Printer Friendly

Browse Traditional Chinese medicine topic

Analysis subtopic

Articles

1-135 out of 135 article(s)
Title Author Type Date Words
Taohong Siwu Decoction Exerts a Beneficial Effect on Cardiac Function by Possibly Improving the Microenvironment and Decreasing Mitochondrial Fission after Myocardial Infarction. Luo, Zhi-rong; Li, Han; Xiao, Zhong-xin; Shao, Shui-jin; Zhao, Tian-tian; Zhao, Yue; Mou, Fang-fang; Dec 1, 2019 7072
Meta-Analysis on the Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine as Adjuvant Therapy for Refractory Androgenetic Alopecia. You, Qiang; Li, Lan; Ma, Xiao; Gao, Tian; Xiong, Suqin; Yan, Yufen; Fang, Hao; Li, Fengqing; Chen, H Nov 1, 2019 14334
Chaihu-Shugan-San Reinforces CYP3A4 Expression via Pregnane X Receptor in Depressive Treatment of Liver-Qi Stagnation Syndrome. He, Zehui; Fan, Rong; Zhang, Chunhu; Tang, Tao; Liu, Xu; Luo, Jiekun; Cui, Hanjin; Wang, Yang; Lu, R Nov 1, 2019 6790
Identification and Characterization of Key Chemical Constituents in Processed Gastrodia elata Using UHPLC-MS/MS and Chemometric Methods. Ye, Xide; Wang, Yanhong; Zhao, Jianping; Wang, Mei; Avula, Bharathi; Peng, Qiaozhen; Ouyang, Hui; Li Nov 1, 2019 5076
Beneficial Effects of Sagacious Confucius' Pillow Elixir on Cognitive Function in Senescence-Accelerated P8 Mice (SAMP8) via the NLRP3/Caspase-1 Pathway. Hou, Zhitao; Li, Fengjin; Chen, Jing; Liu, Yitian; He, Changyuan; Wang, Meng; Mei, Tingting; Zhang, Nov 1, 2019 7278
Differences in the Composition of Vaginal Microbiota between Women Exhibiting Spleen-Deficiency Syndrome and Women with Damp-Heat Syndrome, Two of the Most Common Syndromes of Vaginitis in Traditional Chinese Medicine. Lin, Wei Xian; Du, Xin; Yang, Li Lin; Chen, Si Yun; Qiu, Wei Yu; Wu, Hai Wang; Zhao, Guang; Feng, Yi Nov 1, 2019 5486
A Network Pharmacology Approach to Reveal the Underlying Mechanisms of Paeonia lactiflora Pall. On the Treatment of Alzheimer's Disease. Zeng, Qiang; Li, Longfei; Jin, Yu; Chen, Zongzheng; Duan, Lihong; Cao, Meiqun; Ma, Min; Wu, Zhengzhi Nov 1, 2019 5955
Screening and Identification of Antipyretic Components in the Postfrost Leaves of Morus alba Based on Multivariable and Continuous-Index Spectrum-Effect Correlation. Qu, Yongsheng; Wang, Liang; Guo, Wei Oct 1, 2019 5945
Beneficial Effects of Qingzixiaoban Granule on Henoch-Schonlein Purpura Nephritis Mice through Inhibiting Immune Complex Deposition and Th2 Immunodeviation. Yang, Hui; Guan, Jing; Ma, Pei; Fan, Yannan; Bai, Jinye; Li, Shuyi; Yuan, Jiqiao; Jin, Yecheng; Lin, Oct 1, 2019 6059
An Ontology-Based Artificial Intelligence Model for Medicine Side-Effect Prediction: Taking Traditional Chinese Medicine as an Example. Yao, Yuanzhe; Wang, Zeheng; Li, Liang; Lu, Kun; Liu, Runyu; Liu, Zhiyuan; Yan, Jing Oct 1, 2019 3878
An Approach to Rapid Determination of Tween-80 for the Quality Control of Traditional Chinese Medicine Injection by Partial Least Squares Regression in Near-Infrared Spectral Modeling. Ma, Jin-Fang; Chen, Tian-Ling; Zhang, Xiang-Dong; Xiao, Xue; Ge, Fa-Huan Sep 1, 2019 5282
Metabolomic Markers in Tongue-Coating Samples from Damp Phlegm Pattern Patients of Coronary Heart Disease and Chronic Renal Failure. Hao, Yiming; Yuan, Xue; Yan, Jin; Pham, Minh; Rohlsen, Dekai; Qian, Peng; Cheng, Feng; Wang, Yiqin Sep 1, 2019 6445
Targeting Reactive Oxygen Species in Cancer via Chinese Herbal Medicine. Qian, Qiaohong; Chen, Wanqing; Cao, Yajuan; Cao, Qi; Cui, Yajing; Li, Yan; Wu, Jianchun Sep 1, 2019 17549
Top-100 Most Cited Publications Concerning Network Pharmacology: A Bibliometric Analysis. Lu, Cuncun; Bing, Zhitong; Bi, Zhijiang; Liu, Ming; Lu, Tingting; Xun, Yangqin; Wei, Zhipeng; Yang, Aug 1, 2019 4237
Feature Selection Method Based on Partial Least Squares and Analysis of Traditional Chinese Medicine Data. Huang, Canyi; Du, Jianqiang; Nie, Bin; Yu, Riyue; Xiong, Wangping; Zeng, Qingxia Jul 1, 2019 7813
The Method of Activating Blood and Dredging Collaterals for Reducing Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Li, Zhaoyi; Jin, Huimin; Yan, Qingying; Sun, Leitao; Wasan, Harpreet S.; Shen, Minhe; Ruan, Shanming Jun 1, 2019 13696
Identify the Key Active Ingredients and Pharmacological Mechanisms of Compound XiongShao Capsule in Treating Diabetic Peripheral Neuropathy by Network Pharmacology Approach. Yu, Meixiang; Song, Xin; Yang, Wanhua; Li, Ziwei; Ma, Xiaoqin; Hao, Chenxia May 1, 2019 5931
Does Adjuvant Treatment with Chinese Herbal Medicine to Antidiabetic Agents Have Additional Benefits in Patients with Type 2 Diabetes? A System Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Jin, De; Tian, Jiaxing; Bao, Qi; Zhang, Haiyu; Ding, Qiyou; Lian, Fengmei; Xiao-Lin, Tong May 1, 2019 8708
Tongue Image Segmentation via Thresholding and Gray Projection. Liu, Weixia; Hu, Jinmei; Li, Zuoyong; Zhang, Zuchang; Ma, Zhongli; Zhang, Daoqiang Report Feb 1, 2019 5601
Protective Effects of Ursolic Acid in the Kidneys of Diabetic Rats/Diyabetik Sicanlarin Bobreklerinde Ursolik Asidin Koruyucu Etkileri. Bacanli, Merve; Aydin, Sevtap; Anlar, Hatice Gul; Cal, Tugbagul; Undeger Bucurgat, Ulku; Ari, Nuray; Aug 1, 2018 3743
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study of the Effects of Tongxinluo Capsules in Acute Coronary Syndrome Patients with High On-Treatment Platelet Reactivity. Zhang, Lei; Li, Yi; Yang, Bai-Song; Li, Lu; Wang, Xiao-Zeng; Ge, Mei-Ling; Jing, Quan-Min; Ma, Ying- Report Mar 18, 2018 5022
Systems Pharmacology-Based Approach of Connecting Disease Genes in Genome-Wide Association Studies with Traditional Chinese Medicine. Kim, Jihye; Yoo, Minjae; Shin, Jimin; Kim, Hyunmin; Kang, Jaewoo; Tan, Aik Choon Jan 1, 2018 5784
The Causality Research between Syndrome Elements by Attribute Topology. Zhang, Tao; Liu, Mengqi; Liu, Wenyuan Jan 1, 2018 6486
Effects of Kudiezi Injection on Serum Inflammatory Biomarkers in Patients with Acute Cerebral Infarction. Liu, Xuemei; Jin, Xianglan; Chen, Baoxin; Liu, Xiaohan; Liang, Xiao; Fang, Xiaolei; Wu, Hongyun; Fu, Clinical report Jan 1, 2018 5299
Gengnianchun Extends the Lifespan of Caenorhabditis elegans via the Insulin/IGF-1 Signalling Pathway. Meng, Fanhui; Li, Jun; Rao, Yanqiu; Wang, Wenjun; Fu, Yan Jan 1, 2018 5254
Microbial Diversity of Chronic Wound and Successful Management of Traditional Chinese Medicine. Wu, Minfeng; Li, Yan; Guo, Dongjie; Kui, Gang; Li, Bin; Deng, Yu; Li, Fulun Jan 1, 2018 8347
Efficacy of Traditional Chinese Medicine Regimen Jian Pi Qu Shi Formula for Refractory Patients with Idiopathic Membranous Nephropathy: A Retrospective Case-Series Study. Shi, Bin; Zhang, Rong-rong; Liang, Ying; Wang, Xin-hui; Lang, Rui; Yu, Ren-huan Jan 1, 2018 6220
Jianpi Bushen, a Traditional Chinese Medicine Therapy, Combined with Chemotherapy for Gastric Cancer Treatment: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Chen, Yunbo; Zhang, Guijuan; Chen, Xiaoping; Jiang, Xuefeng; Bie, Fengjie; Yuan, Naijun; Wang, Yuron Jan 1, 2018 11593
The Therapeutic Effects of a Traditional Chinese Medicine Formula Wuzi Yanzong Pill for the Treatment of Oligoasthenozoospermia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Zhao, Ming Peng; Shi, Xiao; Kong, Grace Wing Shan; Wang, Chi Chiu; Wu, Justin Che Yuen; Lin, Zhi Xiu Jan 1, 2018 7051
GEPSI: A Gene Expression Profile Similarity-Based Identification Method of Bioactive Components in Traditional Chinese Medicine Formula. Zhang, Baixia; He, Shuaibing; Lv, Chenyang; Zhang, Yanling; Wang, Yun Jan 1, 2018 5775
Traditional Chinese Medicine Injections in the Treatment of Diabetic Foot: A Systematic Review and Meta-Analysis. Tan, Lizi; Shi, Qingyang; Liu, Chunxiang; Zhang, Junhua; Wang, Hui; Zhai, Jingbo Jan 1, 2018 8236
The Interaction Effect between Blood Stasis Constitution and Atherosclerotic Factors on Cognitive Impairment in Elderly People. Liu, Zhizhen; Yang, Hongqing; Zhang, Mozhu; Caife, Jing; Huang, Zijie Jan 1, 2018 5131
Optimization of Bioactive Ingredient Extraction from Chinese Herbal Medicine Glycyrrhiza glabra: A Comparative Study of Three Optimization Models. Yu, Li; Jin, Weifeng; Li, Xiaohong; Zhang, Yuyan Jan 1, 2018 8988
Comparison between the Effects of Oral and Intramuscular Administration of Shin'iseihaito (Xinyiqingfeitang) in a Streptococcus pyogenes-Induced Murine Sinusitis Model. Minami, Masaaki; Konishi, Toru; Takase, Hiroshi; Makino, Toshiaki Jan 1, 2018 4151
Correlation between Traditional Chinese Medicine Symptom Patterns and the Renal Function, Immunologic Function Index, and Blood Coagulation Index in Patients with Henoch-Schonlein Purpura Nephritis. Dang, Wanyu; Yan, Huimin; Wu, Xiaoming; Zhen, Xiaofang; Hou, Linyi Jan 1, 2018 5196
The Association of Radial Artery Pulse Wave Variables with the Pulse Wave Velocity and Echocardiographic Parameters in Hypertension. Qiao, Li-jie; Qi, Zhen; Tu, Li-ping; Zhang, Yu-hang; Zhu, Li-ping; Xu, Jia-tuo; Zhang, Zhi-feng Jan 1, 2018 9042
ShenShuai II Recipe Attenuates Apoptosis and Renal Fibrosis in Chronic Kidney Disease by Increasing Renal Blood Flow and Improving Oxygen Consumption. Wang, Meng; Yang, Jing; Zhou, Yuan; Wang, Chen Jan 1, 2018 3880
Chinese Medicinal Herbs in the Treatment of Diabetic Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Yan, Bin; Wang, Jingbo; Xue, Zhigang; Tian, Guoqing Jan 1, 2018 7326
Efficacy and Safety of Hou Gu Mi Xi on Spleen Qi Deficiency in Patients with Nonorganic Gastrointestinal Disorders: Protocol for a Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Chen, Xiaofan; Nie, Heyun; Liu, Wenjun; Zhou, Xu; Nie, Jianhua; Xie, Bin; Chen, Dongping; Jiang, Yip Clinical report Jan 1, 2018 5358
Treatment of Urolithiasis with Medicinal Plant Salvia miltiorrhiza: A Nationwide Cohort Study. Chen, Wen-Chi; Wu, San-Yuan; Liao, Po-Chi; Chou, Tzu-Yang; Chen, Huey-Yi; Chiang, Jen-Huai; Su, Yuan Jan 1, 2018 4856
Alleviating the Intestinal Absorption of Rhein in Rhubarb through Herb Compatibility in Tiaowei Chengqi Tang in Caco-2 Cells. Peng, Ying; Fan, Min; Peng, Chongsheng; Wang, Mengyue; Li, Xiaobo Jan 1, 2018 5838
Investigation into the Individualized Treatment of Traditional Chinese Medicine through a Series of N-of-1 Trials. Huang, Haiyin; Yang, Peilan; Wang, Jie; Wu, Yingen; Zi, Suna; Tang, Jie; Wang, Zhenwei; Ma, Ying; Zh Jan 1, 2018 8508
Efficacy and Safety of the Injection of the Traditional Chinese Medicine Puerarin for the Treatment of Diabetic Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 53 Randomized Controlled Trials. Xie, Baocheng; Wang, Qinghui; Zhou, Chenhui; Wu, Jiahuan; Xu, Daohua Jan 1, 2018 11833
Different Harmonic Characteristics Were Found at Each Location on TCM Radial Pulse Diagnosis by Spectrum Analysis. Tsai, Yun-Ning; Huang, Yi-Chia; Lin, Sunny Jui-Shan; Cheng, Shen-Ming Lee Yung-Yen; Chang, Yu-Hsin; Jan 1, 2018 6187
Cinobufacini Injection Improves the Efficacy of Chemotherapy on Advanced Stage Gastric Cancer: A Systemic Review and Meta-Analysis. Zhang, Xing; Yuan, Yuan; Xi, Yupeng; Xu, Xinyao; Guo, Qiujun; Zheng, Honggang; Hua, Baojin Clinical report Jan 1, 2018 6696
Quantifying Liver Stagnation Spleen Deficiency Pattern for Diarrhea Predominate Irritable Bowel Syndromes Using Multidimensional Analysis Methods. Huang, Zhongyu; Hou, Zhengkun; Liu, Xianhua; Liu, Fengbin; Wu, Yuefeng Jan 1, 2018 3858
UHPLC-ESI-MS Analysis of Purified Flavonoids Fraction from Stem of Dendrobium denneaum Paxt. and Its Preliminary Study in Inducing Apoptosis of HepG2 Cells. Zhou, Chunhua; Luo, Yingyi; Lei, Zhouxi; Wei, Gang Jan 1, 2018 6027
Efficacy and Safety of a Formulated Herbal Granula, Jiu Wei Zhen Xin, for Generalized Anxiety Disorder: A Meta-Analysis. Wang, Sheng; Zhao, Lin-lin; Qiu, Xin-jian; Wang, Dong-sheng; Tang, Tao; Luo, Jie- kun; Hu, Sui-yu; H Jan 1, 2018 9072
Adjuvant Therapy of Oral Chinese Herbal Medicine for Menopausal Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wang, Jiju; Liu, Jian; Ni, Xiaojia; Nie, Guangning; Zeng, Yuyan; Cao, Xiaojing; Li, Xiaoyu; Wang, Xi Jan 1, 2018 9550
Exploring the Mechanism of Danshen against Myelofibrosis by Network Pharmacology and Molecular Docking. Li, Jie; Ma, Xiaoran; Liu, Cun; Li, Huayao; Zhuang, Jing; Gao, Chundi; Zhou, Chao; Liu, Lijuan; Wang Jan 1, 2018 5679
Classification of Gan Dan Shi Re Pattern and Gan Shen Yin Xu Pattern in Patients with Hepatitis B Cirrhosis Using Metabonomics. Zhao, Chao-qun; Chen, Long; Cai, Hong; Yao, Wei-li; Zhou, Qun; Zhu, Hui-ming; Gao, Yue; Liu, Ping; G Jan 1, 2018 8068
Jiedu Sangen Decoction Inhibits Migration and Invasion of Colon Cancer SW480 Cells via Suppressing Epithelial Mesenchymal Transition. Zhang, Kai; Peng, Tao; Yan, Qingying; Sun, Leitao; Miao, Haojun; Yuan, Li; Hong, Yuxin; Zhou, Mengme Jan 1, 2018 4740
Correlation Analysis between Traditional Chinese Medicine Syndromes and Gastrointestinal Bleeding after Percutaneous Coronary Intervention. Zhang, Chenhao; Huang, Chaolian; Wang, Mingming; Kong, Xiaolin; Liu, Guannan; Wang, Jie Clinical report Jan 1, 2018 7059
Indicators of Male Gout Patients' Comorbidities with the Theory on Traditional Chinese Medicine. Zhang, Jianyong; Zhang, Siyang; Xie, Jingjing; Tang, Li; Qiu, Xia; Xiao, Yuya; Zhang, Yanying; Jia, Jan 1, 2018 4277
A Real-World Evidence Study for Distribution of Traditional Chinese Medicine Syndrome and Its Elements on Respiratory Disease. Xu, Fei; Cui, Wengqiang; Kong, Qing; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2018 6168
Corrigendum to "The Therapeutic Effects of a Traditional Chinese Medicine Formula Wuzi Yanzong Pill for the Treatment of Oligoasthenozoospermia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Correction notice Jan 1, 2018 342
Observational Study of the Association between TCM Zheng and Types of Coronary Artery Stenosis: Protocol of a Multicenter Case Series Study. Liu, Chao; Chen, Guang; Liu, Dan; Nie, Shaoping; Wang, Xiao; Huang, Xinsheng; Li, Haitao; Li, Yi; Lu Report Jan 1, 2018 4126
Use of Chinese Herbal Medicine Improves Chemotherapy-Induced Thrombocytopenia among Gynecological Cancer Patients: An Observational Study. Wu, Yi-Hong; Chen, Hsing-Yu; Lai, Chyong-Huey; Yeh, Chein-Shuo; Pang, Jong-Hwei S.; Qiu, Jian-Tai; C Report Jan 1, 2018 5401
The Traditional Chinese Medicine Kangai Injection as an Adjuvant Method in Combination with Chemotherapy for the Treatment of Breast Cancer in Chinese Patients: A Meta-Analysis. Xue, Jing-Xian; Zhu, Zhi-Yuan; Bian, Wei-He; Yao, Chang Jan 1, 2018 9309
Evaluating the Efficacy and Adverse Effects of Clearing Heat and Removing Dampness Method of Traditional Chinese Medicine by Comparison with Western Medicine in Patients with Gout. Xiao, Nan; Chen, Hao; He, Shi-Yong; Xue, Chong-Xiang; Sui, Hua; Chen, Jing; Qu, Jia-Lin; Liang, Li-N Clinical report Jan 1, 2018 16124
Effects of a traditional Chinese medicine formula and its extraction on muscle fiber characteristics in finishing pigs, porcine cell proliferation and isoforms of myosin heavy chain gene expression in myocytes. Yu, Qin Ping; Feng, Ding Yuan; He, Xiao Jun; Wu, Fan; Xia, Min Hao; Dong, Tao; Liu, Yi Hua; Tan, Hui Report Nov 1, 2017 7451
Validation of a measure of Chinese outpatients' satisfaction in the Taiwan setting. Stanworth, James O.; Hsu, Ryan Shuwei; Warden, Clyde A. Abstract Jan 1, 2017 5694
Rapid Detection of Pesticide Residues in Chinese Herbal Medicines by Fourier Transform Infrared Spectroscopy Coupled with Partial Least Squares Regression. Yang, Tianming; Zhou, Rong; Jiang, Du; Fu, Haiyan; Su, Rui; Liu, Yangxi; Su, Hanbo Report Jan 1, 2017 5755
Comparative RNA-Sequence Transcriptome Analysis of Phenolic Acid Metabolism in Salvia miltiorrhiza, a Traditional Chinese Medicine Model Plant. Song, Zhenqiao; Guo, Linlin; Liu, Tian; Lin, Caicai; Wang, Jianhua; Li, Xingfeng Report Jan 1, 2017 5880
Deep Convolutional Neural Networks for Classifying Body Constitution Based on Face Image. Huan, Er-Yang; Wen, Gui-Hua; Zhang, Shi-Jun; Li, Dan-Yang; Hu, Yang; Chang, Tian- Yuan; Wang, Qing; Report Jan 1, 2017 5785
Treatment Effects of Ischemic Stroke by Berberine, Baicalin, and Jasminoidin from Huang-Lian-Jie-Du-Decoction (HLJDD) Explored by an Integrated Metabolomics Approach. Zhang, Qian; Fu, Xiaowei; Wang, Junsong; Yang, Minghua; Kong, Lingyi Jan 1, 2017 9431
Effectiveness and Safety of the Combination of the Traditional Chinese Medicine Prescription Jade Screen and Desloratadine in the Treatment of Chronic Urticaria: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Yuan, Shao-fei; Guan, Jing-zhi; Hao, Yong; Chai, Jian-yuan; Gao, Feng-li; Shi, Su-qin; Wang, Jian-xi Report Jan 1, 2017 7333
Correlation between Traditional Chinese Medicine Constitution and Dyslipidemia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ma, Ye-lin; Yao, Hui; Yang, Wei-jia; Ren, Xuan-xuan; Teng, Long; Yang, Min- chun Report Jan 1, 2017 5300
Molecular Targets and Associated Potential Pathways of Danlu Capsules in Hyperplasia of Mammary Glands Based on Systems Pharmacology. Huang, Jihan; Tang, Haitao; Cao, Sumin; He, Yingchun; Feng, Yibin; Wang, Kun; Zheng, Qingshan Report Jan 1, 2017 4989
A Metabolomics-Based Strategy for the Mechanism Exploration of Traditional Chinese Medicine: Descurainia sophia Seeds Extract and Fractions as a Case Study. Zhou, Ning; Sun, Ya-Ping; Zheng, Xiao-Ke; Wang, Qiu-Hong; Yang, Yan-Yun; Ba, Zhi- Yao; Kuang, Hai-Xu Jan 1, 2017 6958
Prevention of AMI Induced Ventricular Remodeling: Inhibitory Effects of Heart-Protecting Musk Pill on IL-6 and TNF-Alpha. Cen, Wei; Chen, Zhiliang; Gu, Ning; Hoppe, Ralph Report Jan 1, 2017 3944
Add-On Therapy with Traditional Chinese Medicine Improves Outcomes and Reduces Adverse Events in Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Yang, Zongguo; Liao, Xian; Lu, Yunfei; Xu, Qingnian; Tang, Bozong; Chen, Xiaorong; Yu, Yongchun Report Jan 1, 2017 9056
Oral Chinese Herbal Medicine as an Adjuvant Treatment for Chemotherapy, or Radiotherapy, Induced Myelosuppression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Hou, Bonan; Liu, Rui; Qin, Zhen; Luo, Dan; Wang, Qi; Huang, Shuiqing Report Jan 1, 2017 7120
The Anti-Inflammatory Effects of Invigorating Kidney and Supplementing Qi Chinese Herbal Formulae in Asthma Patients. Kong, Lingwen; Zhang, Hongying; Cao, Yuxue; Le, Jingjing; Wu, Jinfeng; Liu, Baojun; Chen, Meixia; Du Report Jan 1, 2017 7635
Reduced MLH3 Expression in the Syndrome of Gan-Shen Yin Deficiency in Patients with Different Diseases. Du, Juan; Zhong, Maofeng; Liu, Dong; Liang, Shufang; Liu, Xiaolin; Cheng, Binbin; Zhang, Yani; Yin, Report Jan 1, 2017 3765
Adverse Effects of Hydroalcoholic Extracts and the Major Components in the Stems of Impatiens balsamina L. on Caenorhabditis elegans. Jiang, Hong-Fang; Zhuang, Zi-Heng; Hou, Bei-Wei; Shi, Bao-Jun; Shu, Cheng- Jie; Chen, Lei; Shi, Guo- Report Jan 1, 2017 7212
Simultaneous Determination of 8 Compounds in Gancao-Ganjiang-Tang by HPLC-DAD and Analysis of the Relations between Compatibility, Dosage, and Contents of Medicines. Yang, Yanfang; Zhang, Guijun; Sun, Qiyu; Liu, Liang; Peng, Hui; Wang, Jingjuan; Xiang, Li Report Jan 1, 2017 4604
Disclosure of Traditional and Complementary Medicine Use and Its Associated Factors to Medical Doctor in Primary Care Clinics in Kuching Division, Sarawak, Malaysia. Johny, Anak Kelak; Cheah, Whye Lian; Razitasham, Safii Report Jan 1, 2017 6632
Genome-Wide Profiling Reveals That Herbal Medicine Jinfukang-Induced Polyadenylation Alteration Is Involved in Anti-Lung Cancer Activity. Kou, Yao; Li, Guoqing; Shao, Jinhui; Liu, Cong; Wu, Jun; Lu, Jun; Zhao, Xiaodong; Tian, Jing Report Jan 1, 2017 4095
Meta-Analysis of Chinese Traditional Medicine Bushen Huoxue Prescription for Endometriosis Treatment. Shan, Jing; Cheng, Wen; Zhai, Dong-xia; Zhang, Dan-ying; Yao, Rui-pin; Bai, Ling- ling; Cai, Zai-lon Jan 1, 2017 6552
Massage Therapy in Children with Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wu, Ji; Yang, Xi-Wen; Zhang, Ming Report Jan 1, 2017 4328
The Traditional Chinese Medicine and Relevant Treatment for the Efficacy and Safety of Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Shi, Zhao-feng; Song, Tie-bing; Xie, Juan; Yan, Yi-quan; Du, Yong-ping Jan 1, 2017 10289
Efficacy and Safety of the TCM Qi-Supplementing Therapy in Patients with Myasthenia Gravis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Yang, Xi-qian; Liu, Ling; Yang, Wen-yu; Dong, Huan-huan; Yang, Yi-ran; Li, Yun Clinical report Jan 1, 2017 6327
Exploratory Factor Analysis for Validating Traditional Chinese Syndrome Patterns of Chronic Atrophic Gastritis. Zhang, Yin; Zhou, Ajian; Liu, Yue; Zhao, Ying; Zhang, Li; Sun, Leilei; Du, Shiyu; Yang, Qiang; Song, Jan 1, 2017 8155
Yin-Cold or Yang-Heat Syndrome Type of Traditional Chinese Medicine Was Associated with the Epidermal Growth Factor Receptor Gene Status in Non-Small Cell Lung Cancer Patients: Confirmation of a TCM Concept. Zhu, Yan-juan; Zhang, Hai-bo; Liu, Li-rong; Liu, Yi-hong; Zhang, Fu-li; Bai, Jian-ping; Li, Yong; Qu Jan 1, 2017 5259
Experimental Study on the Expression of IL-1[beta] and bFGF in Wound Healing Process of Rabbit Cutaneous Infective Wound in Liu-He-Dan. Lv, Changyao; Wu, Jing; He, Hongbo Report Jan 1, 2017 2772
A Study of Traditional Chinese Medicine Body Constitution Associated with Overweight, Obesity, and Underweight. Li, Mihui; Mo, Shuming; Lv, Yubao; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2017 5156
A Chinese Herbal Formula, Gengnianchun, Ameliorates [beta]-Amyloid Peptide Toxicity in a Caenorhabditis elegans Model of Alzheimer's Disease. Meng, Fanhui; Li, Jun; Rao, Yanqiu; Wang, Wenjun; Fu, Yan Report Jan 1, 2017 6466
Identifying Chinese Herbal Medicine Network for Endometriosis: Implications from a Population-Based Database in Taiwan. Tsai, Pei-Ju; Lin, Yi-Hsuan; Chen, Jiun-Liang; Yang, Sien-Hung; Chen, Yu-Chun; Chen, Hsing-Yu Jan 1, 2017 6467
Researches on Transcriptome Sequencing in the Study of Traditional Chinese Medicine. Xin, Jie; Zhang, Rong-chao; Wang, Lei; Zhang, Yong-qing Report Jan 1, 2017 7032
Prescription Function Prediction Using Topic Model and Multilabel Classifiers. Wang, Lidong; Zhang, Yin; Zhang, Yun; Xu, Xiaodong; Cao, Shihua Jan 1, 2017 6536
Gengnianchun, a Traditional Chinese Medicine, Enhances Oxidative Stress Resistance and Lifespan in Caenorhabditis elegans by Modulating daf-16/FOXO. Meng, Fanhui; Li, Jun; Wang, Wenjun; Fu, Yan Jan 1, 2017 6136
Chemical Differentiation of Dendrobium officinale and Dendrobium devonianum by Using HPLC Fingerprints, HPLC-ESI-MS, and HPTLC Analyses. Ye, Zi; Dai, Jia-Rong; Zhang, Cheng-Gang; Lu, Ye; Wu, Lei-Lei; Gong, Amy G.W.; Xu, Hong; Tsim, Karl Jan 1, 2017 6010
Extracts of Salvia-Nelumbinis Naturalis Ameliorate Nonalcoholic Steatohepatitis via Inhibiting Gut-Derived Endotoxin Mediated TLR4/NF-[kappa]B Activation. Shu, Xiangbing; Wang, Miao; Xu, Hanchen; Liu, Yang; Huang, Jie; Yao, Zemin; Zhang, Li Jan 1, 2017 5960
Association between Nine Types of TCM Constitution and Five Chronic Diseases: A Correspondence Analysis Based on a Sample of 2,660 Participants. Zhu, Yanbo; Shi, Huimei; Wang, Qi; Wang, Yangyang; Yu, Xiaohan; Di, Jie; Zhang, Xiaomei; Li, Yanni; Jan 1, 2017 4185
Epidemiological Distribution and Subtype Analysis of Premenstrual Dysphoric Disorder Syndromes and Symptoms Based on TCM Theories. Qiao, Mingqi; Sun, Peng; Wang, Haijun; Wang, Yang; Zhan, Xianghong; Liu, Hongqi; Wang, Xiaoyun; Li, Report Jan 1, 2017 4896
Evaluation of the Bacterial Diversity in the Human Tongue Coating Based on Genus-Specific Primers for 16S rRNA Sequencing. Sun, Beili; Zhou, Dongrui; Tu, Jing; Lu, Zuhong Report Jan 1, 2017 6230
A dialogue on traditional medicine: east meets west. Roth, Adam; Zhang, Hongxia Report Oct 1, 2016 5823
Wuling capsule for major depressive disorder: a meta-analysis of randomised controlled trials. Zheng, W.; Zhang, Y.F.; Zhong, H.Q.; Mai, S.M.; Yang, X.H.; Xiang, Y.Y. Sep 1, 2016 6120
Therapeutic Effects of Traditional Chinese Medicine on Spinal Cord Injury: A Promising Supplementary Treatment in Future. Zhang, Qian; Yang, Hao; An, Jing; Zhang, Rui; Chen, Bo; Hao, Ding-Jun Jan 1, 2016 11859
Effects of Hot Water Extracts from Polygonum multiflorum on Ovariectomy Induced Osteopenia in Mice. Hwang, Yun-Ho; Kang, Kyung-Yun; Kim, Jong-Jin; Lee, Sung-Ju; Son, Young-Jin; Paik, Soo-Heui; Yee, Su Jan 1, 2016 6402
Study on Yang-Xu Using Body Constitution Questionnaire and Blood Variables in Healthy Volunteers. Chen, Hong-Jhang; Lin, Yii-Jeng; Wu, Pei-Chen; Hsu, Wei-Hsiang; Hu, Wan-Chung; Wu, Trong-Neng; Chen, Report Jan 1, 2016 5243
The Relationship between Body Weight Change and Body Constitutions of Traditional Chinese Medicine in Patients with Schizophrenia. Cheng, Jui-Fen; Huang, Xuan-Yi; Liu, Te-Le; Wang, Ruey-Yun; Ching, Han-Yi Clinical report Jan 1, 2016 7545
Radix Astragali-Based Chinese Herbal Medicine for Oxaliplatin-Induced Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Deng, Bo; Jia, Liqun; Cheng, Zhiqiang Report Jan 1, 2016 8435
Oral Chinese Herbal Medicine for Treatment of Dilated Cardiomyopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Zhu, Yu-Shuo; Li, Yun-Lun; Ju, Jian-Qing; Du, Feng; Zang, Yan-Ping; Wang, Xiao-Bing; Sheng, Jie Report Jan 1, 2016 9023
Traditional Chinese Medicine for Metabolic Syndrome via TCM Pattern Differentiation: Tongue Diagnosis for Predictor. Lee, Tsung-Chieh; Lo, Lun-Chien; Wu, Fang-Chen Jan 1, 2016 5533
A Green Antioxidant Activity-Integrated Dual-Standard Method for Rapid Evaluation of the Quality of Traditional Chinese Medicine Xuebijing Injection by On-Line DPPH-CE-DAD. Li, Jin; Liu, Jiao; Liu, Wei; Yu, Xie-an; Cao, Jun; An, Mingrui; Gao, Xiu-mei; Chang, Yan-xu Jan 1, 2016 6395
Traditional Chinese Medicine Use among Patients with Psoriasis in Taiwan: A Nationwide Population-Based Study. Weng, Shu-Wen; Chen, Bor-Chyuan; Wang, Yu-Chiao; Liu, Chun-Kai; Sun, Mao-Feng; Chang, Ching-Mao; Lin Report Jan 1, 2016 7560
Chinese Herbal Medicine as Adjunctive Therapy to Chemotherapy for Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sun, Xu; Zhang, Xing; Nian, Jia-Yun; Guo, Jiao; Yin, Yi; Zhang, Gan-Lin; Yu, Ming-Wei; Zhang, Yi; Wa Jan 1, 2016 13952
Effect of Combination of Chinese Herbal Medicine versus Western Medicine on Mortality in Patients after Cardiopulmonary Resuscitation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Guo, Wenxiu; Lu, Xiaoguang; Wang, Dalong; Chen, Tuo; Fan, Zhiwei; Song, Yi Jan 1, 2016 6005
Systematic Review on Chinese Herbal Medicine Induced Liver Injury. Zhang, Peng; Ye, Yongan; Yang, Xianzhao; Jiao, Yuntao Jan 1, 2016 9629
The Relationship between Constitution of Traditional Chinese Medicine in the First Trimester and Pregnancy Symptoms: A Longitudinal Observational Study. Jiang, QiaoYu; Li, Jue; Wang, GuangHua; Wang, Jing Clinical report Jan 1, 2016 6421
Efficacy of Chinese Herbal Medicine for Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized, Double-Blind, Placebo -Controlled Trials. Zhu, Jia-Jie; Liu, Shan; Su, Xiao-Lan; Wang, Zi-Song; Guo, Yu; Li, Yi-Jie; Yang, Yang; Hou, Li-Wei; Jan 1, 2016 9647
Addition and Subtraction Theory of TCM Using Xiao-Chaihu-Decoction and Naturopathy in Predicting Survival Outcomes of Primary Liver Cancer Patients: A Prospective Cohort Study. Dai, Min; Yang, Yue-Wu; Guo, Wen-Hai; Wang, Feng-Lin; Xiao, Ge-Min; Li, Yang-Mei; Yang, Hong-Zhi Clinical report Jan 1, 2016 7031
Anti-Inflammatory Effects of Traditional Chinese Medicines against Ischemic Injury in In Vivo Models of Cerebral Ischemia. Cheng, Chin-Yi; Lee, Yu-Chen Jan 1, 2016 12640
A Novel Method for Evaluating the Cardiotoxicity of Traditional Chinese Medicine Compatibility by Using Support Vector Machine Model Combined with Metabonomics. Li, Yubo; Zhou, Haonan; Xie, Jiabin; Ally, Mayassa Salum; Hou, Zhiguo; Xu, Yanyan; Zhang, Yanjun Jan 1, 2016 4665
In Vitro Anticancer Activity of a Nonpolar Fraction from Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino. Li, Yantao; Huang, Jiajun; Lin, Wanjun; Yuan, Zhongwen; Feng, Senling; Xie, Ying; Ma, Wenzhe Jan 1, 2016 5713
Xianfanghuomingyin, a Chinese Compound Medicine, Modulates the Proliferation and Differentiation of T Lymphocyte in a Collagen-Induced Arthritis Mouse Model. Nie, Bo; Li, Xue; Wei, Yi; Chen, Meng; Zhou, Jingwei; Lou, Lixia; Dong, Bin; Wu, Aiming; Zhang, Dong Jan 1, 2016 7813
Liver Governs Tendon: A Theory from Traditional Chinese Medicine--Evidence from a Population-Based Matched Cohort Study in Taiwan for the Association of Chronic Liver Disease and Common Diseases in the Chiropractic Office. Ma, Chia-Man; Lin, Lih-Hwa; Chen, Yung-Hsiang; Chen, Huey-Yi; Chiang, Jen-Huai; Chen, Wen-Chi Report Jan 1, 2016 6097
To Set up a Logistic Regression Prediction Model for Hepatotoxicity of Chinese Herbal Medicines Based on Traditional Chinese Medicine Theory. Liu, Hongjie; Li, Tianhao; Chen, Lingxiu; Zhan, Sha; Pan, Meilan; Ma, Zhiguo; Li, Chenghua; Zhang, Z Jan 1, 2016 5277
Epigenetic Profiling of H3K4Me3 Reveals Herbal Medicine Jinfukang-Induced Epigenetic Alteration Is Involved in Anti-Lung Cancer Activity. Lu, Jun; Zhang, Xiaoli; Shen, Tingting; Ma, Chao; JunWu; Kong, Hualei; Tian, Jing; Shao, Zhifeng; Zh Jan 1, 2016 5706
The Classification of Sini Decoction Pattern in Traditional Chinese Medicine by Gene Expression Profiling. Cheng, Hung-Tsu; Chen, Chaang-Ray; Li, Chia-Yang; Huang, Chao-Ying; Shu, Wun- Yi; Hsu, Ian C. Jan 1, 2016 7284
ITPI: Initial Transcription Process-Based Identification Method of Bioactive Components in Traditional Chinese Medicine Formula. Zhang, Baixia; Li, Yanwen; Zhang, Yanling; Li, Zhiyong; Bi, Tian; He, Yusu; Song, Kuokui; Wang, Yun Jan 1, 2016 4940
The Effectiveness of Traditional Chinese Medicine in Treating Patients with Leukemia. Wang, Yu-Jun; Liao, Chung-Chih; Chen, Hsuan-Ju; Hsieh, Ching-Liang; Li, Tsai- Chung Jan 1, 2016 6909
The Effect of Chinese Herbal Medicine Gualouxiebaibanxia Decoction for the Treatment of Angina Pectoris: A Systematic Review. Liu, Wei; Xiong, Xingjiang; Yang, Xiaochen; Chu, Fuyong; Liu, Hongxu Jan 1, 2016 11179
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014: Anti-inflammatory effects of 81 Chinese herb extracts and their correlation with the characteristics of traditional Chinese medicine. Chen, C.L.; Zhang, D.D.; Chen, Y. Dec 1, 2014 206
An investigation on the impacts of density currents on the sedimentation in dam reservoirs using TCM model; case study: maroon dam. Raof, Farhad Fakheri; Naghshine, Mohammad Hossein; Khoshrftar, Ali Report May 1, 2013 1747
Chemical analysis of twelve lignans in the fruit of Schisandra sphenanthera by HPLC-PAD-MS. Liu, Haitao; Zhang, Jin; Li, Xingbo; Qi, Yaodong; Peng, Yong; Zhang, Bengang; Xiao, Peigen Report Oct 15, 2012 5824
Observation of infiltration and activation of dendritic cells in primary foci of prostate cancer using fuzhengyiliufa integrative treatments. Pan, Ming-wo; Ye, Ning; Chen, Zhi-qiang; Gu, Chi-ming; Lim, Chi Eung Danforn Report Sep 1, 2012 1687
Non-invasive micro opto electro mechanical system adaptation to radial blood flow pulse and velocity analysis/Neinvazines mikro-opto-elektro-mechanines sistemos taikymas radialines arterijos pulso ir kraujo greicio analizei. Malinauskas, K.; Ostasevicius, V.; Dauksevicius, R.; Jurenas, V. Report Jul 1, 2012 1802
Investigation of cytochrome P450 1A2 and 3A inhibitory properties of Danshen tincture. Wang, Xin; Yeung, John Hok-Keung Report Mar 1, 2012 5363
Learning from traditional Chinese medicine and Ayurveda. Bowling, Allen C. Jun 22, 2010 1070
Chinese medical pattern discrimination and genomics. Flaws, Bob Jul 1, 2008 1886
Ancient wisdom: Chinese extract may yield diabetes treatment. Brownlee, C. Jun 10, 2006 447
The effect of Juzen-taiho-to/TJ-48 on the expression of killer-cell immunoglobulin-like receptors (CD158a/b) on peripheral lymphocytes in vitro experiment. Kogure, T.; Ltoh, K.; Tatsumi, T.; Sekiya, N.; Sakai, S.; Shimada, Y.; Tamura, J.; Terasawa, K. May 1, 2005 2866

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters