Printer Friendly

Artmis siklooksijenaz-2 aktivitesi gosteren bilateral ureter polipleri: bilateral ureteral polyps with increased cyclooxygenase-2 activity.

Ozet

Kronik inflamasyon, displazi ve urolitiazisin eslik ettigi bilateral ureteral polip saptadigimiz 42 yasindaki kadin hastanin klinik ye patolojik ozellikleri sunularak literatur esliginde tartisilmistir. Bilateral yan agrisi nedeniyle baska bir merkeze basvuran hastada urolitiyazis saptanmis, ureteroskopide bilateral ureteral polipler izlenmis ve alinan biyopsilerin patoloji sonucu in situ uretelyal karsinom olarak rapor edilmistir. Hastanin 22 yil sure ile gunde 1 paket sigara kullanimi oykusu mevcuttur. Klinigimize refere edilen hastaya sistoskopi ve bilateral ureteroskopi yapildi. Sistoskopide patolojik bulgu saptanmazken, ureteroskopide sagda distal ureter lumeninde 3 cm'lik, solda ise ureteri orta kismindan alt ucuna dek dolduran polipoid lezyonlar iziendi. Bu lezyonlardan biyopsiler ve selektif idrar ornekleri alindi. Patolojik incelemesi sonucu kronik ureterit ve urotelyumda hafif displazi, selektif idrar sitoloji incelemeleri ise benign olarak rapor edildi. Poliplerin immmunhistokimyasal olarak incelenmesi siklooksijenaz-2 (COX-2) aktivitesi acisindan artmis ekspresyon gosterdiklerini ortaya koydu. Bu olgu, urolitiazis ile basvuran hastalarda birlikte ureteral polipler de saptanabilecegini gostermektedir. Bu lezyonlar genellikle benign olmakla birlikte, yanlislikla patolojik olarak malign seklinde tani alabilirler. Olgumuzda oldugu gibi, ozellikle uzun sureli sigara icme oykusu olan hastalarda bu lezyonlarin malign potansiyelti tarn bilinmemektedir. Bu lezyonlara inflamasyon eslik edebilir ve artmis COX-2 aktivitesi saptanabilir.

Anahtar sozcukler: COX-2 ekspresyonu; inflamasyon; malignite; ureter polipleri.

Abstract

The clinical and pathological findings in a 42-year-old female with bilateral ureteral polyps associated with chronic inflammation, dysplasia, and urolithiasis were presented and discussed along with the literature. Urolithiasis was detected in the patient who had initially applied to another centre with bilateral flank pain; the ureteroscopy had revealed bilateral ureteral polyps; and the pathological diagnosis of biopsy specimen was in situ urothelial carcinoma. She had a history of smoking 1 package of cigarettes/day for 22 years. Cystoscopy and bilateral ureteroscopy were performed in our clinic. No pathologic finding was detected in cystoscopy, but a 3-cm polyp in the distal right ureter lumen and another polyp filling the left ureter almost completely from the mid to distal part were observed in the ureteroscopy. Biopsies were taken from the polyps with additional selective urine samples from the ureter. The pathological evaluation revealed chronic ureteritis and mild urothelial dysplasia, and the selective urinary cytological examinations were reported as benign. The immunohistochemical evaluation demonstrated increased cyclooxygenase-2 (COX-2) expression of the polyps. The present case showed that ureteral polyps may be detected in patients with urolithiasis. Although these lesions are usually benign, they may be pathologically misdiagnosed as malignant. The malignant potential of these lesions is not known, particularly in patients with long-term smoking history as in our case. Inflammation may be associated with these lesions and an increased COX-2 expression may be detected.

Key words: COX-2 expression; inflammation; malignancy; ureteral polyps.

Fibroepitalyal polipler ureterin en sik gorulen benign lezyonlanndanchr. Histopatolojik olarak transizyonel epitel ile kapli fibroz stromaya sahiptirler. Mikroskopik olarak bu lezyonlara odem, konjesyon ve mononukleer hucre infiltrasyonu eslik edebilmektedir. Seluler ya da sitolojik atipi genellikle izlenmese de bu lezyonlarin malign potansiyeh bilinmemektedir. Eriskin erkeklerde daha sik gorulmektedir. Ureterin herhangi bir yerinde saptanabilirler. Bu lezyonlann olusumunda kronik irritasyon, infeksiyon, inflamasyon, uriner sistem tas hastaligi olabilecegi ya da bu lezyonlann konjenital yavas buyuyen lezyonlar olabilecekleri one surulmektedir. (1), (2)

Bu makalede kronik inflamasyon ve uriner sistem tas hastaliginin eslik ettigi bilateral ureteral polip saptadigimiz 42 yasmdaki bayan hastanm klinik ve patolojik ozellikleri sunularak literatur esliginde tartisilmistir.

Olgu sunumu

Alti ay once bilateral yan agrisi nedeniyle bir dis merkeze basvuran 42 yasindaki bayan hastada yapilan abdominopelvik ultrasonografi ve intravenoz urografide sag bobrek alt polde 1.5x1 cm'lik ve sol bobrekte milimetrik opasiteler saptanmistir. Sag bobrek alt poldeki tas icin bir seans extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) yapilmistir. Agrilarin gecmemesi uzerine ayni dis merkezde hastaya sistoskopi ve bilateral ureteroskopi (URS) yapilmistur. Her iki ureterde polipoid lezyonlar izlenerek biyopsi alinmis ve bilateral double J ureter kateteri yerlestirilmistir. Biyopsilerin patolojik inceleme sonucu in situ urotelyal karsinom olarak rapor edilmis. Postoperatif donemde yapilan batin bilgisayarli tomografide, sagda daha belirgin olmak uzere bilateral pelvikaliksiyel dilatasyon ve uriner sistemdeki bilateral doulbe J stent izlenmistir. Hasta daha sonra klinigimize refere edilmistir. Patoloji preparatiarinin hastanemiz patoloji laboratuarinda tekrar incelenmesi sonucu interstisyel sistit olarak rapor edildi. Hastanin 22 .yildir gunde 1 paket sigara icme oykusu mevcut idi. Ozgecmisinde baska ozellik olmayan hastanin fizik incelemesinde bilateral ureter trase hassasiyeti mevcut idi. Klinigimize yatirilan hastaya sistoskopi ve bilateral URS yapildi.

Sistoskopide patolojik bulgu saptanmadi. URS'de sagda distal. ureter lumeninde 3 cm'lik polipoid lezyon, solda ise ureter orta kismindan baslayan ve ureter alt ucuna dek ureteri dolduran (spagetti seklinde) polipoid lezyon izlendi (Sekil 1). Lezyonlardan biyopsi ahndi ve bilateral ureterlerden sitolojik inceleme icin selektif idrar ornekleri alindi Bilateral 5F 28 cm double J ureteral stent yerlestirildi Biyopsilerin patolojik incelemesi sonucu kronik ureterit (sag ve sol ureteral polip) olarak degerlendirilirken, selektif idrar sitoloji incelemeleri benign olarak rapor edildi. Hastanin patoloji preparatlari Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali'nda yeniden degerlendirildi ve siklooksijenaz-2 (COX-2) aktivitesi acisindan immunhistokimyasal inceleme yapildi. Mikroskopik incelemede urotelyumda hafif displazi ve kronik inflamasyon izlendi (Sekil 2). Immunhistokimyasal incelemede ise urotelyal artmis COX-2 ekspresyonu izlendi (Sekil 3).

Tartisma

Ozellikle kronik inflamasyonun eslik ettigi polipoid sistit, siklikla mukoza hasarina karsi olusan bir reaksiyon olarak olusmaktadm Bu lezyonlar ureterde olustugunda "polipoid ureterit" olarak isimlendirilmektedir. Ancak, bu lezyonlarin histopatolojik degerlendirmesinde yanlis olarak dusuk ya da yuksek dereceli noninvazif papiller urotelyal karsinom, papiller urotelyal neoplasm, papillom, urotelyal neoplazi, karsinoma in situ ve skuamoz karsinom gibi tanilar konulabilmektedir. (3) Bizim olgumuz da ilk olarak bir dis merkezde in situ urotelyal karsinom tanisi almistir. Oykude makroskopik hematuri, yan agrisi, uriner sistem tas hastaligi, prostat kanseri nedeniyle radyoterapi almis olmak, mesane ya da ureter karsinomu nedeniyle tedavi almis olmak, uriner sistemde uzun sureli stent varligi ve kolovezikal fistul saptanabilmektedir. (3) Bizim olgumuzda da oykude uriner sistem tas hastaligi ve yan agrisi mevcut idi. Endoskopik olarak bu lezyonlar polipoid gorunumlu, trabekule, eritemli ve odemli bulloz polipler seklinde izlenmektedir. (3) Benzer sekilde olgumuzda oykude, uriner sistem tas hastaligi oykusu ve yan agnsi mevcut idi. Endoskopik olarak lezyonlar polipoid gorunumunde idi (Sekil 1).

Vucutta prostanoidler (prostaglandin ve tromboksanlar) COX enzimleri tarafindan sentezlenirler. Bu enzimlerden COX-1 enzimi, normal kosullarda bircok dokuda sentezlenmekte ve fizyolojik fonksiyonlann saglanmasinda rol oynamaktadir. (4) Mukozal hasarlanma, sinir stimulasyonu, inflamatuvar mediatorlerin salgilanmasi ve duz kas gerilmesinin COX-1 aktivitesini arttirarak prostanoidlerin sentezini arttirdigi bilinmektedir. (5) Buna karsin COX-2 enziminin aktivitesi ise inflamasyon, cesitli buyume faktorleri ve tumor hucrelerinden salgilanan sitokinler ile uyarilmaktadir. (4), (6), (7)

Son yillarda renal hucreli karsinom, prostat karsinomu ve urotelyal karsinom gibi urolojik tumorleri de iceren cesitli yayinlarda kronik inflamasyonun epitelyal kanser gelisiminde onemli rol oynayabilecegine dikkat cekilmektedir. (4), (8), (9) Ozellikle tekrarlayan inflamasyona bagli olusan tekrarlayan hucre hasari ve iyilesmenin malignite olusumunda etyolojik faktor olabilecegi bildirilmektedir. (4) Inflamasyon ile birlikte COX-2 ekspresyonunun artmasinin prostaglandin sentezinde artisa, prokanserojenlerin kanserojenlere donusumune, apoptozisin inhibisyonuna ve angiogenezisde artisa yol acabilecegi bildirilmektedir. (4), (10)

Insanda mesanenin transizyonel karsinomunda COX-2 ekspresyonunun artmis oldugu daha once bildirilmistir. (11), (12) Buna karsin urotelyal inflamatuvar polipler ile urotelyal karsinom gelisimi arasindaki iliski arastirilmamistir. Bu nedenle 22 yildir gunde 1 paket sigara icimi oykusu olan hastamizda saptadigimiz bilateral ureter poliplerinde histopatolojik olarak ayrica COX-2 aktivitesini immunohistokimyasal olarak inceledik. Konu ile ilgili Ingilizce yayinlara ulasmak icin yaptigimiz PubMed taramasmda, ureteral poliplerde COX-2 aktivitesini arastiran bir yayina rastlamadik. Olgumuzdaki ureter poliplerinde ise COX-2 aktivitesinin artmis oldugunu saptadik (Sekil 3). Kronik inflamasyonun, urotelyumda hafif displazinin (Sekil 2) ve artmrs COX-2 aktivitesinin (Sekil 3) eslik ettigi ve oykude uzun sureli sigara iciminin oldugu bu lezyonlar karsinogenez onculu olabilir. Bu nedenle, bu olgu sunumunun konu ile ilgili olarak yapilabilecek olan baska klinik calismalar (orn. ust uriner sistem transizyonel hucreli karsinomlarinda) icin bir fikir olusturabilecegini dusunuyoruz.

COX-2 ekspresyonu pozitifligi intrasitoplazmik boyanma olarak gorulmektedir. Burada, semikantitatif olarak normal mukozaya gore boyanma artisi seklinde yorumlanmistir Normal mukozada hucrelerin yaklasik %25'inde zayif boyanma gorulmustur. Hucrelerin %75'inden cogunda sitoplazmik kuvvetli boyanma, yuksek COX-2 ekspresyonu olarak yorumlanmistm COX-2 ekspresyonu cut-off degeri normal mukozada negatif ya da % 10-20 zayif boyanma gosterebilmektedir (Sekil 3 ve 4). Bu degerler literaturdeki diger yayinlarda da bildirilmistir. (13), (14)

Ureterde saptanan benign poliplerin geleneksel tedavisi acik cerrahi ile rezeke edilmeleridir. Ufak boyutlu poliplerin tedavisinde daha cok endoskopik rezeksiyon onerilirken, daha buyuk boyutlu (>6 cm) poliplerin tedavisr ise gunumuzde tartismalidir. Endoskopik tedavide, poliplerin ureteroskopik rezeksiyon ile eksize edilmeleri onerilmektedir. (15), (16) Ozellikle son yillarda endourolojide laser kullanimi giderek yayginlasmistir Ureter poliplerinin de endoskopik tedavisinde holmium yttrium-aluminum-garnet laser kullaniminin minimal invazif bir yontem olarak basan ile uygulanabilecegi bildirilmistir. Bu yontemde poliplerin sap kismi laser yardimi ile hasarlanmakta ve bu sekilde ureter ile baglantisi ayrilan tum polip endoskopik olarak disariya almabilmektedir. (17) Bizim olgumuzda, poliplere dis merkezde yapilmis olan biyopsi sonuclari in situ urotelyal karsinom ve interstisyel sistit olarak rapor edilmis oldugu icin, yeniden URS ve biyopsi yapilmistir Patoloji sonucu urotelyumda hafif displazi ve kronik inflamasyon olarak rapor edilmi olan hastamiz ek tedavi istememistir ve izleme alinmistir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Sonuc olarak, hematuri, yan agrisi ve urolitiazis ile basvuran hastalarda birlikte ureteral polip de saptanabilir. Bu lezyonlar siklikla benign olmakla birlikte yanlislikla patolojik olarak malign olarak tarn alabilirler. Olgumuzda oldugu gibi, hafif displazinin ve kronik inflamasyonun es1ik ettigi ve ozellikle uzun sureli sigara icme oykusu olan hastalarda bu lezyonlarin malign potansiyeli gunumuzde tam bilinmemektedir. Bu lezyonlarda artmis COX-2 aktivitesi saptanabilir ve bunun klinik onemi yapilacak baska calismalar ile arastirilmalidir.

Yansma (Correspondence): Uzm. Dr. Abdullah Erdem Canda. Ankara Ataturk Eptim ye Arastirma Hastanesi, 1.Uroloji 06800 Bilkent, Ankara, Turkiye.

Tel: 0532 261 11 05 e-posta: erdemcanda@yahoo.com

Kaynaklar

(1.) Turunc T, Kuzgunbay B, Canpolat T. Ureteral fibroepithelial polyps with calculi: a case series. J Med Case Reports 2008;2:280.

(2.) Williams TR, Wagner BJ, Corse WR, Vestevich JC. Fibroepithelial polyps of the urinary tract. Abdom Imaging 2002;27:217-21.

(3.) Lane Z, Epstein JI. Polypoid/papillary cystitis: a series of 41 cases misdiagnosed as papillary urothelial neoplasia. Am J Surg. Pathol 2008;32:758-64.

(4.) Mungan MU, Gurel D, Canda AE, Tuna B, Yorukoglu K, Kirkali Z. Expression of COX-2 in normal and pyelonephritic kidney, renal intraepithelial neoplasia and renal cell carcinoma. Eur Urol 2006;50:92-7.

(5.) Canda AE, Cross RL, Chapple CR. Pharmacology of the lower urinary tract and management of overactive bladder. J Turkish German Gynecol Assoc 2006J:146-58.

(6.) Erkizan 0, Kirkali G, Yorukoglu K, Kirkali Z. Significance of heat shock protein-27 expression in patients with renal cell carcinoma. Urology 2004;64:474-8.

(7.) Shureiqi I, Lippman SM. Lipooxygenase modulation to reserve carcinogenesis. Cancer Res 2001;61:6307-12.

(8.) Stock D, Groome PA, Siemens DR. Inflammation and prostate cancer: a future target for prevention and therapy? Urol Clin North Am 2008;35:117-30.

(9.) Michaud DS. Chronic inflammation and bladder cancer. Urol Oncol 2007;25:260-8.

(10.) Xu XC. COX-2 inhibitors in cancer treatment and prevention, a recent development. Anticancer Drugs 2002;13:127-37.

(11.) Shariat SF, Pahlavan S, Baseman AG, Brown RM, Green AE, Wheeler TM, et al. E-cadherin expression predicts clinical outcome in carcinoma in situ of the urinary bladder. Urology 2001;57:60-5.

(12.) Hilmy M, Campbell R, Bartlett JMS, McNicol AM, Underwood MA, McMillan DC. The relationship between the systemic inflammatory response, tumour proliferative activity, T-lymphocytic infiltration and COX-2 expression and survival in patients with transitional cell carcinoma of the urinary bladder. Br J Cancer 2006;95:1234-8.

(13.) Jaal J, Doter W. Radiation induced inflammatory changes in the mouse bladder: the role of cyclooxygenase-2. J Urol 2006;175:1529-33.

(14.) Shariat SF, Kim JH, Ayala GE, Kho K, Wheeler TM, Lerner SP. Cyclooxygenase-2 is highly expressed in carcinoma in situ and T1 transitional cell carcinoma of the bladder. J Urol 2003;169:938-42.

(15.) Baltogiannis D, Kafetsoulis A, Giannakis D, Saito M, Miyagawa I, Sofikitis N. Fibroepithelial polyp of distal ureter with periodic prolapse into bladder. Urol Int 2008;80:338-40.

(16.) ISIKay L, Ozdemir G, Altan SA, Akgul T, Gonenc F. A distal protruding ureteral polyp looking like a bladder mass. Urol Int 2002;69:323-4.

(17.) Sun Y, Xu C, Wen X, Ren S, Ye H, Gao X, Gao X. Is endoscopic management suitable for long ureteral fibroepithelial polyps? J Endourol 2008;22:1459-62.

Yazisma (Correspondence): Uzm. Dr. Abdullah Erdem Canda. Ankara Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, 1.Uroloji Klinigi, 06800 Bilkent, Ankara, Turkiye.

Tel: 0532 261 11 05 e-posta: erdemcanda@yahoo.com

Abdullah Erdem Canda, (1) Ali Fuat Atmaca, (1) Alparslan Demirci, (1) Tulay Canda, (2) Aykut Onursever, (3) Derya Balbay (1)

(1.) Ankara Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, 1. Uroloji Klinigi, Ankara

(2.) Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, izmir

(3.) Ankara Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Klinigi, Ankara
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Canda, Abdullah Erdem; Atmaca, Ali Fuat; Demirci, Alparslan; Canda, Tulay; Onursever, Aykut; Balbay,
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Mar 1, 2010
Words:2060
Previous Article:Kahramanmaras ilkogretim okullarina devam eden erkek ogrencilerde dis genital organ anomali prevalansi: the prevalence of external genital organ...
Next Article:Self-amputation of testis: a case of compulsive masturbation: testisin hastanin kendisi tarafindan amputasyonu: bir kompulsif masturbasyon olgusu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters