Printer Friendly

BANDIT YN GIGIO S4C, Dydd Mawrth, 10pm.

Mae'r criw yn l ar gyfer cyfres newydd sbon ar ei newydd wedd ac maen nhw'n barod i rocio ar hyd a lled Cymru.

Gan ddechrau nos Fawrth bydd Huw Evans a Huw Stephens yn cyflwyno pob rhaglen o lwyfan digwyddiad arbennig Bandit yn Gigio mewn chwe lleoliad yng Nghymru. Byddan nhw'n dechrau nos Fawrth yn Neuadd Hendre, ger Bangor, ble bydd cerddoriaeth gan Colorama, Violas a Cloud4mations.

Bydd pob rhaglen yn fwrlwm o gerddoriaeth fyw gan rai o fandiau ac artistiaid mwyaf y Sn Roc Gymraeg, ynghyd golwg gyffredinol a chyffrous dros y newyddion diweddaraf - y bandiau, digwyddiadau a'r lleoliadau.
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 5, 2011
Words:101
Previous Article:PETHE S4C, Dydd Mawrth, 9.30pm.
Next Article:BYW YN Y BYD S4C, Dydd Mercher, 8.25pm.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters