Printer Friendly

Anodd credu'r rhif; LLYTHYRAU.

Byline: Elen Williams

MAE'R Nadolig diwethaf yn rhan o'r gorffennol erbyn hyn, ond deil un atgof hyfryd yn fy nghof.

Mae gennyf dair cactws Nadolig, sy'n hen iawn erbyn hyn, ond gyda gofal maent yn blodeuo'n dlws yn flynyddol.

Maent mewn ystafell sy'n wynebu'r de, lle mae digon o haul, a thua canol Hydref byddaf yn eu bwydo, a bydd y dail yn dod yn wyrddlas dlws.

Fodd bynnag, bu i un ohonynt flodeuo yn llawer mwy nac arfer. Yr oedd blodyn ar bob un o'r dail niferus. Yr oedd yn hynod dlws, ac yn ennyn diddordeb pawb.

Pan wywodd y blodau, o ddiddordeb, penderfynias eu tynnu fesul un yn ofalus, ac er fy syndod o'r mwyaf, roedd y rhif yn anhygoel, sef 150 o flodau. Anodd coelio!

Mae llu o eirlysiau yn yr ardd, tua 15 o sypiau claerwyn, tlws. Gwnes nodyn o'r dyddiad y gwnaethant ymddangos eleni, sef Ionawr 4. Mae cennin Pedr wedi blodeuo, a'r crocus bach wrth eu bodd gyda'r haul diweddar.

Mae;r cwbl yn werth eu gweld ac yn wyrth flynyddol ar ol oerni'r gaeaf. Gwell nodi hefyd mai fy ngwr sydd wedi plannu'r cwbl!

Elen Williams, Caernarfon
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Apr 2, 2008
Words:194
Previous Article:WALES: FRESH APPROACH PAYS OFF.
Next Article:WALES: Hunt for the spirit of Welsh business.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters