Printer Friendly

Anticardiolipin antibodies in children with portal vein thrombosis/Portal ven trombozlu cocuklarda antikardiyolipin antikorlari.

Giris

Antifosfolipit antikorlari, protrombin ve ([beta]2-glikoprotein1 ([beta]2-GP1) gibi fosfolipit baglayan plazma proteinlerine karsi olusan heterojen bir otoantikor grubudur (1). Antifosfolipit antikorlarini olusturan antikardiyolipin antikorlari (AKA) ve lupus antikoagulanlarinin ozellikle arteriyel veya venoz tromboz, trombositopeni ve tekrarlayan fetal kayip durumlarinda siklikla saptanabilecegi bildirilmis ve bu birliktelik icin "antifosfolipit sendromu" (AFS) tanimi yapilmistir (2,3). Antifosfolipit sendromu, sistemik lupus eritematozus veya lupus-benzeri sendromlarda gozlenmekle birlikte altta yatan herhangi bir hastaliga ait bulgularin olmadigi kisilerde de saptanabilmektedir (4,5).

Eriskinlerde antikardiyolipin antikorlarina bagli arteriyel ve venoz trombozlar bir cok sistemde gorulebildigi gibi, hepatik ven trombozuna (Budd-Chiari sendromu) (6,7) ve portal ven trombozuna da neden oldugu bildirilmistir, ancak bu konu ile ilgili bilgilerimiz cocuklarda cok yetersizdir (3). Cocuklardaki portal hipertansiyonun (PTH) en sik nedeni portal ven trombozu (PVT) olup cogu defa nedeni bilinmemektedir (8).

Bu ileriye yonelik calisma, cocukluk cagi PVT'li hastalarda antikardiyolipin antikor duzeylerini saptamak ve bunun etiolojideki olasi rolunu arastirmak, cocuklarda bu konuyla ilgili ulkemizde yapilmis bir calisma olmadigindan yeni yapilacak calismalara onculuk etmek amaci ile yapilmistir.

Gerec ve Yoritem

Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Gastroenteroloji Bilim Dali'nda PVT tanisi ile izlenenen 20 hasta calismaya alindi. Kontrol grubu olarak, herhangi bir hastaligi olmayan ve cesitli nedenlerle kan alinan, hasta grubuyla istatistiksel olarak aralarinda anlamli fark olmayan benzer yas ve benzer cinsiyet ozelliklerine sahip saglikli 20 cocuk, ailelerinin izni ile calismaya alindi.

Portal ven trombozu tanisi, ust sindirim sistemi kanama oykusu, dalak buyuklugu, ozofagus varislerinin endoskopik olarak gosterilmesi, portal ve/veya splenik vendeki trombozun veya blogun veya blok etrafinda portal kavernoz olusumun Doppler ultrasonografi ile gosterilmesi, karaciger islev testlerinin ve histopatolojisinin normal olmasi ile konuldu.

Tum hastalardan ve kontrol grubunu olusturan cocuklardan buyuk bir periferik venden, steril kosullarda venoz kan alindi. Alinan venoe kan ornekleri pihtilastiktan sonra 1500xg'de 10 dakika santrifuj edilip hucrelerden ayristirilarak serum elde edildi.

Serumda AKA'nin IgM ve IgG izotipleri, endirekt "enzyme-linked immunosorbent assay" (ELISA) yontemiyle "COALIZA[c] Anti-Cardiolipin (Chromogenix, Sweden)" kiti kullanilarak arastirildi. Seyreltik serum ornekleri, kalibrator serum ve kontroller kardiyolipin kapli kaplarda enkube edildi. Boylece o serumdaki AKA'nin, immobilize Ag ile tepkimeye girmesi saglandi. Yikama ile bagli olmayan serum proteinlerinin uzaklastirilmasindan sonra "horseradish peroksidaz (HRP)" ile isaretlenmis insan AKA IgG ve AKA IgM icin test ayri ayri uygulandi. Ikinci bir yikama asamasini izleyerek, kromojenik substrat olarak tetrametilbenzidin (TMP) ve [H.sub.2][O.sub.2] eklenerek enzim antikor konjugesi isleme tabi tutuldu. Serumda AKA duzeyi ile orantili olarak kaplarda renk olusumu meydana geldi. Otuz dakika icinde 450 nm'deki "absorbans" okundu.

Istatistiksel degerlendirmeler ki-kare test ve t-test ile yapildi. Istatistiksel olarak p<0,05 degerler istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calisma grubunu olusturan PVT'li 20 olgunun yaslari 11,3 [+ or -] 3,7 yil, sekizi kiz, 12'si erkek idi. Kontrol grubu ise yaslari 10,7 [+ or -] 2,9 yil olan yedisi kiz, 13'u erkek 20 cocuktan olusmaktaydi. Her iki grup arasinda yas ve cinsiyet olarak istatistiksel acidan anlamli bir fark yoktu (p>0,05).

Portal ven trombozlu cocuklarda AKA IgM duzeyi 10,4 [+ or -] 5,9 MPL unitesi, AKA IgG duzeyi 13,9 [+ or -] 4,8 GPL unitesi idi. Saglikli kontrol grubundaki 20 cocukta AKA IgM duzeyleri 10,4 [+ or -] 0,8 MPL unitesi, AKA IgG duzeyleri ortalama 4,6 [+ or -] 1,9 GPL unitesi bulundu. Portal ven trombozlu olgularin AKA IgG degerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamli yuksek bulunurken (p<0,05), kontrol grubu ile hasta grup arasinda AKA IgM degerleri acisindan anlamli bir fark saptanmadi (p>0,05).

Antikardiyolipin IgG ve IgM'in sirasi ile >10 GPL ve MPL unitesi degerlerinin uzerinde olmasi, ozellikle AKA IgG'de, tromboz icin bir risk etmeni olarak kabul edilmistir (9). Buna gore idiyopatik PVT'li olgularin yedisinde (%35), kontrol grubunu olusturan cocuklarin birinde (%5) AKA IgG degerleri >10 GPL unitesi olarak saptandi (p<0,05), AKA IgM de gerleri ise PVT ve kontrol grubunda ikiser olguda (%10) >10 MPL unitesi bulundu (p>0,05).

Olgularin genel ozellikleri ve AKA duzeyleri Tablo 1'de gosterilmistir.

Tartisma

Portal hipertansiyon, portal akima karsi karaciger ici ve disindaki damar direnci nedeni ile portal venoz basincin artmasidir. Etiolojik olarak karaciger disi nedenler prehepatik (portal venle ilgili olanlar) ve posthepatik (karaciger ile sag atriyuma kadar olan damarsal nedenler) PHT olarak ikiye ayrilir. Cocuklarda karaciger disi nedenler icerisinde prehepatik PHT sik gorulen grup olup genellikle PVT zemininde gelisir (10) ve buyuk bir bolumu idiyopatiktir (8,11). Dogrudan damar hasari, portal venin nadir gorulen dogustan anomalileri, yenidogan sepsisi, dehidratasyon, coklu kan degisimleri gibi bir grup sistemik nedenler ve hiperkoagulopati durumlari PVT acisindan kolaylastirici etmenler olarak tanimlanmistir. Etiolojide hiperkoagulopati durumlari olarak antikoagulan eksiklikleri, faktor V Leiden ve protrombin gen mutasyonlari genetik protrombotik nedenler iken antifosfolipit sendromu, paroksismal nokturnal hemoglobinuri ve miyeloproliferatif hastaliklar ise kazanilmis protrombotik bozukluklar olarak tanimlanmistir (11).

Antikardiyolipin antikorlari ve lupus antikoagulanindan olusan antifosfolipit antikorlarinin tromboz ile kuvvetli iliskileri vardir ve eriskin hastalarda trombozun en sik kazanilmis nedeni olarak gorulmektedir. Antikardiyolipin tromboz sendromu, lupus antikoagulan tromboz sendromundan cok daha fazla yaygindir ve lupus antikoagulani in vivo ortamda antikoagulan bir etkiye sahipken, AKA ters olarak arteriyel ve venoz trombozla iliskilidir. Antikardiyolipin antikorlari, hemostazdaki onemli fosfolipitlere karsi dogrudan etkilidir (9). Ozellikle IgG izotipinin trombotik olaylar ve trombositopeniye IgM izotipinden anlamli derecede daha fazla neden oldugu goterilmis (12-14) ve buna dayanilarak IgM izotipinin tromboz icin belirgin bir risk olusturmadigi sonucu cikarilmistir (6).

Venoz trombozlar genellikle derin ven trombozlari seklin de gorulmekle birlikte, pulmoner emboli, hepatik ven trombozu (Budd-Chiari sendromu) ve portal ven trombozlari da gorulmektedir (1-3). Birincil AFS saptanan eriskinlerde mezenterik ve portal ven tikanikligi bildirilmis (15,16), Budd-Chiari sendromunun sik gorulen nedenlerinden birisinin de AFS oldugu one surulmustur (17). Egesel ve ark.'lari (9) portal ven trombozu 27 eriskinde AKA IgG'yi kontrol grubuna gore istatistiksel olarak anlamli yuksek bulmuslar (%22'ye %5) ve AKA IgG'nin portal vende trombus gelisimine neden olabilecegi sonucuna varmislardir. Hasta ve kontrol grubu arasinda AKA IgM acisindan ise anlamli bir fark saptamamislardir.

Eriskinlerin aksine literaturde AKA ile portal ven trombozu arasindaki iliskiye ait bilgilerimiz cocuklarda cok azdir (3,18,19) ve ulkemizde de bu konuda yapilmis bir calismaya literaturde rastlanmamistir. Cocuklarda da antifosfolipit antikorlarina bagli arteriyel ve venoz trombozlar diger bircok sistemde saptanmis olup bir olguda AKA'nin hepatik ve portal ven trombozuna neden oldugu saptanmis (3), yine portal ve superior mesenterik ven trombozu ile antifosfolipit antikorlarinin birlikteligi apandisitli bir cocukta tanimlanmistir (18). Ayrica PVT'li bir cocukta trombozun lupus antikoagulani ile iliskili oldugu bildirilmistir (20). Literaturde cocuklarda olgu sunumu seklinde olmayan tek bir calismada ise Yachha ve ark.'lari (19), idiyopatik PVT'li 19 cocugun dokuzunda AKA IgG'yi normal degerlerin uzerinde saptamislardir.

Calismamizda AKA IgG degerleri PTV'li cocuklarda kontrol grubuna gore anlamli yuksek bulunmus, AKA IgM degerlerinde ise iki grup arasinda fark saptanmamistir.

Sonuc olarak bu calismada, kazanilmis trombotik faktorlerden olan AKA IgG'nin cocuklardaki PVT'nin bir nedeni olabilecegi saptanmistir. Ancak cocuklarda halen bu konudaki veriler cok yetersiz oldugundan kesin sonuclar icin daha fazla calisma yapilmasi gerektigini dusunmekteyiz.

Gelis Tarihi/Received: 23.06.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 29.09.2009

Kaynaklar

(1.) Male C, Lechner K, Eichinger S, et al. Clinical significance of lupus anticoagulants in children. J Pediatr 1999; 134: 199-205. (Abstract) / (FullText) / (PDF)

(2.) Angelini L, Ravelli A, Caporali R, Rumi V, Nardocci N, Martini A. High prevalence of antibodies in children with idiopatic cerebral ischemia. Pediatrics 1994; 94: 500-3. (Abstract)

(3.) Brady L, Magilavy D, Black D. Portal vein thrombosis associated with antiphospholipid antibodies in a child. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1996; 23: 470-3. (Abstract)

(4.) Love PE, Santoro SA. Antiphospholipid antibodies: anticardiolipin and the lupus anticoagulant in systemic lupus erythematosus (SLE) and in non-SLE disorders. Prevalence and clinical significance. Ann Intern Med 1990; 112: 682-98. (Abstract) / (PDF)

(5.) Ravelli A, Caporali R, Di Fuccia G, Zonta L, Montecucco C, Martini A. Anticardiolipin antibodies in pediatric systemic lupus erythematosus. Arch Pediatr Adolesc Med 1994; 148: 398-402. (Abstract) / (PDF)

(6.) Saca LF, Szer IS, Henar E, Nanjundiah P, Haddad ZH, Quismorio FP Jr. Budd-Chiari syndrome associated with antiphospholipid antibodies in a child: report of a case and review of the literature. J Rheumatol 1994; 21: 545-8. (Abstract)

(7.) Bernstein ML, Salusinsky-Sternbach M, Bellefleur M, Esseltine DW. Thrombotic and hemorrhage complications in children with lupus anticoagulant. Am J Dis Child 1984; 138: 1132-5. (Abstract)

(8.) Dubuisson C, Boyer-Neumann C, Wolf M, Meyer D, Bernard O. Protein C, protein S and antithrombin III in children with portal vein obstruction. J Hepatol 1997; 27: 132-5. (Abstract) / (PDF)

(9.) Egesel T, Uisal I, Bayraktar Y. Antiphospholipid antibodies and lipoprotein (a) as etiologic or contributory factors in patients with idiopatic cavernous transformation of portal vein. Turk J Gastroenterol 2002; 13: 89-93. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(10.) Baran M, Yuksekkaya HA, Qkir M, et al. Cocuklarda poshepatik portal hipertansiyon. Cocuk Sagligi Hast Derg 2008; 51: 75-80. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(11.) Abd El-Hamid N, Taylor RM, Marinello D, et al. Aetiology and management of extrahepatik portal vein obstruction in children: King's Collage Hospital Experience. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47: 630-4. (Abstract)

(12.) Font J, Cervera R, Lopez-Soto A, et al. Anticardiolipin antibodies in patients with autoimmune diseases: isotype distribution and clinical associations. Clin Rheumatol 1989; 8: 475-83. (Abstract)

(13.) Kushner M, Simonian N. Lupus anticoagulant, anticardiolipin antibodies, and serebral iskemi. Stroke 1989; 20: 225:9.

(14.) Cronin ME, Biswas RM, Van der Straeton C, Fleisher TA, Klippel JH. IgG and IgM anticardiolipin antibodies in patients with lupus and anticardiolipin antibody associated clinical syndromes. J Rheumatol 1988; 15: 795-8. (Abstract)

(15.) Lee HJ, Park JW, Chang JC. Mesenteric and portal venous obstruction associated with primary antiphospholipid antibody syndrome. J Gastroenterol Hepatol 1997; 12: 822-6. (Abstract; / (PDF)

(16.) Fourcade L, De Pina JJ, Debonne JM, et al. Mesenteric venous thrombosis and antiphospholipid syndrome. Apropos of a case. Ann Med Interne 1995; 146: 278-80.

(17.) Pellettier S, Landi B, Piette JC, et al. The antiphospholipid syndrome as a second cause of non-malignant Budd-Chiari syndrome. Arthritis Rheum 1992; 35: 238.

(18.) van Spronsen FJ, de Langen ZJ, van Elburg RM, Kimpen JL. Appendicitis in an eleven-year-old boy complicated by thrombosis of the portal and superior mesenteric veins. Pediatr Infect Dis J 1996; 15: 910-2.

(19.) Yachha SK, Aggarwal R, Sharma BC, Misra RN, Aggarwal A, Naik SR. Functional protein C and anti-cardiolipin antibody in children with portal vein thrombosis. Indian J Gastroenterol 2001; 20: 47-9. (Abstract)

(20.) Pati HP, Srivastava A, Sahni P. Extra hepatic portal vein thrombosis in a child associated with lupus anticoagulant. J Trop Pediatr 2003; 49: 191-2. (Abstract) / (PDF)

E. Mahir Gulcan, Tufan Kutlu *, Tulay Erkan *, Fugen Cullu Cokugras *

Yeditepe Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dali, Istanbul

* Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Cocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dali, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. E. Mahir Gulcan, Devlet Yolu Ankara Cad. No: 102/104, 34752 Kozyatagi, Istanbul, Turkiye Tel.: +90 216 578 41 01 Faks: +90 216 578 49 60 E-posta: mgulcan@yeditepe.edu.tr
Tablo 1. Olgularin genel ozellikleri ve antikardiyolipin
antikor duzeyleri

 PVT Kontrol P
 (n = 20) (n = 20)

Yas (yil) 11,3 [+ or -] 3,7 * 11,3 [+ or -] 3,7 * AD
Cinsiyet (K/E) 8/12 7/13 AD
AKA IgG 13,9 [+ or -] 4,8 * 4,6 [+ or -] 1,9 * P<0,05
(GPL unitesi) 7 (%35) # 1 (%5) #
AKA IgM 10,4 [+ or -] 5,9 * 10,4 [+ or -] 0,8 * AD
(MPL unitesi) 2 (%10) # 2 (%10) #

AKA, antikardiyolipin antikoru; PVT, portal ven
trombozu; * ortalama [+ or -] SS; #, > 10
unite olan hasta sayisi (%); AD, istatistiksel
olarak fark anlamli degil
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Arastirma
Author:Gulcan, E. Mahir; Kutlu, Tufan; Erkan, Tulay; Cokugras, Fugen Cullu
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2009
Words:1890
Previous Article:Assessment of cases with thrombosis in the neonatal period and results of one-year-follow-up/ Yenidogan doneminde tromboz saptanan olgularin...
Next Article:CD19 deficiency: a village screening study/CD19 molekul eksikligi: Bir koy taramasi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters