Printer Friendly

Anrhegion a rhai o arwyr yr Ail Ryfel Byd; ffermio.

Byline: FFLUR DAVIES

ANRHEGION, anrhegion a mwy o anrhegion, dim ond un peth all hyn feddwl - mae'n dymor y Nadolig.

Ac fel gwelodd llawer ohonoch ar ein rhaglen ddiweddaraf o Ffermio roedd yna dri theulu lwcus oedd wedi cael anrhegion Nadolig cynnar sef trelars cystadleuaeth Ffermio.

Llongyfarchiadau mawr iddynt a gobeithio gwnaeth y tri theulu lwyddo i gyrraedd adref yn ddiogel ar l oerfel y Ffair Aeaf.

Mae'r Nadolig hefyd yn gyfnod o gwrdd theulu a hen ffrindiau ac i glywed yr holl hanesion dros y flwyddyn aeth heibio.

Cynhaliwyd un aduniad go arbennig yn ddiweddar a chafodd y cyfarfyddiad hwn sylw ar Ffermio neithiwr.

Bu Daloni Metcalfe yn ymweld ag ychydig o arwyr cyfnod yr Ail Ryfel Byd sef y menywod a fu'n rhan o Ferched y Fyddin Tir.

Daeth sawl un ohonynt at ei gilydd ym Metws y Coed yr wythnos diwethaf er mwyn rhannu lluniau, profiadau a straeon yng nghwmni ei gilydd wrth gael eu diolch gan Undeb Amaethwyr Cymru am eu gwaith caled.

Yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd o 1939 tan 1945, bu merched lleol ac o bell yn gweithio ar y tir tra bod y dynion i ffwrdd yn ymladd, ac roedd eu cyfraniad yn hanfodol i ennill y rhyfel wrth iddynt weithio ar y tir a chynhyrchu bwyd drwy'r cyfnod.

Roedd yna amrywiaeth o swyddi i'r merched, o odro gwartheg i ddal llygod a bu un yn dal llygod am bedair blynedd gyfan.

Ar y rhaglen nesaf ar nos Lun, Rhagfyr 13 bydd cyfle i chi gael cip ar anrhegion i'r Nadolig wrth i Iola Wyn ymweld Ffair Nadolig Aberglasne yn Sir Gaerfyrddin, gyda digon o gymeriadau yn wynebu'r oerfel er mwyn arddangos a phrynu. Felly cofiwch wylio!

Mae Lowri Fflur Davies yn ymchwilydd ar Ffermio.. Gallwch wylio Ffermio bob nos Lun am 8.25pm. Mae hefyd ar gael i wylio ar y we ar s4c.co.uk.clic. Am y newyddion amaeth diweddaraf, ewch i s4c.co.uk/ffermio
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Dec 7, 2010
Words:328
Previous Article:Spare a thought for the fish in iced-over lakes; angling: LET'S HOPE THEY ARE BETTER PREPARED THAN WE ARE.
Next Article:WM dear santa [...]; This Christmas, WM wishes... for a perfect Christmas like the one in the M&S advert.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |