Printer Friendly

Ar eich marciau, barod, Clwb!

BYDD gwasanaeth chwaraeon dydd Sul newydd S4C yn orlawn o redeg, pasio, pedlo, neidio, a chicio, nes bydd y gwylwyr bron yn fyr o wynt Mae Clwb yn cychwyn yfory ac yn ystod y tymor bydd yn darlledu rygbi byw o'r Guinness Pro12, pel-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru yn ogystal ag uchafbwyntiau o'r gemau eraill, seiclo rhyngwladol, rasio ceir a ralio ar bob lefel, a rasio ceffylau o Ffos Las a chwaraeon eraill o Gymru a thu hwnt.

Yfory ar Clwb bydd Sgorio yn darlledu'r gem yn Uwch Gyngrhair Cymru rhwng Y Rhyl ac Aberystwyth yn fyw o Stadiwm Corbett Sports am 12.45pm ac am 3.45pm bydd Clwb Rygbi yn teithio i'r Eidal ar gyfer y gem Guinness Pro12 rhwng Zebre a'r Gleision yn fyw o Stadiwm Aprile.

Dylan Ebenezer fydd prif gyflwynydd Clwb, gan ddod a'r newyddion a'r sgoriau diweddaraf o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a thu hwnt, gan gynnwys y diweddaraf o Uwch Gynghrair Barclays yn Lloegr.

Rondo Media fydd yn cynhyrchu'r gwasanaeth o'u stiwdio yng Nghaernarfon. Ond bydd amrywiaeth o gwmniau cynhyrchu a darlledwyr yn cynhyrchu rhaglenni unigol o dan faner Clwb. Bydd yn cynnwys y brandiau adnabyddus Sgorio, Clwb Rygbi a Ralio+.

"Mae llawer wedi cymharu'r rhaglen a Grandstand, ac mi fydda i fel Des Lynam - ond gydag iPad yn lle mwstas!" meddai Dylan Ebenezer.

"Pel-droed a rygbi fydd y prif chwaraeon, ac mi fyddwn ni hefyd yn rhoi sylw i seiclo, treiathlons, falle bydd yna ychydig o feicio mynydd, a llawer o chwaraeon eraill llai adnabyddus. Mae'n anhygoel faint o wahanol gampau sydd yna a dweud y gwir, a chymaint o bobl dalentog ym maes chwaraeon yng Nghymru, mae gennym gymaint o athletwyr talentog.

"Ry'n ni ishe i chi gymryd rhan hefyd, felly cofiwch drydar @ClwbS4C. Mae 'ngwraig i'n casau 'mod i ar fy iPad gymaint ond bydd hyn yn esgus perffaith! Ry'n ni ishe clywed ganddoch chi - da neu ddrwg, ac os bydd unrhyw newyddion o'r byd chwaraeon yn torri yn ystod y rhaglen, mi fyddwn ni'n trafod hynny'n syth."

Nid dim ond yr arbenigwyr fydd yn rhannu eu barn am gemau'r diwrnod ar Clwb. Bydd digon o gyfle i gefnogwyr a gwylwyr leisio barn, gyda chrynodebau cyson oddi ar Twitter @ClwbS4C a'r negeseuon testun.

Bydd Dylan yn croesawu nifer o westeion i'r stiwdio yng Nghaernarfon er mwyn clywed eu barn am chwaraeon, timau, y perfformwyr a'r chwaraewyr mae'r Cymry yn eu caru a'u casau, a sOn am y gefnogaeth a'u heriau dyddiol. Bydd y gwasanaeth cyfan yn cael ei gefnogi gan wefan chwaraeon ddwyieithog newydd S4C, www.s4c.co.uk/chwaraeon . Mae Sue Butler, golygydd y gyfres, yn edrych ymlaen at ddechrau'r gyfres. Mae Sue wedi gweithio gyda nifer o dimau cynhyrchu chwaraeon byw gan gynnwys yn ystod y Gemau Olympaidd, Cwpan Ryder, gemau terfynol Cwpan yr FA, Rygbi'r Chwe Gwlad a'r Grand Nationals. Mae hi'n edrych ymlaen at yr her o gynhyrchu chwe awr o chwaraeon bob brynhawn Sul.

"Roedden ni eisiau creu awyrgylch Clwb sydd yn adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd gyda chwaraeon yng Nghymru a thu hwnt," meddai Sue. "Mae yna nifer o gampau sy'n datblygu yma yng Nghymru, fel seiclo, a hynny mewn lleoliadau a thirwedd anhygoel. Os fedrwn ni adlewyrchu hynny, mi fydd yn rhoi blas o beth sydd ar gael o ran y chwaraeon a'r campau sy'n dod yn fwy poblogaidd yma yng Nghymru, fel seiclo, gyda rasys yn cael eu cynnal mewn llefydd anhygoel.

"Mi fyddwn ni'n dangos Triathlon Llanc y Tywod yn Sir Fon, a Triathlon Llanc yr Eira yng Nghapel Curig. Dyma ddigwyddiadau sy'n rhoi cyfle i arddangos ein gwlad, ac i ddangos chwaraeon."

TRANSL888 it: S4C's new sports service Clwb kicks off tomorrow and during the rugby and football season the programme will broadcast live Guinness Pro12 rugby, live Welsh Premier League football, international cycling, motorsport and rallying, horse racing from Ffos Las and other sports from Wales and beyond.

On Clwb tomorrow Sgorio has live coverage from the Corbett Sports Stadium of the Rhyl v Aberystwyth Welsh Premier League match at 12.45pm (English commentary via red button/audio selection option), and at 3.45pm Clwb Rygbi will be in Italy to bring viewers live coverage of Zebre v Cardiff Blues from the Aprile Stadium (again with English commentary via red button/audio selection option.) Clwb, S4C, yfory (tomorrow), 12.30pm (English commentary available on games)

Mae llawer wedi cymharu'r rhaglen a Grandstand, ac mi fydda i fel Des Lynam - ond gydag iPad yn lle mwstas!
COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Sep 6, 2014
Words:747
Previous Article:University's new director of enterprise.
Next Article:Teulu, cariad a chwerthin.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters