Printer Friendly

Browse Anisotropy topic

Analysis subtopic

Articles

1-148 out of 148 article(s)
Title Author Type Date Words
Properties of gradient polyimide aerogels prepared through layer-by-layer assembly. Yuan, Shuaiwei; Yu, Zhi; Wu, Peng; Zhou, Shengtai; Zou, Huawei; Liu, Pengbo Sep 1, 2020 4330
Deformation Behavior of Coarse-Grained Soil as an Embankment Filler under Cyclic Loading. He, Zhong-Ming; Xiang, Da; Liu, Ya-Xin; Gao, Qian-Feng; Bian, Han-Bing Aug 31, 2020 6703
Pore Structure Fractal Characterization and Permeability Simulation of Natural Gas Hydrate Reservoir Based on CT Images. Bian, Hang; Xia, Yuxuan; Lu, Cheng; Qin, Xuwen; Meng, Qingbang; Lu, Hongfeng Aug 31, 2020 4992
A Heterogeneous Image Fusion Method Based on DCT and Anisotropic Diffusion for UAVs in Future 5G IoT Scenarios. Hao, Shuai; An, Beiyi; Wen, Hu; Ma, Xu; Yu, Keping Jul 31, 2020 5692
Modeling and Numerical Analysis in 3D of Anisotropic and Nonlinear Mechanical Behavior of Tournemire Argillite under High Temperatures and Dynamic Loading. Marius, Foguieng Wembe; Leroy, Mambou Ngueyep Luc; Francois, Ngapgue Jul 31, 2020 6586
Shape Effect Analysis of the Mechanical Properties of PVC-Coated Fabrics under Off-Axis Tension. Zhang, Lanlan; Zhang, Yingying; Zhao, Qichong; Xu, Junhao; Xue, Jigang Jun 30, 2020 5354
3D Limit Analysis of the Transient Stability of Slope during Pile Driving in Nonhomogeneous and Anisotropic Soil. Rao, Pingping; Wu, Jian; Mo, Zhihao Jun 30, 2020 5118
Predicting the damage development in epoxy resins using an anisotropic damage model. Muller, Jonas Maximilian; Lopez, Nicolas Rozo; Klein, Enzo Alexander; Hopman, Christian Jun 1, 2020 5176
A Posteriori Error Estimates for Hughes Stabilized SUPG Technique and Adaptive Refinement for a Convection-Diffusion Problem. Kaur, Brehmit; Sangwan, Vivek May 31, 2020 4236
SHPB Testing and Analysis of Bedded Shale under Active Confining Pressure. Yang, Guoliang; Bi, Jingjiu; Li, Xuguang; Liu, Jie; Feng, Yanjie May 31, 2020 4505
Numerical modeling on anisotropy of seepage and stress fields of stratified rock slope. Liu, Honglei; Shi, Honglei; Yang, Tianhong Apr 30, 2020 5247
Pressure Transient Analysis for a Horizontal Well in Heterogeneous Carbonate Reservoirs Using a Linear Composite Model. Duan, Yong-Gang; Ren, Ke-Yi; Fang, Quan-Tang; Wei, Ming-Qiang; Dejam, Morteza; Chen, Wei-Hua Mar 31, 2020 6847
Influence of Anisotropy and Nonhomogeneity on Stability Analysis of Fissured Slopes Subjected to Seismic Action. Liu, Zhidan; Zhang, Jingwu; Chen, Weiping; Wu, Di Mar 31, 2020 5815
Experimental Study on the Saturated Compacted Loess Permeability under [K.sub.0] Consolidation. Hao, Yan-Zhou; Wang, Tie-Hang; Jin, Xin; Cheng, Lei; Li, Jiang-Le Mar 31, 2020 10170
An Experimental Study on the Slippage Effects of Sandstone under Confining Pressure and Low Pore Pressure Conditions. Li, Zhengdai; Zuo, Jianping; Shi, Yue; Xu, Fei; Yu, Meilu; Mi, Changning Report Mar 31, 2020 8530
Analysis of Bond Behavior of FRP-Confined Concrete Piles Based on Push-Out Test. Wang, Zheng-zhen; Gong, Wei-ming; Dai, Guo-liang; Liu, Ling-feng Mar 31, 2020 8971
Anisotropy Effect of Masonry on the Behaviour and Bearing Capacity of Masonry Walls. Zulim, M. Smilovic; Radnic, J. Mar 31, 2020 5198
Effect of Clogging on the Permeability of Porous Asphalt Pavement. Ma, Yaolu; Chen, Xianhua; Geng, Yanfen; Zhang, Xinlan Mar 1, 2020 5238
Effects of a Landau-Type Quantization Induced by the Lorentz Symmetry Violation on a Dirac Field. Vitoria, R.L.L.; Belich, H. Mar 1, 2020 5281
Elliptic Flow of Identified Particles in Pb-Pb Collisions at [square root of ([S.sub.NN])] = 5.02 TeV. Wang, Er-Qin; Ma, Yin-Qun; Gao, Li-Na; Fan, San-Hong Mar 1, 2020 5947
Numerical Analysis of the Anisotropy and Scale Effects on the Strength Characteristics of Defected Rockmass. Liu, Xiabing; He, Shaohui; Wang, Dahai Mar 1, 2020 12349
Evaluating the Impact of Blast-Induced Damage on the Rock Load Supported by Liner in Construction of a Deep Shaft: A Case Study of Ventilation Shaft of Micangshan Road Tunnel Project. Fang, Yong; Yao, Zhigang; Walton, Gabriel; Zhou, Jian; Xu, Wanghao; Zheng, Yuchao Case study Mar 1, 2020 8596
Shear Behavior and Anisotropy Characteristics of the Fracture Morphology of Sandstone with Different Water Contents. Du, Changang; Sun, Lulu; Qin, Botao; Xu, Jiang; Liu, Yixin Mar 1, 2020 4505
Structural, Elastic and Electronic Properties of I3 Phase Precipitate in Mg-Gd-Zn Alloy. Mengmeng Wu, Rongkai Pan, Jilei Liang, Guohai Zhou, Li Ma and Chunyu Zhang Dec 31, 2019 2566
A Mathematical Model for Amorphous Polymers Based on Concepts of Reptation Theory. Yang, Lixiang Nov 1, 2019 8925
A Slate Tunnel Stability Analysis considering the Influence of Anisotropic Bedding Properties. Cai, Jun; Du, Guangyin; Ye, Haiwang; Lei, Tao; Xia, Han; Pan, Huangsong Oct 31, 2019 6357
Effect of Variable Thermal Conductivity on the Generalized Thermoelasticity Problems in a Fiber-Reinforced Anisotropic Half-Space. Xiong, Chun-Bao; Yu, Li-Na; Niu, Yan-Bo Sep 30, 2019 4361
Experimental Study on the Effect of Gas Pressure on Ultrasonic Velocity and Anisotropy of Anthracite. Wang, Bo; Hao, Jialin; Liu, Shengdong; Zhou, Fubao; Zhang, Zhendong; Zhang, Heng; Sun, Huachao Report Sep 30, 2019 6113
Biaxial Characterization of Poly(ether-ether-ketone) for Thermoforming: A Comparison Between Bulge and in-Plane Biaxial Testing. Turner, Josh A.; Menary, Gary H.; Martin, Peter J. Report Sep 1, 2019 6118
Prediction Method for Hydraulic Conductivity considering the Effect of Sizes of Ellipsoid Soil Particles from the Microscopic Perspective. Shen, Caihua; Zhu, Jun; Gu, Wenbo Report Aug 31, 2019 14279
Experimental Investigation on Nonlinear Flow Anisotropy Behavior in Fracture Media. Zhu, Chun; Xu, Xiaoding; Wang, Xiuting; Xiong, Feng; Tao, Zhigang; Lin, Yun; Chen, Jing Jul 31, 2019 5646
Analysis of Mechanical Properties and Mechanical Anisotropy in Canine Bone Tissues of Various Ages. Luo, Changqi; Liao, Junyi; Zhu, Zhenglin; Wang, Xiaoyu; Lin, Xiao; Huang, Wei Jul 31, 2019 4323
A Crack between Orthotropic Materials with a Shear Yield Zone at the Crack Tip. Loboda, V.; Gergel, I.; Khodanen, T.; Mykhail, O. Jul 31, 2019 5452
A Theoretical Model for Hydraulic Fracturing through Two Symmetric Radial Perforations Emanating from A Borehole. Tang, Shibin; Dong, Zhuo; Duan, Dong; Li, Yingchun Jun 30, 2019 12225
Quantitative Reinforcement Analysis of Loess Slope with Anisotropy. Shi, Yuling; Wang, Rui; Yuan, Hang; Bao, Han; Yan, Changgen May 31, 2019 4793
Total Bending Method for Piecewise Smoothing Image Denoising. Lu, Bibo; Huangfu, Zhenzhen; Huang, Rui May 31, 2019 4135
Neutrosophic Function with NNs for Analyzing and Expressing Anisotropy Characteristic and Scale Effect of Joint Surface Roughness. Yong, Rui; Gu, Leiyu; Ye, Jun; Du, Shi-Gui; Huang, Man; Hu, Gaojian; Liu, Jie Apr 30, 2019 6413
Theoretical Study of the Structural Properties of the Lead Titanate Doped with Strontium. Mesquita, Weber Duarte; Santos, Maria Rita de Cassia; Espinosa, Jose Waldo Martinez; Leal, Sergio He Apr 15, 2019 3583
Numerical Simulations on the Front Motion of Water Permeation into Anisotropic Porous Media. Zhang, Xiangxiang; Wang, J.G.; Wang, Xiaolin; Gao, Feng Mar 31, 2019 6995
Characterization of Pr-Doped La[F.sub.3] Nanoparticles Synthesized by Different Variations of Coprecipitation Method. Pudovkin, M.S.; Koryakovtseva, D.A.; Lukinova, E.V.; Korableva, S.L.; Khusnutdinova, R.Sh.; Kiiamov, Mar 31, 2019 11053
A New Method to Calculate Induced Current of Thin Wire over Anisotropic Ground under HPM. Cao, Le Mar 31, 2019 4285
Hydraulic fracturing considerations: Insights from analogue models, and its viability in Colombia/Consideraciones del Fracturamiento hidraulico: a partir de modelos analogos y su viabilidad en Colombia. Martinez-Sanchez, Dilan A.; Jimenez, Giovanny Mar 1, 2019 3887
Fabrication of Anisotropic Janus Composite Particles Based on Natural Renewable Urushiol. Zheng, Xuelin; Cheng, Wei; Chen, Shuning; Chen, Jiawen; Chen, Qinhui Feb 1, 2019 4264
ALGEBRAIC ANALYSIS OF TWO-LEVEL MULTIGRID METHODS FOR EDGE ELEMENTS. Napov, Artem; Perrussel, Ronan Jan 1, 2019 14257
Experimental planning for the evaluation of phenotipic descriptors in banana/Subsidios ao planejamento de experimentos para avaliacao de descritores fenotipicos em bananeira. Donato, Sergio Luiz Rodrigues; da Silva, Joao Abel; Guimaraes, Bruno Vinicius Castro; de Oliveira e Dec 15, 2018 6934
Forced transverse vibration analysis of a circular viscoelastic polymeric piezoelectric microplate with fluid interaction. Esfahani, A. Monemian; Bahrami, M.; Anbarani, S.R. Ghaffarian Mar 1, 2018 3230
A POSTERIORI STOPPING CRITERIA FOR SPACE-TIME DOMAIN DECOMPOSITION FOR THE HEAT EQUATION IN MIXED FORMULATIONS. Hassan, Sarah Ali; Japhet, Caroline; Vohralik, Martin Report Feb 1, 2018 13976
Reinforcing the Structural Stability of Old Nationally Important Trees with FRP Wraps. Yi, Zheong Jun; Kang, Junsuk Jan 1, 2018 5242
Study on Attenuation Properties of Surface Wave of AE Simulation Source Based on OPCM Sensor Element. Wang, Ziping; Xue, Xian; Li, Xingjia; Jiang, Zhengxuan; Reddy, Karthik Jan 1, 2018 2930
Anisotropic Cosmological Models with Two Fluids. Mishra, B.; Ray, Pratik P.; Pacif, S.K.J. Report Jan 1, 2018 6339
Anisotropic Quintessence Strange Stars in f(T) Gravity with Modified Chaplygin Gas. Saha, Pameli; Debnath, Ujjal Report Jan 1, 2018 6475
Bianchi Type-I Dark Energy Cosmology with Power-Law Relation in Brans-Dicke Theory of Gravitation. Katore, S.D.; Kapse, D.V. Report Jan 1, 2018 5869
Azimuthal Anisotropy in High-Energy Nuclear Collision: An Approach Based on Complex Network Analysis. Bhaduri, Susmita; Ghosh, Dipak Report Jan 1, 2018 7478
Microstudy of the Anisotropy of Sandy Material. Zhang, Kunyong; Zang, Zhenjun; Okine, Leslie; Torres, Jose Luis Chavez Jan 1, 2018 6683
Effect of Colluvial Soil Slope Fracture's Anisotropy Characteristics on Rainwater Infiltration Process. Zeng, Ling; Liu, Jie; Zhang, Jun-hui; Bian, Han-bing; Lu, Wei-hua Jan 1, 2018 6756
Failure Process Simulation of Interlayered Rocks under Compression. Yao, Chi; Zeng, Sizhi; Yang, Jianhua Jan 1, 2018 5723
Scene Flow Estimation Based on Adaptive Anisotropic Total Variation Flow-Driven Method. Xiang, Xuezhi; Zhang, Rongfang; Zhai, Mingliang; Xiao, Deguang; Bai, Erwei Jan 1, 2018 4673
A Method for Estimating the Surface Roughness of Rock Discontinuities. Cai, Yi; Tang, Hui-ming; Wang, Ding-jian; Wen, Tao Jan 1, 2018 7768
A New Way to Calculate Flow Pressure for Low Permeability Oil Well with Partially Penetrating Fracture. Ping, Xiong; Hailong, Liu; Haixia, Hu; Guan, Wang Jan 1, 2018 4675
Evaluation of the Use of the Yeoh and Mooney-Rivlin Functions as Strain Energy Density Functions for the Ground Substance Material of the Annulus Fibrosus. S., Hector E. Jaramillo Jan 1, 2018 6133
Mixed Noise Removal Algorithm Combining Adaptive Directional Weighted Mean Filter and Improved Adaptive Anisotropic Diffusion Model. Ma, Hongjin; Nie, Yufeng Jan 1, 2018 8545
Fracture Initiation Model of Shale Fracturing Based on Effective Stress Theory of Porous Media. Li, Yuwei; Jia, Dan Jan 1, 2018 6299
Theoretical Modeling of Dielectric Properties of Artificial Shales. Han, Tongcheng; Beloborodov, Roman; Pervukhina, Marina; Josh, Matthew; Cui, Yanlin; Zhi, Pengyao Jan 1, 2018 7022
Diagnosis of Water-Influx Locations of Horizontal Well Subject to Bottom-Water Drive through Well-Testing Analysis. Qin, Jiazheng; Cheng, Shiqing; He, Youwei; Li, Dingyi; Luo, Le; Shen, Xinzhe; Yu, Haiyang Jan 1, 2018 7791
Partial Contact of a Rigid Multisinusoidal Wavy Surface with an Elastic Half-Plane. Tsukanov, Ivan Y. Report Jan 1, 2018 4088
Threading Dislocations Piercing the Free Surface of an Anisotropic Hexagonal Crystal: Review of Theoretical Approaches. Neily, Salem; Dhouibi, Sami; Bonnet, Roland Report Jan 1, 2018 5815
Acoustic Signatures of the Phases and Phase Transitions in the Blume Capel Model with Random Crystal Field. Gulpinar, Gul Report Jan 1, 2018 8218
An Analytical Theory of Piezoresistive Effects in Hall Plates with Large Contacts. Ausserlechner, Udo Report Jan 1, 2018 17161
Highly Efficient Broadband Light Absorber Based on Nonuniform Hyperbolic Metamaterial Film. Zharova, Nina A.; Zharov, Alexander A.; Zharov, Alexander A., Jr. Report Jan 1, 2018 4360
First-Principles Calculations of the Structure Stability and Mechanical Properties of LiFeAs and NaFeAs under Pressure. Hu, Zhengquan; Xu, Weiwei; Chen, Cai; Wen, Yufeng; Liu, Lili Jan 1, 2018 5082
Study on Damping Energy Dissipation Characteristics of Cylindrical Metal Rubber in Nonforming Direction. Ren, Zhi Ying; Chen, Qisheng; Bai, Hongbai; Wu, Yiwan Jan 1, 2018 5563
Effects of Grain Orientation on Stress State near Grain Boundary of Austenitic Stainless Steel Bicrystals. Yang, Fu-qiang; Xue, He; Zhao, Ling-yan; Fang, Xiu-Rong Jan 1, 2018 4868
Solvent Effect, Photochemical and Photophysical Properties of Phthalocyanines with Different Metallic Nuclei. Silva, Charles Biral; Ribeiro, Anderson Orzari; de Oliveira, Hueder Paulo Moises Report Oct 1, 2017 4487
Quality evaluation of soil-cement-plant residue bricks by the combination of destructive and non-destructive tests/Avaliacao da qualidade de tijolos de solo-cimento-residuos vegetais por meio da combinacao de testes destrutivos e nao-destrutivos. de C. Ferreira, Regis; Cunha, Ananda H.N. Ensayo Aug 1, 2017 6616
Optimisation and failure criteria for composite materials by the boundary element method. Debbaghi, S.; Sahli, A.; Sahli, Sara Report Jul 1, 2017 4850
A new mathematical model of the heat transfer characteristics of oil shale particles during retorting. Pan, Ni; Chen, Changcheng; You, Yonghua; Dai, Fangqin Report Jun 1, 2017 4204
A New Combined Isotropic, Kinematic and Cross Hardening Model for Advanced High Strength Steel under Non-Linear Strain Loading Path. Jia, Yueqian; Wang, Yu-Wei; Bai, Yuanli Apr 1, 2017 4070
A Coordinate Descent Method for Total Variation Minimization. Deng, Hong; Ren, Dongwei; Xiao, Gang; Zhang, David; Zuo, Wangmeng Jan 1, 2017 7973
Seismic Response Analysis of Concrete Lining Structure in Large Underground Powerhouse. Wang, Xiaowei; Chen, Juntao; Xiao, Ming; Wu, Danqi Jan 1, 2017 6896
Revisiting the Low-Frequency Dipolar Perturbation by an Impenetrable Ellipsoid in a Conductive Surrounding. Vafeas, Panayiotis Report Jan 1, 2017 10102
Simulation of Wellbore Stability during Underbalanced Drilling Operation. Azim, Reda Abdel Report Jan 1, 2017 5168
Study on the Preparation and Anisotropic Distribution of Mechanical Properties of Well-Aligned PMIA Nanofiber Mats Reinforced Composites. He, Bin; Tan, Dongyi; Liu, Tao; Wang, Zexing; Zhou, Hengshu Technical report Jan 1, 2017 3733
Nanocompositional Electron Microscopic Analysis and Role of Grain Boundary Phase of Isotropically Oriented Nd-Fe-B Magnets. Zickler, Gregor A.; Fidler, Josef Jan 1, 2017 9538
Quantitative Analysis on Force Chain of Asphalt Mixture under Haversine Loading. Chang, Mingfeng; Huang, Pingming; Pei, Jianzhong; Zhang, Jiupeng; Zheng, Binhui Report Jan 1, 2017 3454
Investigation of the Effects of Anisotropic Flow of Pore Water and Multilayered Soils on Three-Dimensional Consolidation Characteristics. Laskar, Arpan; Pal, Sujit Kumar Jan 1, 2017 6703
Anisotropic Universe in f(G,T) Gravity. Shamir, M. Farasat Jan 1, 2017 5688
A Study of Charged Cylindrical Gravitational Collapse with Dissipative Fluid. Chakraborty, Sanjukta; Chakraborty, Subenoy Jan 1, 2017 4679
Effect of Isopropyl Alcohol Concentration and Etching Time on Wet Chemical Anisotropic Etching of Low-Resistivity Crystalline Silicon Wafer. Abdur-Rahman, Eyad; Alghoraibi, Ibrahim; Alkurdi, Hassan Report Jan 1, 2017 3550
Effects of Hole Perpendicularity Error on Mechanical Performance of Single-Lap Double-Bolt Composite Joints. Liu, Xueshu; Yang, Yuxing; Wang, Yiqi; Bao, Yongjie; Gao, Hang Jan 1, 2017 4633
Anisotropic Finite Element Modeling Based on a Harmonic Field for Patient-Specific Sclera. Jia, Xu; Liao, Shenghui; Duan, Xuanchu; Zheng, Wanqiu; Zou, Beiji Report Jan 1, 2017 5854
Influence of density and equilibrium moisture content on the hardness anisotropy of wood. Peng, Hui; Jiang, Jiali; Zhan, Tianyi; Lu, Jianxiong Nov 1, 2016 6452
High mechanical properties of rolled ZK60 mg alloy through pre-equal channel angular pressing. Yuan, Yuchun; Ma, Aibin; Jiang, Jinghua; Gou, Xiaofan; Song, Dan; Yang, Donghui; Jian, Weiwei Report Jul 1, 2016 2369
An anisotropic damage model of elasticity based on a series coupling method. Sun, Linlin; Hu, Weiping; Meng, Qingchun Report Jan 1, 2016 4678
Computational Modelling of Fracture Propagation in Rocks Using a Coupled Elastic-Plasticity-Damage Model. Kolo, Isa; Al-Rub, Rashid K. Abu; Sousa, Rita L. Jan 1, 2016 7883
Dynamical 3-space: anisotropic brownian motion experiment. Cahill, Reginald T. Report Jul 1, 2015 1108
Polarized light from the sun: unification of the corona and analysis of the second solar spectrum--further implications of a liquid metallic hydrogen solar model. Robitaille, Pierre-Marie; Rabounski, Dmitri Jul 1, 2015 8609
Peculiarities of the Spatial Power Spectrum of Scattered Electromagnetic Waves in the Turbulent Collision Magnetized Plasma. Jandieri, George V.; Ishimaru, Akira; Rawat, Banmali S.; Tugushi, Nika K. May 1, 2015 7079
Solar-time or sidereal-time dependent? The diurnal variation in the anisotropy of diffusion patterns observed by J. Dai (2014, Nat. Sci.). Scholkmann, Felix Report Apr 1, 2015 1242
Modeling of constitutive behaviour of anisotropic composite material using multiscale approach. Ogierman, W.; Kokot, G. Report Mar 1, 2015 3002
Effects of polymer doping on dielectric and electro-optical parameters of nematic liquid crystal. Pandey, Shivani; Gupta, Swadesh Kumar; Singh, Dharmendra Pratap; Vimal, Tripti; Tripathi, Pankaj Kum Report Feb 1, 2015 4266
Numerical and experimental study of the electrofusion welding process of polyethylene pipes. Chebbo, Ziad; Vincent, Michel; Boujlal, Adil; Gueugnaut, Dominique; Tillier, Yannick Report Jan 1, 2015 4321
Algebraic distance for anisotropic diffusion problems: multilevel results. Brandt, Achi; Brannick, James; Kahl, Karsten; Livshits, Irene Report Jan 1, 2015 11174
Anisotropic surface coatings controls drug delivery from reservoir devices similar to that of erodible systems. Kaladhar, K.; Sharma, Chandra P. Report Oct 1, 2014 3278
Indications for a diurnal and annual variation in the anisotropy of diffusion patterns--a reanalysis of data presented by J. Dai (2014, Nat. Sci.). Scholkmann, Felix Report Oct 1, 2014 2968
Statistical strength criterion for materials with hexagonal close-packed crystal lattice/Statistinis stiprumo kriterijus medziagoms su sutankinta sesiakampe kristaline gardele. Bagmutov, V.P.; Bogdanov, E.P.; Shkoda, I.A. Report May 1, 2014 5037
Mixed Finite Element Method for 2D Vector Maxwell's Eigenvalue Problem in Anisotropic Media. Jiang, Wei; Liu, Na; Tang, Yifa; Liu, Qing Huo May 1, 2014 6297
Investigation of gyroelectric waveguides with anisotropic dielectric layer/ Giroelektriniu bangolaidziu su anizotropiniu dielektriko sluoksniu tyrimas. Plonis, Darius; Malisauskas, Vacius Report Apr 1, 2014 3442
High Performance Silicon-Based Inductors for RF Integrated Passive Devices. Han, Mei; Xu, Gaowei; Luo, Le Mar 1, 2014 2336
Analytical approximations of whispering gallery modes in anisotropic ellipsoidal resonators. Ornigotti, Marco; Aiello, Andrea Jan 1, 2014 5488
How much asymmetry of colliding pair affects nuclear dynamics at balance point? Goyal, Supriya Jan 1, 2014 4514
Three-dimensional anisotropic moisture absorption in quartz-reinforced bismaleimide laminates. Grace, L.R.; Akan, M.C. Report Jan 1, 2014 6181
Extended linear embedding via green's operators for analyzing wave scattering from anisotropic bodies. Lancellotti, V.; Tijhuis, A.G. Jan 1, 2014 7541
Homogenization models for a simple dielectric-composite slab upon oblique incidence. Qi, Jiaran; Qiu, Jinghui; Han, Chongzhi Jan 1, 2014 6327
Field induced memory effects in random nematics. Ranjkesh, Amid; Ambrozic, Milan; Kralj, Samo; Sluckin, T.J. Report Jan 1, 2014 5799
Shear wave propagation in multilayered medium including an irregular fluid saturated porous stratum with rigid boundary. Kumar, Ravinder; Madan, Dinesh Kumar; Sikka, Jitander Singh Report Jan 1, 2014 3525
CvB damping of primordial gravitational waves and the fine-tuning of the C[gamma]B temperature anisotropy. Bernardini, A.E.; Santos, J.F.G. Report Jan 1, 2014 6154
Preparation and dynamic properties of an anisotropic natural rubber film as viewed by electron spin resonance-spin probe method. Valic, Srecko; Bonato, Jasminka; Andreis, Mladen; Klepac, Damir; Didovic, Mirna Petkovic Report Nov 1, 2013 4990
Propagation of electromagnetic waves guided by the anisotropically conducting model of a tape helix supported by dielectric rods. Kalyanasundaram, Natarajan; Babu, Gnanamoorthi N. Jun 1, 2013 4836
Some peculiarities of the spatial power spectrum of scattered electromagnetic waves in randomly inhomogeneous magnetized plasma with electron density and external magnetic field fluctuations. Jandieri, George V.; Ishimaru, Akira May 1, 2013 5389
A duality between metamaterials and conventional materials in multilayered anisotropic planar structures. Heidary, Maryam; Abdolali, Ali; Salary, Mohammad M.; Mirzaei, Hossein May 1, 2013 2734
Method for determining the footprint area of air temperature and relative humidity/Metodo para determinacao da area de influencia da temperatura do ar e umidade relativa. Alves, Elis Dener Lima; Biudes, Marcelo Sacardi Apr 1, 2013 2863
Anisotropic damage model on the effects of damage process due to shearing stress in concrete/Um modelo de dano anisotropo considerando o processo de danificacao decorrente da acao das tensoes de cisalhamento no concreto. de Cerqueira Pituba, Jose Julio Apr 1, 2013 6146
Modeling for dispersion and losses of multilayer asymmetric CPW on iso/anisotropic substrate. Verma, Anand K.; Singh, Paramjeet; Bansal, Ritu Mar 1, 2013 7958
Wave propagation and fresnel coefficients for three layered uniaxially anisotropic media with arbitrarily oriented optic axes. Eroglu, Abdullah; Lee, Yun H.; Lee, Jay K. Abstract Feb 1, 2013 6661
Visualization of water transport pathways in plants using diffusion tensor imaging. Gruwel, Marco L.H.; Latta, Peter; Sboto-Frankenstein, Uta; Gervai, Patricia Abstract Feb 1, 2013 2796
Evanescent field enhancement in liquid crystal optical fibers: a field characteristics based analysis. Choudhury, P.K. Jan 1, 2013 4266
Topological excitations in quantum spin systems. Chaudhury, Ranjan; Paul, Samir K. Jan 1, 2013 5058
The discovery of anomalous microwave emission. Leitch, Erik M.; Readhead, A.C.R. Abstract Jan 1, 2013 4127
Correlating mechanical and electrical properties of filler-loaded polyurethane fluoroelastomers: the influence of carbon black. Griffini, Gianmarco; Suriano, Raffaella; Turri, Stefano Report Dec 1, 2012 5585
Block copolymer alignment method for mobility anisotropy and enhancement of poly(3-hexylthiophene) thin-film transistors. Cheng, J.-W. John; Ho, Jeng-Rong; Tseng, Yu-Wei; Su, Hung-Jie; Chien, Chi-Horng; Tsiang, Raymond C.- Report Dec 1, 2012 4133
A simulation and experimental study of the impact of passive and active facade systems on the energy performance of building perimeter zones. Chan, Ying-Chieh; Tzempelikos, Athanasios Report Jul 1, 2012 3276
Finite element analysis of magnesium AZ80 wrought alloy anisotropic behaviour during warm forging/Magnio kaliojo lydinio AZ80 anizotropines elgsenos karstojo kalimo metu analize baigtiniu elementu metodu. Kobold, D.; Gantar, G.; Pepelnjak, T. Report May 1, 2012 6826
The finite element models of thin walled branched structures in heat transfer problems/Plonasieniu issisakojanciu konstrukciju baigtiniu elementu modeliai silumos pernesimo uzdaviniuose. Turskiene, S. Report Mar 1, 2012 2653
Some comments on the theory of short fibre reinforced materials/Kommentaare luhikeste kiududega armeeritud materjalide teooriale. Herrmann, Heiko; Eik, Marika Report Sep 1, 2011 2810
Dynamical 3-space gravity theory: effects on polytropic solar models. May, Richard D.; Cahill, Reginald T. Jan 1, 2011 3699
The Planck satellite LFI and the microwave background: importance of the 4K reference targets. Robitaille, Pierre-Marie Jul 1, 2010 5862
Validation of a damage model for the non-linear analysis of reinforced concrete structures/Validacao de um modelo de dano para a analise nao-linear de estruturas em concreto armado. Pituba, Jose Julio de Cerqueira Jul 1, 2010 5025
Modeling the development of elastic anisotropy as a result of plastic flow for glassy polycarbonate. Goel, A.; Strabala, K.; Negahban, M.; Turner, J.A. Technical report Oct 1, 2009 5066
Preheating effects on the particle size and anisotropy of M-type Ba[Al.sub.2][Fe.sub.10][O.sub.19] powders prepared via sol-gel method. He, H.Y. Report May 1, 2009 2054
Resolving spacecraft earth-flyby anomalies with measured light speed anisotropy. Cahill, Reginald T. Jul 1, 2008 4354
Evaluacion de los enfoques euleriano y lagrangiano para modelar la fase dispersa en flujos turbulentos no uniformes cargados con particulas. Lain, Santiago Report Jun 1, 2008 5492
Predictions of two nonlinear viscoelastic constitutive relations for polymers under multiaxial loadings. Ellyin, F.; Vaziri, R.; Bigot, L. May 1, 2007 5899
Structure of ECAP aluminium after different number of passes. Ilucova, Lucia; Saxl, Ivan; Svoboda, Milan; Sklenicka, Vaclav; Kral, Petr Mar 1, 2007 3708
Mechanical properties of glass fiber reinforced polypropylene injection molded with a rotation mold. Silva, Cristina A.; Viana, Julio C.; van Hattum, Ferrie W.J.; Cunha, Antonio M. Nov 1, 2006 4532
Determination of orientational states in impact-polystyrene specimens by near-infrared polarization spectroscopy. Schade, C.; Heckmann, W.; Borchert, S.; Siesler, H.W. Author abstract Mar 1, 2006 1338
Experiments with rotating collimators cutting out pencil of [alpha]-particles at radioactive decay of [sup.239]Pu evidence sharp anisotropy of space. Shnoll, Simon E.; Rubinstein, Ilia A.; Zenchenko, Konstantin I.; Shlekhtarev, Vladimir A.; Kaminsky, Apr 1, 2005 2206
Characterization of anisotropic structure in poly(phenylene vinylene) films. Ou, Runqing; Samuels, Robert; Wang, Xingwu; Gregory, Richard Oct 1, 2001 3584
A new method for estimating the cellular structure of plastic foams based on dielectric anisotropy. Nagata, Shinichi; KOyama, Kiyohito May 1, 1999 2902

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters