Printer Friendly

Ar adegau fel hyn rydych chi'n canfod eich ffrindiau go-iawn; Bethan Gwanas.

BARN HON fydd y golofn olaf i gyfeirio at y glun, dwi'n addo! Ond ro'n i wir isio rhannu'r gwersi pwysig dwi wedi eu dysgu yn ystod y cyfnod yma: 1. Does dim angen bod ag ofn gofyn am help, a bod gofyn am help yn gallu bod yn fendith.

Ro'n i'n meddwl mod i'n nabod aelodau o fy nheulu a fy ffrindiau yn dda, ond dwi'n eu nabod nhw gymaint gwell rwan. Mi fuodd 'na dim ohonyn nhw yn cymryd eu tro i fy ngwarchod i dros nos, ac am gyfnodau yn ystod y dydd.

Mae rhai wedi bod yn strimio'r ardd, rhai wedi chwynnu, rhai wedi bod yn coginio a hwfro, a rhai wedi fy helpu i wisgo a molchi. Mae gwneud pethau personol felly yn newid perthynas rhywun, yn dod a chi'n agosach rhywsut.

Mae hi wedi bod yn braf cael treulio amser yn eu cwmni i gyd, a hynny'n hamddenol braf a neb ar frys.

2. Mae pobl yn hoffi'r ffaith mod i'n gofyn iddyn nhw fy helpu. Dwi'n sylweddoli mod innau'n teimlo'n falch os bydd rhywun yn gofyn am fy help innau - mae'n rhoi rhyw deimlad o werth i chi tydi? Eich bod chi'n gallu gwneud gwahaniaeth, bod rhywun eich hangen chi, bod rhywun wedi meddwl amdanoch chi yn eu hawr anghenus.

Mae hi wedi bod yn braf sylweddoli bod gen i gymaint o ffrindiau da hefyd. Fel y dywedais i pan roedd y morphine yn uchel yn fy ngwaed: "I feel looooved..." Ac mae pawb angen teimlo felly weithiau.

3. Rwtsh llwyr ydi'r holl benawdau papur newydd bod y gwasanaeth ambiwlans yn methu dragwyddol. Ro'n i'n gwybod hynny eisoes wrth gwrs, ond wir rwan, mae'r criwiau ambiwlans yn arwyr - does 'na ddim byd yn ormod o broblem iddyn nhw, hyd yn oed cael clompen fel fi i lawr grisiau cul a serth yn rhyfeddol o esmwyth mewn cadair fechan. A chyrraedd acw o fewn munudau o'r alwad, a chyrraedd Bangor mewn awr!

4. Mae 'na wastad ffordd o gael Wil i'w wely. Dim ond chydig o waith meddwl sydd ei angen, ac mae modd codi/symud/agor teclyn heb blygu dros 90deg nac ymestyn yn rhy bell.

Mae modd gwneud y pethau rhyfedda efo baglau - nid dim ond cerdded. Wrth droi bagl ar ben i lawr a rhoi fy nhroed ar y ddolen, ro'n i'n gallu codi fy nghoes glec i fyny i lle ro'n i am iddi fynd. Ro'n i hefyd yn gallu gwneud gwaith physio arni felly.

5. Mae'n anodd os nad yn amhosib darllen llyfrau 'anodd' neu rhy glyfar pan rydach chi mewn ysbyty neu ar dabledi cryfion sy'n troi'ch pen yn bwdin reis. Rheswm arall dros sicrhau digon o lyfrau hawdd eu darllen, efo brawddegau byrion a digon yn digwydd i gadw'ch diddordeb. Stwffiwch hynna yn eich cetyn snob llenyddol.

6. Bydd unrhyw bwysau rydach chi wedi ei fagu ar yr ward yn disgyn i ffwrdd o fewn dyddiau - dwr oedd o. Ffiw.

7. Mae eich hwyliau yn dibynnu'n arw ar stad eich coluddion (bowels). Mae'n rhaid cael eich gweithio, a chymryd rhywbeth i negydu effaith yr holl dabledi sy'n eich gwneud yn rhwym. Viva hylif Lactulose ddeuda i!

8. Mae gwir angen i rywun ddyfeisio rhyw fath o declyn i gadw baglau efo'i gilydd pan fydd y claf yn eistedd. Yn achos clun newydd, dach chi'm fod i droi eich corff felly mae cadw eich baglau y tu ol i chi yn gamgymeriad; rhaid ceisio eu cadw o'ch blaen. Ond sut? Oni fyddai modd rhoi rhyw drydydd coes arnyn nhw, fel 'stand' beic modur, sy'n clipio'n ol o'r ffordd pan yn defnyddio'r baglau? 9. Mae angen edrych ar y berthynas rhwng baglau a channulas. Cannula (Lladin am welltyn neu gorsen fechan) ydi enw'r beipen fechan sy'n cael ei rhoi mewn gwythien yn eich llaw yn yr ysbyty (na, wyddwn i mo'r enw tan yn ddiweddar chwaith). Chwip o beth handi i roi ffisig, gwaed ac ati yn eich corff chi. Ond, os ydi rhywun angen baglau i symud o gwmpas, mae'r bali peth yn y lle anghywir! Dwn i ddim faint o weithiau wnes i fachu'r bali peth ar handlen gron fy magl. Ond efallai mai fi oedd yn dwp neu'n rhy wyllt wrth gwrs.

10. Mae'n braf cael ci ffyddlon ond mae na ffasiwn beth a bod yn rhy ffyddlon! Mae Del wedi gwrthod gadael fy ochr i ers i mi ddod adre, ac aiff hi ddim am dro efo neb, no we Jose, os ydw i o gwmpas. Aiff hi ddim hyd yn oed drwy'r drws. Dim ond Daniel a phlant Leah sy'n gallu gwneud iddi redeg i ben draw'r ardd. Diolch byth bod Mam yn gallu ei chael i mewn i gefn y jip, ac mi eith am dro yn ddigon hapus wedyn.

11. Os ydach chi isio i rywun eich gwerthfawrogi fel colofnydd - methwch ddedlein a gadewch i'r papur wneud hebddach chi am wythnos. Dyna pryd maen nhw'n gweld eich hangen chi!

Diolch i chi gyd am eich geiriau a'ch cardiau caredig - ac i'r rheiny sydd wedi hen gael llond bol, bydd dim mwy o gyfeirio at gluniau o hyn ymlaen, fel y dywedais i eisoes. Cris croes tan poeth.

CAPTION(S):

Del, ar |lannau'r Wnion - Mae hi wedi gwrthod gadael fy ochr i ers i mi ddod adre, ac aiff hi ddim am dro efo neb, no we Jose, os ydw i o gwmpas
COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Aug 5, 2015
Words:900
Previous Article:Tory AM blasted as 'hypocrite' over gull call.
Next Article:Rhan o dreftadaeth Cymru dros y dwr LLYTHYRAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters