Printer Friendly

Browse Basalt topic

Analysis subtopic

Articles

1-42 out of 42 article(s)
Title Author Type Date Words
The Effect of Length and Content of Fiber on Glass Fiber and Basalt Fiber-Reinforced Granite Residual Soil. Chen, Weijie; Zhao, Jin; Fan, Litao; Li, Jia; Yuan, Bingxiang; Li, Hongzhong; Jiang, Guoping Jul 15, 2022 4822
Petrogenesis, Magma Source, and Geodynamics of Paleogene Mafic Rocks, Huimin Sag, Jiyang Depression, Eastern China. Gao, Lihua; Song, Zhigang; Han, Chao; Han, Mei; Zhu, Chenlin; Xia, Di; Han, Zuozhen Jun 8, 2022 10791
Petrogenesis of the Neoproterozoic rocks of Megele area, Asosa, Western Ethiopia. Oljira, Temesgen; Okunlola, Olugbenga Akindeji; Olatunji, Akinade Shadrach; Ayalew, Dereje; Bedada, Jun 1, 2022 9704
Geochemistry and petrogenesis of basic Paleogene volcanic rocks in Alamut region, Alborz mountain, north of Iran/Geoquimica y petrogenesis de las rocas volcanicas basicas del Paleogeno en la region de Alamut, montana de Alborz, norte de Iran. Sarem, Mehdi Nazari; Abedini, Mansour Vosoghi; Dabiri, Rahim; Ansari, Mohammad Reza Jun 1, 2021 4990
Insights into Unloading Relaxation Mechanism of Columnar Jointed Basalt at the Baihetan Left Dam Foundation. Zhang, Jian-cong; Pei, Shu-feng; Xu, Xiao; Li, Hao-ran Apr 26, 2021 6188
Chloride Transport Performance of Basalt-Polypropylene Fiber Reinforced Concrete under Drying-Wetting Cycles. Su, Li; Niu, Ditao; Huang, Daguan; Fu, Qiang Jan 1, 2021 8535
Viscoelastic Equivalent Creep Behavior and Its Influencing Factors of Basalt Fiber-Reinforced Asphalt Mixture under Indirect Tensile Condition. Zhang, Xiaoyuan; Zhang, Yu; Wu, Yichun; Xia, Peng Jan 1, 2021 6366
Seepage Flow Properties of a Columnar Jointed Rock Mass in a True Triaxial Experiment. He, Yanxin; Zhu, Zhende; Lu, Wenbin; Hu, Yunjin; Xie, Xinghua; Wang, Sijing Jan 1, 2021 6848
Study of silica-undersaturated dykes of the Bermuda basement, Bermuda. Albert, Jessica Danielle; Arnott, Alexandra Jan 1, 2021 246
Evaluation of Deformation and Permeability Behavior of Amygdaloidal Basalt under a Triaxial Cyclic Loading Creep Test. Yan, Long; Xu, Weiya; Li, Biao; Ji, Hua; Gu, Jinjian Nov 26, 2020 4186
Laboratory Evaluation of Asphalt Binder Modified with Crumb Rubber and Basalt Fiber. Liu, Li; Huang, You; Liu, Zhaohui Aug 31, 2020 5614
Experimental Evaluation of the Influence of Early Disturbance on the Performance of Basalt Fiber Concrete. Huang, Zhe; Li, Yan; Liu, Yichen; Cai, Fengjie; Liang, Tianyu Aug 31, 2020 5553
Bonding Performance and Evaluation of Basalt Fiber Asphalt Macadam Seal. Quan, Enmao; Cao, Yangsen; Xu, Hongke Aug 31, 2020 6364
Bending Properties of Short-Cut Basalt Fiber Shotcrete in Deep Soft Rock Roadway. Yan, Shaoyang; Jiao, Huazhe; Yang, Xiaolin; Wang, Jinxing; Chen, Fengbin Jul 31, 2020 6133
PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF NOORABAD OPHIOLITE (LORESTAN PROVINCE, WEST IRAN): AN EVIDENCE OF INTRA-OCEANIC SUBDUCTION. Kiani, Masoud; Nezafati, Nima Jul 1, 2020 7541
Experimental Investigation of the Fatigue Behavior of Basalt Fiber Reinforced Polymer Grid-Concrete Interface. Wen, Bo; Wan, Chunfeng; Liu, Lin; Fang, Da; Yang, Caiqian May 31, 2020 5388
Model Test on Bearing Characteristics of Basalt Fiber-Reinforced Concrete Lining. Wang, Dao-yuan; Qi, Jia-suo; Cui, Guang-yao; Yang, Yanling; Chang, Jie Mar 31, 2020 4509
Mechanical Performance and Numerical Simulation of Basalt Fiber Reinforced Concrete (BFRC) Using Double-K Fracture Model and Virtual Crack Closure Technique (VCCT). Zhao, Yawei; Sun, Xinjian; Cao, Peng; Ling, Yifeng; Gao, Zhen; Zhan, Qibing; Zhou, Xinjie; Diao, Mus Nov 30, 2019 9457
The Effects of Fiber Length and Volume on Material Properties And Crack Resistance of Basalt Fiber Reinforced Concrete (BFRC). Wang, Xinzhong; He, Jun; Mosallam, Ayman S.; Li, Chuanxi; Xin, Haohui Oct 31, 2019 10238
Mechanical Properties and Numerical Analyses of Basalt Fiber Crumb Rubber Mortars in Soft Rock Roadways. Qin, Jun-Ling; Qiao, Wei-Guo; Lin, Deng-Ge; Zhang, Shuai; Wang, Ji-Yao Report Aug 31, 2019 5210
Investigating the Effects of Chopped Basalt Fiber on the Performance of Porous Asphalt Mixture. Wang, Sheng; Kang, Aihong; Xiao, Peng; Li, Bo; Fu, Weili Jul 31, 2019 5518
Mineralogical features and petrogenetic significance of the clinopyroxene and hornblende of the Wuhaolai mafic complex in northern North China Craton, Inner Mongolia/Caracteristicas mineralogicas y significado petrogenetico del clinopiroxeno y la hornblenda del complejo mafico de Wuhaolai en el Craton del Norte de China, Mongolia Interior. Chen, Wang; Jianchao, Liu; Haidong, Zhang; Jiakun, Ge; Zhixuan, Xi; Haoran, Wang Jun 1, 2019 9793
Flexural Strengthening and Rehabilitation of Reinforced Concrete Beam Using BFRP Composites: Finite Element Approach. Kadhim, Asaad M.H.; Numan, Hesham A.; Ozakca, Mustafa Mar 31, 2019 7905
Improvement of the Acoustic Attenuation of Plaster Composites by the Addition of Short-Fibre Reinforcement. Kulhavy, P.; Samkova, A.; Petru, M.; Pechociakova, M. Jan 1, 2018 8096
Experimental Research on Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Expansive Soil Stabilized with Fly Ash, Sand, and Basalt Fiber. Ma, Qin-yong; Cao, Zi-ming; Yuan, Pu Jan 1, 2018 7108
Effect of Stress Corrosion on Relaxation of Large Diameter BGFRP Bars. Li, Guowei; Bakarr, Sidi Kabba; Wang, Jingqiu; Liu, Xue; Hong, Chengyu Jan 1, 2018 4514
Tensile Mechanical Properties and Failure Modes of a Basalt Fiber/Epoxy Resin Composite Material. He, Jingjing; Shi, Junping; Cao, Xiaoshan; Hu, Yifeng Jan 1, 2018 6713
Flexural Modelling and Finite Element Analysis of FRC Beams Reinforced with PVA and Basalt Fibres and Their Validation. Ayub, Tehmina; Khan, Sadaqat Ullah; Shafiq, Nasir Jan 1, 2018 10852
Preconditioning by Hydrogen Peroxide Enhances Multiple Properties of Human Decidua Basalts Mesenchymal Stem/Multipotent Stromal Cells. Khatlani, T.; Algudiri, D.; Alenzi, R.; Al Subayyil, A.M.; Abomaray, F.M.; Bahattab, E.; AlAskar, A. Jan 1, 2018 9690
Fluid Chemistry of Mid-Ocean Ridge Hydrothermal Vents: A Comparison between Numerical Modeling and Vent Geochemical Data. Pierre, Samuel; Gysi, Alexander P.; Monecke, Thomas Jan 1, 2018 17779
Flexural Behavior of RC Slabs Strengthened in Flexure with Basalt Fabric-Reinforced Cementitious Matrix. Lee, Sugyu; Hong, Kinam; Yeon, Yeongmo; Jung, Kyusan Jan 1, 2018 6122
Evaluation of the channel stability in bridges and culverts in Parana III Watershed, Western Parana State, Brazil/Estabilidade de canais fluviais em torno de pontes e bueiros na bacia hidrografica do Parana III, Oeste do Parana. Bortoluzzi, Leandro Neri; Fernandez, Oscar Vicente Quinonez Ensayo Apr 1, 2017 6458
Laboratory Study on Properties of Diatomite and Basalt Fiber Compound Modified Asphalt Mastic. Cheng, Yongchun; Zhu, Chunfeng; Tan, Guojin; Lv, Zehua; Yang, Jinsheng; Ma, Jiansheng Report Jan 1, 2017 7265
Construction Technology and Mechanical Properties of a Cement-Soil Mixing Pile Reinforced by Basalt Fibre. Hong, Yingwei; Wu, Xiaoping; Zhang, Peng Jan 1, 2017 6468
Bond-Slip Behavior of Basalt Fiber Reinforced Polymer Bar in Concrete Subjected to Simulated Marine Environment: Effects of BFRP Bar Size, Corrosion Age, and Concrete Strength. Yang, Yongmin; Li, Zhaoheng; Zhang, Tongsheng; Wei, Jiangxiong; Yu, Qijun Jan 1, 2017 3899
Influence of coarse aggregate on concrete's elasticity modulus/Influencia do agregado graudo no modulo de elasticidade do concreto. dos Santos, Antonio Carlos; de Arruda, Angela Maria; da Silva, Turibio Jose; de Carvalho Palma Vitor Jan 1, 2017 4496
Oxygen and carbon isotopic composition of carbonate rocks of the Permian Qixia Formation, Sichuan basin: thermal effects of Emeishan Basalt/Composicion isotopica de oxigeno y carbon en rocas de carbonato de la formacion de edad permica Qixia, en la Cuenca de Sichuan: efectos termicos del Basalto Emeishan. Keke, Huang; Yijiang, Zhong; Xiaoning, Li; Zuowei, Hu Report Mar 1, 2016 8631
Altimetric and hypsometric analysis for soil and water conservation: a case study of Anjani and Jhiri river basin, Northern Maharashtra, India. Golekar, R.B.; Baride, M.V.; Patil, S.N.; Adil, S.H. Case study Jun 1, 2015 4750
Manufacture of green-composite sandwich structures with basalt fiber and bioepoxy resin. Torres, J.P.; Hoto, R.; Andres, J.; Garcia-Manrique, J.A. Jan 1, 2013 3381
Application of D-CRDM method in columnar jointed basalts failure analysis. Jin, Changyu; Feng, Xiating; Yang, Chengxiang; Fang, Dan; Liu, Jiangpo; Xu, Shuai Report Jan 1, 2013 4047
Pandemic (H1N1) 2009 surveillance for severe illness, New York, New York, USA, April-July 2009. Balter, Sharon; Gupta, Leena S.; Lim, Sungwoo; Fu, Jie; Perlman, Sharon E. Aug 1, 2010 4426
Drying temperature effects on bulk density and carbon density determination in soils of northern New South Wales. Wilson, Brian; Ghosh, Subhadip; Barnes, Phoebe; Kristiansen, Paul Report Dec 1, 2009 5664

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |