Printer Friendly

Ateb y galw am glasuron; Y CELFYDDYDAU.

Byline: Gan TUDUR H JONES

MAE 'na ambell i gyfrol a ddylai fod ar y silff ym mhob un cartref. Mae'r Beibl yn un, p'un ai ydych chi'n grefyddol ai peidio, mae Hen Benillion (fel y soniwyd o'r blaen ar y tudalennau hyn) yn un arall. Efallai y dylai Cerddi, T H Parry-Williams fod yno, a Cherddi'r Gaeaf, R Williams Parry mae'n debyg.

Ac yn sicr fe ddylid cadw lle i Dail Pren, yr unig gyfrol o farddoniaeth gan Waldo Williams.

Mae'r llyfr, a gyhoeddwyd gyntaf ym 1956 wedi bod allan o brint ers 1991, pan gafodd yr argraffiad dwytha ei gyhoeddi gan wasg Gomer.

Rwan mae'r cyhoeddwyr wedi mynd un cam ymhellach, ac wedi cyhoeddi argraffiad cain, clawr caled, o'r casgliad, fel y cyntaf yn y gyfres newydd Clasuron Gomer.

"Mae'r galw dal yn daer am y Dail Pren," meddai Mererid Hopwood yn y rhagair i'r argraffiad newydd, a ddyluniwyd gan Olwen Fowler.

"Beth tybed yw cyfrinach apl Dail Pren? Mae'n siwr bod gan bob darllenydd ei ddamcaniaeth ei hunan. Ond i mi, un o'r atebion, heb os, yw grym diffuantrwydd y canu... Mae'r taerineb sydd ym mhob llinell yn ein cario ni gydag ef ac yn ein galluogi ni i ddirnad ei weledigaeth," medd Mererid.

Meddai Elinor Wyn Reynolds, golygydd llyfrau Cymraeg Gwasg Gomer: "Fedra i ddim meddwl am gyfrol o farddoniaeth Gymraeg mwy eiconig na Dail Pren... Mae cymaint o gerddi Waldo wedi'u hysgythru nid yn unig ar ein cof ond ar ein calonnau ni hefyd. Mae geiriau'n bethau pwysig a phrin a'r geiriau iawn yn brinnach fyth.

"Mae Dail Pren yn em o gyfrol ac yn gychwyn gwych ar gyfres Clasuron Gomer," ychwanega.

Dail Pren; Waldo Williams; Clasuron Gomer, Gwasg Gomer; clawr caled; pounds 7.99 . Pa lyfr ddylai fod yn hanfodol i bob cartref yn eich tyb chi, a pham? Ysgrifennwch atom: Yr Herald Cymraeg, 14 Stryd y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG cymraeg@dailypost.co.uk

CAPTION(S):

Waldo Williams
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Sport
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jan 12, 2011
Words:327
Previous Article:Ydw wir, dwi'n mwynhau mynd at y deintydd.
Next Article:Mae ail-ymweld ag ambell i le yn well na'r tro cyntaf bron.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters