshimomologong kakanyo e ne e le gore megopolo e tla atlega le fa go sanke go tlhokega makgwere.

A re ba sekaseka kgang ya go rekisetsa Batswana mo tsamaong ya nako mme a tlhalosa fa seo setla tsaya nako ka jaana BITRI e santse e na le melala ya ditiro lefatshe ka bophara.

COPYRIGHT 2019 Knowledge Bylanes
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Botswana Daily News (Gaborone, Botswana)
Date:Feb 25, 2019
Words:485
Previous Article:Japan supports Botswana's transformation drive.
Next Article:Ngwana ke ngwana' - Siele.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |