Printer Friendly

Anita'n codi gwen ar nos Sul.

BYDD S4C yn codi gwen o Fon i Gaerdydd nos yfory ar S4C yn y gyfres gomedi newydd, Anita.

Caryl Parry Jones sy'n portreadu Anita, cymeriad sydd wedi datblygu o'i chyfresi sgetsus poblogaidd Caryl a'r Lleill a rhaglen arbennig Anita y llynedd. Ond bellach, mae gan Anita gyfres sy'n siwr o wneud ein nosweithiau Sul hyd yn oed yn fwy difyr.

Mae Anita yn dysgu Cymraeg, ac yn siarad cymysgedd o Saesneg a Chymraeg. Mae hi'n gefnogol i'r iaith, ac yn annog pawb i siarad Cymraeg a hi... Ac mae hi'n hynod o ddoniol.

"Mae Anita yn halen y ddaear; mae hi'n gofalu lot am bobl," meddai Caryl. "Mae hi'n fam sengl o Gaerdydd ac wedi magu ei merch Jools sy'n 18 oed ar ei phen ei hun. Mae'r ddwy felly yn agos iawn. Mae Anita wrth ei bodd a Chaerdydd lle mae hi wedi byw erioed."

Ond mae newid ar droed i Jools ac Anita, pan mae hi'n cyfarfod Bedwyr, sy'n cael ei chwarae gan y canwr a'r actor Bryn Fon. Mae'r ddau wedi cyfarfod ar wefan gariad, ac wedi syrthio ben a chlustiau mewn cariad.

Ond mae 'na broblem - mae'n rhaid i Bedwyr ddychwelyd i Ogledd Cymru oherwydd iechyd gwael ei fam.

Ond a wnaiff Anita ei ddilyn i Ynys Mon? Ydy hi'n barod i adael cyfleusterau Caerdydd; gadael Afon Taf, y Stadiwm, y Castell, y siopau, ei chwrs Cymraeg a "traffig jams" am dawelwch Moelfre? "Dydy Anita 'mond wedi byw yng Nghaerdydd, mi fasa hi fel pysgodyn allan o ddwr ar Ynys Mon. Mae Moelfre yn hollol wahanol i Dreganna. Ond eto mae'r dynfa yn gryf rhyngddi hi a Bedwyr..." chwardda Caryl.

Mae 'na deimlad teuluol i Anita. Miriam Isaac, merch Caryl, sy'n portreadu Jools, ac mae'r gyfres gomedi wedi'i chyd ysgrifennu a'i chyfnither, Non Parry, a oedd yn arfer bod yn aelod o'r grwp Eden.

"Efo Miriam mae'r chemistry yna'n barod, ac mae hynna yn lyfli! Mae'r gyfres i gyd drwy lygaid Jools, hi sy'n dweud y stori, ac mae Miriam yn gallu gwneud hynna'n wych! Dechreuodd Anita fel cyfres o sgetsus yn fy nghyfres Caryl a'r Lleill, ac mae hi wedi bod yn hyfryd datblygu'r cymeriad hefo Non."

TRANSL888 it: Popular all-round entertainer Caryl Parry Jones plays unlucky-in-love Anita in a new Sunday night comedy series.

Anita, S4C, yfory (tomorrow), 8pm (English subtitles)

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 12, 2016
Words:388
Previous Article:GAIR I GALL Lefi Gruffudd.
Next Article:Golwg ar ser y dyfodol.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters