Printer Friendly

Ang kapayapaan ay pagmamahal sa kapwa.

Ang kapayapaan, ay pagmamahal sa kapwa. Ito rin ay katahimikan sa mundo. Lahat ng tao'y kahilingan ito. Sana lang matigil na ang pag-aaway ng mga tao. Nasisira na ang ating kalikasan. Matigil na ang pag-aaway ng mga bansa. Maraming nawawala, pati buhay ng tao'y kasama rito. Wala namang kabutihang naidudulot ang pag-aaway ng mga tao.

Ikaw, ako, tayong lahat magtulungan para makamit ang kapayapaan. Kung may kagalit ka sana patawarin mo siya, upang di lumala ang inyong pag-aaway at di umabot sa pagsisiraan. Kung ikaw ay isa sa gumagawa ng krimen, huwag kang matakot na sabihin ang totoo at ikaw ay patatawarin.

Kung sana lang pagbibigayan at pagmamahalan ang mangibabaw sa mundo, upang makamit ang kahilingan ng tao. Dito sa mundong ibabaw, kapayapaan sana ang mangibabaw.
COPYRIGHT 2003 Igorota Foundation, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:peace & the children
Author:Sapida, Mitchelle
Publication:Igorota
Article Type:Poem
Date:Oct 1, 2003
Words:126
Previous Article:Peace is freedom from travails of war.
Next Article:Peace is the silence in the world.


Related Articles
The slum behind the Sheraton; a Philippine struggle between Marcos loyalists, Marxist youth, and a woman with 2,000 eggs in her living room.
Keenan, Deborah. Good heart.
Voice of the Poet, American Wits: Ogden Nash, Dorothy Parker, Phyllis McGinley; & Robert Frost: The Voice of the Poet.
Books Briefly.
Campbell, Mary Baine. Trouble.
POETS SPEAK THEIR PEACE.
The Mountain Poems of Meng Hao-jan.
William Carlos Williams: The Voice of the Poet.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters