Printer Friendly

Browse Railroad tunnels topic

Analysis subtopic

Articles

1-38 out of 38 article(s)
Title Author Type Date Words
Numerical Analysis of the Mud Inflow Model of Fractured Rock Mass Based on Particle Flow. Pan, Yongjian; Wang, Huajun; Zhao, Yanlin; Liu, Qiang; Luo, Shilin Jan 1, 2021 5470
Research on the Mechanism of the Influence of Earthquake-Induced Landslides on the Stress and Deformation Characteristics of Tunnel. Zhang, Yufang; Liu, Hongyu; Li, Jian; Huang, Qidi; Ma, Xianjie; Li, Wei Jan 1, 2021 4523
The Environmental Effects Induced by a Metro Shield Tunnel Side-Crossing on Adjacent Pile Foundations and Its Impact Partition. Hu, Hui; Zhu, Yimo; Zhang, Gang; Zhang, Heng; Tu, Peng Jan 1, 2021 6521
Experimental Study on Stiffness Softening of Soil-Rock Mixture Backfill under Metro Train Cyclic Load. Zhong, Zuliang; Zou, Hong; Hu, Xiangxiang; Liu, Xinrong Report Jan 1, 2021 5151
Pasternak Model-Based Tunnel Segment Uplift Model of Subway Shield Tunnel during Construction. Tao, Xiang-Ling; Su, Yun-He; Zhu, Qi-Yin; Wang, Wen-Long Jan 1, 2021 5068
Development of Optic-Electric Hybrid Sensors for the Real-Time Intelligent Monitoring of Subway Tunnels. Zhu, Fu-guang; Xu, Dong-sheng; Tan, Rui-shan; Peng, Bin; Huang, He; Liu, Zhuo-wen Jan 1, 2021 4813
Analysis of Three-Dimensional Vibration Characteristics of Single-Circle Double-Track Subway Tunnel under Moving Load. Dai, Chunquan; Yang, Mengying; Wang, Quanlei; Yang, Tingzhi; Jiang, Kun Report Jan 1, 2021 6377
Study on Sensitivity Parameters Analysis of Grouting Reinforcement Underpassing Existing Subway Tunnel by Numerical Modeling. Hu, Zaiqiang; Ma, Bin; Chen, Xingzhou; Chen, Lili Jan 1, 2021 5532
Construction Sequence Optimization and Settlement Control Countermeasures of Metro Tunnels Underpassing Expressway. Zhang, Chengzhong; Zhang, Qiang; Pei, Ziming; Song, Zhanping; Wang, Junbao Jan 1, 2021 8659
Experimental Study on Characteristics of Seismic Damage and Damping Technology of Absorbing Joint of Tunnel Crossing Interface of Soft and Hard Rock. Wang, Dao-yuan; Yuan, Jin-xiu; Cui, Guang-yao; Liu, Jia; Wang, Hong-fan Aug 31, 2020 6359
Study of the Construction Sequence of Overlapping Tunnels by the Shield Tunneling Method: A Case Study of the Longest Overlapping Tunnel in China. Yang, Zhiyong; Ding, Yaowen; Jiang, Yusheng; Fang, Kuanda; Dong, Linwei; Qi, Weiqiang; Wei, Zheng Case study Aug 31, 2020 4974
Deformation Characterisation and Distress Diagnosis of a Metro Shield Tunnel by Adjacent Constructions. Liu, Ting-jin; Chen, Si-wei; Liu, Hong-yuan Jul 31, 2020 7694
Phenomenon and Critical Conditions of Chamber Soil Sliming during EPB Shield Tunneling in Water-Rich Weathered Diorite: Case Study of Jinan Metro, China. Wang, Lu; Zhu, Wei; Qian, Yongjin; Xu, Chao; Hu, Jiannan; Xing, Huitang Jul 31, 2020 9511
Distribution Features of the Minimum Rock Cover Thickness of the Surrounding Rock Self-Stability of the Metro Tunnel in the Soil-Rock Dualistic Stratum. Zhang, Ziguang; Xu, Tao; Cao, Guangyong; Liu, Xiaofeng Jul 31, 2020 6833
Treatment and Effect of Loess Metro Tunnel under Surrounding Pressure and Water Immersion Environment. Wang, Lixin; Li, Chenghan; Qiu, Junling; Wang, Ke; Liu, Tong; Li, Heng Jun 30, 2020 8451
Structural Damage of Subway Tunnel Buried Shallowly in Silt Layer under Soil Mound Loading. Liu, Xue-Zeng; Sang, Yun-Long; Xin, Li-Min; Shi, Gang; Wu, Jian-Xun Jun 30, 2020 4591
Correlation Effects of Near-Field Seismic Components in Circular Metro Tunnels: A Case Study--Tehran Metro Tunnels. Amrei, Seyed Amin Razavian; Vahdani, Reza; Gerami, Mohsen; Amiri, Gholamreza Ghodrati Case study Jun 30, 2020 6832
Geological Type Recognition by Machine Learning on In-Situ Data of EPB Tunnel Boring Machines. Zhang, Qian; Yang, Kaihong; Wang, Lihui; Zhou, Siyang May 31, 2020 6531
Modelling Ambient Vibration Responses Induced by Operation of Metro Train on Curved Rail Segment with Small Curvature Radius. Pan, Bo; Zhang, Wei; Zheng, Shuai; Zhou, Ming-liang; Zhao, Chun-fa; Spencer, Billie F., Jr. Mar 31, 2020 6715
Field Experimental Study on the Broken Rock Zone of Surrounding Rock and the Rock Borehole Shear Tests of the Large Deformation Tunnel. Han, Guansheng; Meng, Bo; Jing, Hongwen; Wu, Jiangyu Report Dec 31, 2019 4438
Physical Modeling and Numerical Simulation of the Seismic Responses of Metro Tunnel near Active Ground Fissures. Liu, Nina; Lu, Quanzhong; Li, Jun; Peng, Jianbing; Fan, Wen; Liu, Weiliang Nov 30, 2019 5643
Model Test Study on the Antibreaking Technology of Reducing Dislocation Layer for Subway Interval Tunnel of the Stick-Slip Fracture. Cui, Guang-Yao; Wang, Xue-Lai Report Oct 31, 2019 3875
Modeling of Loess Soaking Induced Impacts on a Metro Tunnel Using a Water Soaking System in Centrifuge. Zhang, Yuwei; Weng, Xiaolin; Song, Zhanping; Sun, Yufeng May 31, 2019 6779
Study of the Influence of Train Vibration Loading on Adjacent Damaged Tunnel. Zhao, Yiding; Shi, Yao; Yang, Junsheng Report Apr 30, 2019 4108
Dynamic Characteristics of Metro Tunnel Closely Parallel to a Ground Fissure. Liu, Nina; Lu, Quanzhong; Feng, Xiaoyang; Fan, Wen; Peng, Jianbing; Liu, Weiliang; Kang, Xin Apr 30, 2019 5031
Heat Recovery Potential from Urban Underground Infrastructures. Maidment, Graeme; Davies, Gareth; Ajileye, Abayomi; Boot-Handford, Nicholas; Dennis, William; Grice, Case study Jan 1, 2018 3592
Performance Enhancement of Urban Ground Source Heat Pumps through Interactions with Underground Railway Tunnels. Revesz, Akos; Mavroulidou, Maria; Chaer, Issa; Gunn, Mike; Thompson, Jolyon; Maidment, Graeme Report Jan 1, 2018 3686
Field Observation and Theoretical Study on an Existing Tunnel Underpassed by New Twin Tunnels. Zhang, Qiongfang Report Jan 1, 2018 7011
Study on Structural Service Performance of Heavy-Haul Railway Tunnel with Voided Base. Zhang, Zhiqiang; Zeng, Bowen; Dai, Chaolong; He, Wanping Jan 1, 2018 7295
Fatigue Life Characteristics of Segmental Lining Structure for the Shallow Buried Metro Tunnel under the Dynamic Load of a High-Speed Railway. Qian, Wangping; Qi, Taiyue; Zhao, Qing; Pu, Bingrong; Zhang, Jin; Yi, Haiyang Jan 1, 2018 8597
Optimal Analysis of Tunnel Construction Methods through Cross Passage from Subway Shaft. Song, Zhanping; Cao, Zhilin; Wang, Junbao; Wei, Shoufeng; Hu, Shichun; Niu, Zelin Jan 1, 2018 8138
Monitoring and Analysis of Ground Settlement Induced by Tunnelling with Slurry Pressure-Balanced Tunnel Boring Machine. Park, Hyunku; Oh, Ju-Young; Kim, Dohyung; Chang, Seokbue Jan 1, 2018 4804
Network Planning Method for Capacitated Metro-Based Underground Logistics System. Dong, Jianjun; Hu, Wanjie; Yan, Shen; Ren, Rui; Zhao, Xiaojing Jan 1, 2018 8919
Propagation at mmW Band in Metropolitan Railway Tunnels. Gonzalez-Plaza, Ana; Calvo-Ramirez, Cesar; Briso-Rodriguez, Cesar; Garcia-Loygorri, Juan Moreno; Oli Jan 1, 2018 5458
Analysis: Tallinn-Helsinki tunnel to double cargo, passenger carriage. Dec 28, 2017 894
Failure Characteristics of Joint Bolts in Shield Tunnels Subjected to Impact Loads from a Derailed Train. Yan, Qixiang; Deng, Zhixin; Zhang, Yanyang; Yang, Wenbo Report Jan 1, 2017 9484
Metropolitan integrated cooling and heating. Davies, Gareth; Dennis, William; Boot-Handford, Nicholas; Rami, Rose; Grice, Joseph; Nicholls, Ashle Jan 1, 2017 3900
Three-Dimensional Ground Settlement Induced by Metro Tunnel Excavation Considering the Influence of Group Piles. Jin-feng, Zou; Yan-jun, Zhang; Han-cheng, Dan Jan 1, 2016 5765

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |